Bài hát miền quê tôi - Thùy Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
6
download

Bài hát miền quê tôi - Thùy Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát miền quê tôi - thùy linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát miền quê tôi - Thùy Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Mieàn queâ toâi. Thuyø Linh bC « « « « « « œ « ˆ « »»» w ˙ Œ « » & « ˆ « «. « l «. ˆ ˆ « « ˆ « ˆ j j j « « « ====================== l “{ _ « l l »» « ˆ « = ˙ « Ai veà queâ toâi qua ñoàng luùa xanh Qua « Œ œ ˙. (Ñaây) ...mieàn queâ toâi bao ngöôøi meán thöông Khoâng b « « l «. « « « « « « « « « « lw « »»» »»» œ »»» « ˙ « ˆ « ˆ « « j j « j ˆ ˆ ˆ « « ˆ l˙ « =========================l & _. l gioøng An Giang lô thô haøng cau Queâ toâi eâm maøng söông möa sieâng naêng caøy caáy Naéng chaùy nhoïc b «. œ œ œ l œ. œ ˙ « J »»» »»» ˆ »»» »»» »J »»» »» ˙ Œ « «. »»» « l « ˆ ˙ « « « l_ « œ l « « « »»» ˆ « 1. & « ========================= l ˆ « « ˙ « ñeàm vui soáng quanh naêm Nhöõng maùi tranh ngheøo san saùt nhaèn töôi thaém treân moâi Cho luùa hai... « Œ « « b w « ˙ « « ” « « « l w l « « ˆ « « ‰ « « ˆ « « « l ˆ ˆ « 2. ˆ { _ ˆ « ========================= & l « « ˙ « ˙ « j j j « « « b »»»œ œ œ œ « « « « œ œ « « « « œ œ « nhau Ñaây... ...muøa leân khaép nôi Kìa ñoàng ruoäng »J »»» »J « « l « « »»» »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j =========================l & j »J »» « « l « « »»» j ˆ ˆ « « »J « »» ˆ « j j _ _ ˆ ˆ « « »» ˆ ˆ l « « œ œ « « l xanh xanh ngaùt nhöõng chieàu vaøng rôi treân soâng gioù nheï vôøn nghieâng soùng luùa oâm bôø b ˙ ‰ « « « œ œ œ œ « « »»» « « « l »»» « j« jˆ j ˆ « ˆ ========================= & »J »»» »» »J « « j j « « »»» « « ˆ ˆ « « j »J »» « « j j _ _ ˆ ˆ « « £ queâ chan chöùa ngaém nhìn baày b « « œ œ « »»» ˆ l « Œ « « « l « « ñeâ Kìa muïc ñoàng vui vui haùt haùt baøi tình « « »»» J « « « « « «ˆ ˆ « « « ˆ « & ˆ ˆ « « j =========================l ˆ « ˆ « _«. ˙ « « « « « »»» b «. « ˆ « œ ˙ Œ « « « «. « « « « traâu nhai coû döôùi boùng döøa Ñeâm ñeán thoân laøng say ˆ ˆ « ˆ jjj « « « « w »»» « l ˆ «. « _ « l « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « j« j jˆ =========================l & l l ˙ « « ˙. söa khi trôøi saùng traêng Luùa vaøng ñem ra saân giaõ gaïo b w « Œ œ »»» » œ « »J »» œ» ˙ « l »» »»» =========================l & l l « . œ œ »» ˆ »» » « ˙ Œ « «. « l « « « « l w traéng Tieáng haùt caâu hoø vui maõi b œ. œ ˙ »»» »J »»» »» »»» « l « ˆ ˙ « _. « « « « « ========================= & l ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « j lw ” ñeâm thaâu Vang khuùc aân tình thöông meán nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản