Bài hát mỗi năm độ tết đến - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
5
download

Bài hát mỗi năm độ tết đến - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mỗi năm độ tết đến - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mỗi năm độ tết đến - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Moãi naêm ñoä teát ñeán. #3 Ó «« « Vuõ Thaønh An & 4 « « « « « « œ « «. œ ˙ « « l ˆ _ « l « »»» l « « »J l »»» ˆ « ˆ « « ˆ ˙j « ====================== l ˆ ˆ »» « « « « ˆ ˆ « « « l« « = « « _ « ˆ. « « ˆ. ˆ « «j Moãi naêm ñoä teát ñeán Naéng nhö ngôøi saùng theâm Cuùc næm cöôøi beân # « « « « & ˙« « « l « «. « l ˙ « « l « « « l « « ˆ « « « « »» ˆ ˆ ˆ » « « «j « « « _ « ˙ ˆ ˆ « ˆ « =========================l « ˆ j « ˆ. « œ »»» « « œ « ˆ »J « l ˆ « . »» « « hieân Löôïn treân cao ñaøn eùn Moãi naêm ñoä teát ñeán Beù thô chôït lôùn # ˙ « « « »J « œ. œ œ »»» »J »»» »»» « l « « « l « ˆ « « _ « « ˆ «. ˆ ˙ « ˆ « « j « l « «. œ l « « ˆ « =========================l & ˆ ˆ »» ˙ « « « œ »»» “{ »» « leân Ta nhö caøng giaø theâm Gôïi bao laø noãi nieàm Ngöôøi ôi ngöôøi ñi (Muøa) xuaân moät chuùt # œ. « « »»» « « l ˙. l œ Œ « l «. « « l « ˆ ˆ « « j »»» »»» « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j« ========================= & « j «. _ ˆ« « « « l « . =l ˙ « ˆ « « « j ˆ « roài veà phöông ñoù Ñeå ta moät khung trôøi ñaày nhung nhôù ˙. œ Œ œ œ. œ œ »»» laïnh thoaûng trong gioù Döôøng nhö nieàm haïnh phuùc ôû ñaâu ñoù # « Œ œ œ. œ œ »»» »»» »J »»» œ. »»» œ œ »J »» »» » »»» »»» »»» »J »»» & « ˆ « l »» =========================l l l l l »» = Muøa xuaân muøa xuaân xöa ñaâu coøn nöõa Ñöùng ñaây nhìn maây Tình xuaân cöôøi raâm ran treân ñöôøng phoá Coù chaêng ngöôøi yeâu # œ. œ œ »»» »J »»» ˙. »»» œ Œ « « « »»» »» ========================= & l l « « l « « « l « œ l « « . =l « « ˆ _ « « »»» « ˆ « «. ˆ ˙ ˆ « « j « « ˆ ˆ « « œ »J »» ˆ « bay nhìn maây bay Taém trong doøng soâng cuõ Nöôùc khoâng coøn nöôùc xöa ngöôøi yeâu xöa? Moãi naêm ñoä teát ñeán Khoùi höông noàng ñoát # « « « & ˙ »»» « l « « « l « ˆ « « _ « « ˆ «. ˆ ˙ j « « l « « . « l ˙ « « l « « =l « ˆ « ========================= « « « »» ˆ ˆ ˆ » « « « j « « « _ « ˆ ˆ ˆ «. « « « ˆ ˆ « ˆ « « « j « xöa Ta khoâng coøn ta xöa Coøn thöông vöông gì nöõa Coù khi naøo em leân Phaùo giao thöøa vui ñeâm Ñeøn soi gia ñình aám Moãi naêm ñoä teát # « œ « « œ ˙ « « « »»» l « « . »J l »»» ˙ « ˆ ˆ »» « « « l « « « l « « l « « . œ l « œ= ˆ ˆ _ « « « « « »J « »»» ” « « « ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ »» ˙ « « ========================= & ˆ. j « « « « « { nhôù Thaùng naêm coøn aáu thô Bieát bao ñieàu moäng mô Giôø theo laøn gioù ñuøa Muøa... ñeán Öôùc mô gôïi öôùc mô Nôû nuï cöôøi ngaây thô Chaúng qua moät kieáp hôø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản