Bài hát ngày về - Hoàng Giác (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
276
lượt xem
57
download

Bài hát ngày về - Hoàng Giác (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngày về - hoàng giác (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngày về - Hoàng Giác (lời bài hát có nốt)

  1. Ngaøy veà. ## c « « « « « Hoaøng Giaùc « « « « « « lw l « « « « _ _ _ « ˆ « « « « « ˆ « j. k j. k j. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « = « « « « « « ====================== l & j. ˆ « k j. « « « ˆ ˆ « ˆ _ « « ˆ « « k j. k ˆ k « « Tung caùnh chim tìm veà ttoå aám Nôi soáng bao ngaøy giôø ñaèm ## œ »»»»œ »»»œ l « « « œ »œ œ œ l Troâng boán phöông môø haøng leä thaém Mô ñeán em moät ngaøy ñaàm w œ »»» œ »»» œ »»» »»» « « « »»» ˆ ˆ ˆ j « « « j »» »»»» »»»= ========================= & l thaém Nhôù phuùt £ chia ly ngaïi nguøng böôùc £ chaân ## « « « « aám Nhôù phuùt chia phoâi cuøng ai döùt ñau « « « « « ‰ « ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j « « « « « ˆ « « « « « « = « l w l « ========================= l & j _ « j ˆ « « « « _ _ _ « « « ˆ « « j. k j. « j. « ˆ ˆ ˆ « « _ k ˆ «k _ ˆ « ˆ « ñi luyeán tieác bao nhieâu ngaøy xanh Tha thieát mong tìm veà baïn ## « « « thöông tìm ñeán em nay coøn ñaâu Naêm thaùng phai môø lôøi heïn « « « j. ˆ « « « k « ˆ ˆ « j. « « « ˆ « l w w ˆ « ˆ « k j. « « « ========================= l & l k ˆ « = cuõ Nhöng caùnh chim mòt muø baït gioù ## œ œ œ »œ »»»»œ »»»œ l « « « œ »»»œ œ œ l « « « « « ‰ =l öôùc Trong gioù söông hình ngöôøi tình meán »»» »»» »»» »» « « « »»» j ˆ ˆ ˆ j »»» »» « « « « ========================= & « « « » » ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j« « « « « ˆ j _ « « « j £ £ _ ˆ « « «£ « Laéng tieáng chim xanh ngaøy vui hoùt tung bay môø khuaát xa xoâi nghìn ## « « « « « « « «. « Oaùn traùch ai queân lôøi theà luùc ra ñi thoâi öôùc mô chi ngaøy « « « « « l « « « ˆ « « « « « ˆ « l ˙ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « = « ˙ « j j « j ˙ « ˆ _. « ˆ « « ˆ ========================= l & « « ˆ « j « « « « j ˆ j. k « « k phöông Treân ñöôøng tha höông vui gioù söông rieâng loøng ta ## « œ »œ »œ »œ « « « « « « mai Phong traàn tha höông bao nhôù thöông tim buoàn ta « ˙ « »»» »» »»» »» l « ˙ « « « j j ˆ ˆ «. « l « « « « « «= « _ _ ========================= l & _ j ˆ « ˆ ˙ « « k ˆ « bˆ « « « ˆ « mang £ moái nhôù thöông AÂm thaàm thöông tieác cho ngaøy ## « mô ñoâi boùng huyeàn Löng trôøi aâu yeám bay tìm « « #ˆ « « l « ‰ « « « « « =l ˆ «« j ˆ « « _ « _ ˙ « _ _ #_ _ l « « « « « ˙ « « « « _ ˆ j ˆ j « ˆ « ˆ j « j « ========================= & « « _ _ _ « « « « « « « « __ _ « « « ˆ ˆ « j. k j. « « « ˆ ˆ ˆ « « _ k j. « k ˆ « veà tìm laïi ñöôøng tô nay ñaõ döùt Nghe tieáng chim chieàu veà goïi ## « « « « « ñaøn Loøng nguyeän giôø ñaây queân queân heát Ta soáng khoâng moät lôøi trìu « « « « « « « w j. k j. k ˆ k ˆ ˆ ˆ ˆ « « l œ œ »œ œ œ » »»» »» »»»» = w « l ˆ « « « « « j. ˆ ========================= l & « l œ »» »»» »»» gioù Nhö tieáng tô loøng ngöôøi laïc böôùc Nhaáp cheùn £ men ## « « « œ »œ œ œ l « « « « « ‰ « meán Nhö boùng con ñoø chieàu laïc beán Lô löõng troâi « « « »»» j ˆ ˆ ˆ j « « « »» »»»» »»» ========================= & « ˆ « « « « « j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j _ lw = « « j _ ˆ « ” say coøn £ vöông boùng queâ höông döøng böôùc tha phöông loøng ñau. qua cuøng ngaøy thaùng oái a duyeân kieáp sau ta chôø nhau.
Đồng bộ tài khoản