Bài hát nghe tiếng muôn trùng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
29
download

Bài hát nghe tiếng muôn trùng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nghe tiếng muôn trùng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nghe tiếng muôn trùng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nghe tieáng muoân truøng. Trònh coâng Sôn 3 «. « ˆ « « œ « « »J « « j ˆ »» ˆ l « . « « «. ˆ « « œ « « »J « « j ˆ »» ˆ l « « ‰ « &4 ====================== l j « « ˙ l j « « ˙ « j ˆ = « Ñeâm nghe gioù töï tình Ñeâm nghe ñaát trôû mình vì «. « œ. »»» œ œ « »J »J « »» »» ˆ l « . œ. œ œ œ »J »J »J ˙ « j « « ˙ « =========================l & l l »»» »» »» »» möa Ñeâm nghe gioù thôû daøi Ñeâm nghe tieáng khoùc «. « « «. ### œ . »»» œ œ « »J »J « »» « « & « « « l ˙ « =========================l ˆ « « ˆ « ll »» j ˆ l ˙. « « _ j ˆ « cöôøi cuûa baøo thai Nghe traêm tieáng ngaäm nguøi ### œ . œ œ œ »J »J »J »»» . »»» »» »» »» l ˙ =========================l & œ. l »»» œ œ « »J »J « l « . »» »» ˆ j « « ˙ « Nghe laêng mieáu truøng vaây Nghe xa caùch cuoäc ñôøi ### œ . J »J J œ œ œ œ œ « »J »J « « »»» »»» »» »»» l ˙ . »»» =========================l & l œ. »»» »» »» ˆ l «. j « ˙ « Nghe hoang pheá caïnh ñaây Xin treân nhöõng ñöôøng daøi ### œ . œ œ œ »J »J »J »»» . »»» »» »» »» l ˙ =========================l & »»» . l œ œ œ « l «. »J »J « »» »» ˆ j « « ˙ « Cho nghe böôùc roän vui Xin treân nhöõng nuï cöôøi ### « « œ « »J « »» ˆ « «. nnn « «. « œ « « »J « «. « ˆ « j ˆ « j « l ˙ « =========================l & ll ˆ « j ˆ »» ˆ l « . « j « « ˙ « Coøn raïng rôõ maët trôøi Ñeâm nghe gioù than hoaøi «. « « œ « « »J « ‰ « « œ. œ œ « »J »J « »» »» ˆ ˆ « ˆ »» ˆ l « j « j « « l «. ˙ « =========================l & « ˙ « j ˆ « l »»» j « Ñeâm nghe laù ñöa lôøi haøm oan Ñeâm thaân xaùc mòt «. œ. J »J J œ œ œ l « « « « « & ˙ »»» »»» »» »»» « « l «. ˙ « « « ========================= l ˙ « _ « « « « ˆ ˆ « ” mìng Ñeâm nghe tieáng muoân truøng ñaåy ñöa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản