Bài hát mùa thu mây ngàn - Từ Công Phụng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
258
lượt xem
45
download

Bài hát mùa thu mây ngàn - Từ Công Phụng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mùa thu mây ngàn - từ công phụng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mùa thu mây ngàn - Từ Công Phụng (lời bài hát có nốt)

  1. Muøa thu maây ngaøn. £ % Töø Coâng Phuïng #c Ó Œ œ. œ « œ « »J « »» « « « “ { »»» »» ˆ » ˆ l « Œ « = ====================== l & ˆ « « « ˙ « ˆ « « « Chieàu nay coù muøa thu ñi veà buoàn (Ngaøy) mai chuùng mình xa nhau roài caàm # « « £ «. « « « « « « l ˙ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « j « »»» Œ « « ˆ « œ. œ œ œ œ »»» »J »»» »»» »»» »» ========================= l & l = £ vöông maây ngaøn giaêng khaép loái muøa thu bô vô ñeán beân tay em nhìn sao khoâng noùi chieàu nay möa bay khaép phoá # œ. œ œ œ œ « J »»» »»» « « « « « »»» »»» »»» l « . « « « ˆ ˆ l « Œ «= 1. ========================= & « « j « ˆ ˆ « j « j j ˆ _ « ˆ « « j « ˙ « « ” ˆ { « £ trôøi ru toùc em xuoâi nguoàn goïi hoàn hong gioù thu buoàn ngaøy nhoû möa öôùt ñoâi vai meàm buøn laáy laám goùt chaân... # 2. « « «. « £ « « ˙ « Œ « ˆ l « « ˆ « « j ˆ « «. « l « q « « « « ˆ «. « ˆ « ˆ ========================= l & « « _ ˆ j « ˆ « « _= « ˆ j « # £ « « £« « em thu nay maây ngaøn coøn giaêng maõi beân trôøi muøa « q « « « bˆ ========================= l & ˆ « ˆ ˆ « « « « « Œ « l «. l « « ˆ « « ˆ « « « « « «. j ˆ ˆ _= « « « _« ˆ « ˙ « j ˆ « £ « £ £ beân theàm caàm # « « « œ. « « « « «. « « thu löu luyeán boùng daùng ai ñi ñeâm nay « « « ˆ »»» ˆ ˆ « « « « l « « « « « l « q « « «=l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ j ˆ « ========================= & j _ « « ˆ « « # tay £ mai anh ñi roài em « coù buoàn gì khoâng «buoàn « œ « em kheõ noùi ngaøy £ œ. »»» »J ˆ œ « »» »» « « « « « « Œ « l «. « « « ˆ = « » ˆ « ========================= l & l « ˙ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « j # khoâng hôõi ngöôøi ñaõ ñi roài tìm ñaâu nhöõng ngaøy qua eâm « œ. œ œ œ œ »»» »J »»» »»» »» & ˙ Œ »»» « ˆ « ========================= l l »» » l œ . œ œ œ œ= »»» »J »»» »»» »»» »» £ £ # aám ngöôøi ñi theo naêm thaùng khoâng cuøng thöông maét em hay % «. « « « « « « « « Œ « « ˆ « « « j ˆ « j ˆ « =========================” & j ˆ « j ˆ « l ˙ « « = ˆ « _ ˆ j « « « buoàn nhìn muøa thu cheát beân song (Chieàu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản