Bài hát nếu đời không còn nhau - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
197
lượt xem
31
download

Bài hát nếu đời không còn nhau - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nếu đời không còn nhau - nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nếu đời không còn nhau - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Neáu ñôøi khoâng coù nhau. ## 4 « Nguyeãn NgoïcThieän 4 « « « « « « ˆ « « « « « k k « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « « « « « ‰ « l « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « ====================== l & j j ˆ « «= j ˆ « Neáu ñôøi khoâng coù nhau Em ñem nieàm ñau tôùi Duø ## « « œ « « « l w l « « « « « « Nhöõng ngaøy ta coù nhau Em nghe ñôøi leân tieáng Vaø « « J « «. ˆ ˆ »»» ˆ ˆ j j « « « « « « « « j j j k k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ « « « « « « « =========================l & j « ˆ « anh khoâng loãi heïn moät laàn Nhöõng laàn xa vaéng nhau nghe trong em ñoùa hoàng thaät xinh Nhöõng ngaøy tay naém tay khoâng ## « « 1. « « « « « « « ‰ « l « « œ « «. « « « « « ˆ ˆ « « « j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ »J « « « j j ˆ « « »» ˆ ˆ j ========================= & j j j j « « « « l « « « ˆ ˆ w { ” maây saàu nöông naùu Vì sao khoâng ñeán em hôõi anh nghe loøng baêng giaù Duø... ## 2. « œ « « « « J J J J J »J K « « « & « ˆ »» « « . « j j ˆ « » ˆ « j « ˆ « l w “ { œ œ œ œ œ œ « « «=l « ======================== j ˆ « »»» »»» »»» »»» »» »»» ˆ ˆ ˆ k j j « « « ...cho Ñoâng ñeán oâm vaøo loøng Ta phieâu du trong gioù maây bay Tình Nhö mai sau anh coù ñi xa Ñöøng ## « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « l « « « « « « « « « « « « « 1. & « « « « j k k j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ j j j j j _ _ _ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « j j j yeâu trao nhau ngaát ngaây côn say Ñeâm veà moät mình laëng nghe tim coøn thao nhö côn gioâng mang ñeán phong ba Em... ## « « « _ _ « « « « « « l w « « « « « « « « 2. w ” _ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « j j j j =========================l & { « ˆ ˆ « « « « j ˆ « j j ## œ œ œ « œ œ ‰ « « « « œ « « »J »J »J « K »» « thöùc ...buoàn moät mình coâ ñôn nghe möa khoùc thaàm »J »J »J « K »» »» »» »» ˆ »»» » k « ˆ l ˆ ˆ ˆ »»» ˆ « l œ œ œ « œ œ ‰ « l « « « « K « « j j j j « « « « k « ˙ »» »» »» ˆ »»» » ˆ k « j « ========================= & ## « « « œ « « « « « Haõy cöù nhö doøng soâng EÂm ñeàm hieân hoøa haùt ca Cöù cuoán troâi ñôøi nhau beân « « « »K « « l « « « « « « « Œ l « « « « « j j ˆ ˆ « « ˆ »» ˆ ˙ j « k « « ˆ ˆ ˆ « j k k « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « j =========================l & j j j « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « ## « « « « « « « Œ doøng thôøi gian löôùt mau Em mang con tim quaù boái roái Khi chaân anh gheù qua « « « « « « « « « « « « « « j j kk ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « « « « l « « « « « « « « j « ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j« ˙ =========================l & l w l w ## « « « « « « « Œ « « « k l « « ˆ « « « « ‰ œ lw « « « « ˆ « « »œ w Anh khoâng nhö côn gioù bieán maát Cho tim em ngôõ ngaøng « « « « « « « j kˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « »J ˆ « « j j « k »» w « j j j« « ˆ « ˆ ˆ ˆ jˆ ˆ ˆ & “{ ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « j j ˆ ˆ kˆ ˆ « « ˆ j ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ ========================= « ˆ lw { ”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản