intTypePromotion=1

Bài hát mùa thu cho em - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
1.050
lượt xem
205
download

Bài hát mùa thu cho em - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa thu cho em - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa thu cho em - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa thu cho em Nhaïc: NGO THUÏY MIEÂN Lôøi: THUÏY ANH « «« «« #### ‰« « «« «. « « « « « Slow «« « « « «« c « « “{ « « ˆ « « « l « « ˆ _ « ˆ « « _ _. «« «ˆ «« «ˆ « « « « ˆ «« =======================l & ˆ « ˆ ˆ «« ˆ « «˙ j« « _ ˆ « Em coù nghe muøa thu möa giaêng laù ñoå Em coù RP (Em coù) hay muøa thu möa bay gioù nheï Em coù . «« « «« DÑ. « « #### « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « «« «« ˆ « j « « «. « « «« «« « . « _ « « « l « « « « « l « « _ « ˆ « «= ˆˆ « ««« «« «« « ˆ ˆ ««ˆ «« ˙ˆ ˆ « ˆ««« « 1K ˆˆ ======================== l & j ««« ˆ ˆ« «« ˆ « ˆ DÆS nghe nai vaøng haùt khuùc yeâu ñöông vaø em coù nghe khi muøa thu tôùi mang aùi 7 hay thu veà heát daáu coâ lieâu Vaø em coù hay khi muøa thu tôùi bao traùi Z Z #### « « « « « « « Ö « £« « «. « « « « « « « « « « «. ‰ « « «« « Z «« « « «= « « « « ˆ « « lˆ « « « « « ««l ˙ ««{ « « « ˆ«« ˆ««« « ˆj j ˆ ˆ«« «« « «_«ˆ «ˆ ˆ« « «_« ˆ ======================== ” & «ˆ «ˆ «_« «ˆ « ˆ « ˆ « ˆ aân mang tình yeâu tôùi em coù nghe nghe hoàn thu noùi mình yeâu nhau nheù Em coù tim vöông maøu xanh môùi Em coù #### «Ü £« « «««« « « « « « « « ˆ l «. ‰ œ ll « œ. « œ œ « l « «« ˆ ˆ«ˆ« ˙ »J « »»» « »J »»» « ˆ ˆ_ « «_« « « j ˆ »» « »» ˆ j « ««« « j ˆ « j « ======================== & = «« « « ˆ ˆ « hay hay muøa thu tôùi hoàn anh ngaát ngaây Naéng uùa deät mi em vaø NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. #### « « « « . « « »» «««««« «««««œ «« « « « œ « «ˆ ˆ « « » ««ˆˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « « « »J j « l « « « « _. _ l « « « _ _. = _ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ »» ======================== l & ˆj ˆˆ««j ««« j ˆ ¯ j ˆ « j « maây xanh thay toùc roái Nhaït moâi moâi em thôm noàng tình yeâu vöông vöông maù hoàng Seõ #### œ œ . « « œ œ « « « « « œ œ. « « « « « « « « « «« «««« »J »» ˆ »J »»» « l « « « « »K »»» «« «« j l « ˆ « « « « _. _ « »» j jj k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» « ˆ« ˆ«««« « « «« « « »» » ˜ ======================== l & _ «« «ˆˆ«ˆ ˆ = ˆ« « j ¯ j ˆ « haùt baøi cho em vaø ru em yeân giaác toái ngaøy mai khi möa ngang löng ñoài Chôø RP . «« « #### « « « « « « « ‰ « « « DÑ. « « « « « « « « « ˆ «. « « « « ˆ ‰ «ˆ «« « « «« « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « «lˆ « « « « _ « « « « « _ « « « « l __ « =l ˆ« « « «« « ««ˆ« ======================== & «« ˆ««« ˆ «ˆˆ« ˆ««ˆ «j ˆ «« « j «˙ 1K j« ¯ « _ ˆ « DÆS em anh nghe muøa thu tôùi Em coù mô muøa thu cho ai nöùc nôû Em coù 7 Z ««« Z « « #### « « « « « « « « ˆ « « « « «« « « « « « « « « « « « « «. « « ««« ˆj Z ˆ _ « ˆ «= «« ˆ «. « « « « « l ˙ ˆ ˆ « ˆ«_ ˆ« « « « « ˆ ««««ˆ «ˆ« «ˆˆ ======================== l & j l ««ˆ jj «ˆ « ˆ « mô mô muøa maét öôùt hoen mi Vaø em coù mô khi muøa thu tôùi hai chuùng #### « « « « « « « « « « « « « «£ « « « « « « «. « ˆ l « « « « « « « « l w = « ˆ « « ˆ ˆ« «ˆ« « « ˆ ˆ_ « « « « « «_ «« « « « «« j j « «« « ˆ _« ˆ ======================== ” & «ˆ «« «ˆ «ˆ ˆ « ˆ ˆ ta seõ cuøng chung loái Em vôùi anh mô muøa thu aáy tình ta ngaùt höông ©NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2