Bài hát ngày nay không còn bé - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
133
lượt xem
36
download

Bài hát ngày nay không còn bé - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày nay không còn bé - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày nay không còn bé - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy nay khoâng coøn beù. Trònh coâng Sôn # 3 ŒŒ‰ « « ‰ « ˙ « « »» « « « « « ‰ « ˆ œ ‰« « ‰« ˆ « ‰ « & 4 « l l « « « l »»» « ˆ « ˆ ˆ « « j ====================== l j ˆ « ˆ l« » ˆ l« ˆl « ˆ = j « « j « ˙ « « « j « j _ ˆ « Ngaøy xöa khi coøn beù Toâi yeâu quaù cuoäc ñôøi Toâi yeâu thöông loaøi # « « ‰ « l « « ‰ « l ˙ ‰ « l « « ‰ « l ˙ ‰ œ l »»»œ œ ‰ œ l « « « « « ˆ ˆ « « ========================= & _« « « « « ˆ « »»» ˆ « ˆ « j « J »»» »»» »J »» ˙ « _ ˆ ˆ « j « j j ˆ « ngöôøi Ngoài veõ laáy töông lai Ngaøy xöa khi coøn beù Giöõa choùi chang tröa # « ‰ œ »œ « »J »» œ ‰ « « ‰ « « « ‰ œ ˙ ‰ « « « ‰ « « l ˆ « »J l »»» « ˆ » ˙ « »» l »»» « l « j ˆ ˙ « « =========================l & j ˆ « « « » « l« « ˆ ˆ ˆ « « « j « j ˆ « heø Döôùi luõ möa ñoâng veà Loøng toâi xao xuyeán quaù Ngaøy xöa khi coøn # ˙ ‰ « « « « »»» « l « œ ‰ « l « ‰ œ l œ œ ‰ « l « ‰ œ l »»»˙ j ˆ « ˆ »»» « « « j « ˙ ˆ « =========================l & »J »»» »»» »» j « ˙ ˆ « »J »» « « ˆ « beù Toâi mô coù cuoäc tình Nhö mô öôùc ñöôïc gaàn voùi nhöõng nuï # « ‰ « « « ‰ « « « »J »»» »» & ˙« « « l « « « l « ‰ « l « ‰ « l « ‰ « « l œ œ . œ »»»œ l j « ˆ « « _ ˆ « ˆ ˆ « ========================= j ˙ « « « « »» ˆˆ « » « « « _ _ « « j _ ˆ « ˙ ˆ « j « ˙ hoàng Nhöng hoâm nay khoâng coøn treû nhoû nhö xöa Toâi thaáy toâi # « ‰ « ˙ « œ ˙ ‰ « « ‰ « « « ‰ « « ‰ « « »J l »»» »» « l « j ˆ ˙ « « « l« « « l j « ˆ « « _ ˆ « ˆ ˆ « =========================l & ‰ « « j ˙ « « l_ _ ˙ « _ « j ˆ « j ˆ « « laø chieác laù phai môø Nhöng hoâm nay khoâng coøn moät hoàn bao # « « »J »» . » & « « « »» » »» »» « « ˆ ˆ ˙ « ========================= »» « « j ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « « « ‰ « « l œ œ œ »œ l « ‰ œ l »»»˙ ‰ « l ˙ ‰ « l « « ‰ « l »J j ˆ « ˙ « j ˆ « la Toâi thaáy toâi laø chuùt veát möïc nhoøe Ngaøy nay khoâng coøn # ˙ ‰ « « œ ‰ « ˙ ‰ « « « ‰ « « ‰ « « « ‰ « »»» « « »» j « ˆ ˆ l« » « l « ˆ « j « « « l« « j « ˆ « _ _ ˆ « ˆ « l « =========================l & ˆ ˙ j « « _ l« « « ˆ ˆ ˆ « « j « « ˆ j « beù Toâi queân soáng thaät thaø Toâi ñaõ khoâng coøn laø laø haïnh phuùc ngu # « « »J » « « & «« ‰ « l « « ‰ œ l ˙ ‰ œ l œ œ ‰ œ l « ‰ œ l »»»œ œ ‰ « l « ˆ « ˆ »» »» « ========================= ˙ « j ˆ « »J »»» »» »» » »J ˙ »» « »J »» »»» j ˆ « ngô Ngaøy nay sao buoàn theá Nhöõng saùng hay ñeâm veà Vaãn thaáy raát ô # « « »J » « « « » « « » « & «« ‰ « l« « ‰ œ l ˙ ‰ « l« « ‰ « l ˙ ‰ « lˆ œ ‰ «l « « ˆ j « ˆ ˆ »» »» « « « ========================= ˙ ˆ j « ˆ « ˆ ˆ »» « « j ˆ « »» j « « j ˆ « hôø Bình yeân nhö kieáp ñaù Ngaøy nay thoâi ñaønh nheù Toâi nhö ñaù naëng # « ‰ œ œ œ ‰ « « ‰ « « ˙ « »J »»» »»» »» l « « j « ˙ ˆ l « ========================= & ‰ œ ˙ »J »»» »» l « l «. j « ˆ « ˙ « ” neà Trong giaây phuùt tình côø rôùt xuoáng mòt muø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản