Bài hát nghẹn ngào - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
251
lượt xem
75
download

Bài hát nghẹn ngào - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nghẹn ngào - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nghẹn ngào - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Ngheïn ngaøo. Lam Phöông b 4 «. 3 « ˆ « œ « « J « « »»» ˆ « « « ˆ « « ˙ « « ˆ « « l «. ˆ « « « « « « « « « ˆ= ˆ ˆ « j « « « ====================== l & ˆ « « Thoâi anh ñi veà ñi Xa xoâi roài thaêm nhau maø b « « ˙ « « « « « l «. ˆ ˆ « « « « « l « ‰ « l « « « « « ˆ ˆ « ˙ « Ó « ˆ « « « « « =========================l & j ˆ « _. « « j « ˆ _ ˙ « l_ « « _ ˆ « chi Duyeân khoâng troøn löu luyeán caøng theâm ñau buoàn b «. œ « ˆ l « « ˆ « »J « « »» ˆ « « « « « ˙ « « « « « l «. « « « l « ˆ ˆ « « « =========================l & ˆ « « « j ˆ ˆ « « « « ˆ « ˙ « « « « « « ˆ ˆ « « Thoâi anh ñi veà ñi Ñau thöông naøy em xin ñaønh mang Anh ñi b « « « « « « l « ‰ « «. l « Ó œ . œ œ #œ »»» »J »»» »» »» » & «. ˆ « « « « _ « l « =========================l j ˆ ˆ « _ « « ˆ « #_ ˆ j « ˙ « « ˆ « ll ˙ « veà ñi cho vui loøng ngöôøi ta OÂi ai coù ngôø b ˙ »»» ‰ « œ . « »»»œ œ œ « . j »»»» »»» l « « »»» « «. « « #ˆ « . « « « « « « l « #_ « « l j ˆ l « ˆ « ========================= & ˙ « l « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ j « ˆ j £ ñaâu Ñôøi em laø beå saàu Nay tình xöa ñaõ cheát Ngaøy vui ñaõ b « « « ˆ l «. l « « « « l « ‰ « l «. « « « l « « « « « ˆ « « ˙ « . « #_ _ « ========================= & « « « « « « j ˆ ˆ ˆ « #_ j « « « « ˆ « «. _ « _ ˆ « #_ j ˆ « « _ « _ ˆ « « « « « j « « ˆ ˆ _ ˙ ˆ « ˆ taøn Loøng em naùt tan Ñôøi em moäng gì ñaâu Em naøo mô moäng gì b «. « œ. »»» œ »œ »œ « »J »» »» »» « « « « ˆ « l ˆ. « ˆ « « « « « #œ œ ˙ . « »» »»» » ˙ « ˙ « =========================l & l l « j ˆ « l »» ñaâu Khoùc cho moái duyeân ñaàu Lôõ laøng leä saàu chöùa chan b «. œ « « « « »J « « « ˆ »» ˆ « l ˙ « « « « ˆ « « « « « « « « « l «. « « « l « ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˙ =========================l & j ˆ « « « « « « « ˆ l «. « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « j ˆ Anh nhôù chaêng ngaøy xöa Ñoâi ta ngheøo thoân xa ñìu hiu Naêm canh daøi nöôùc maét nhieàu b « « ‰ « « « l _. « Ó l «. « ˆ « œ « « l « J « « »»» ˆ « =========================l & ˙ l_ « « ˆ « ˙ « « « « « ˆ ˆ « « « « « j « ˆ _ ˙ « « « _ ˆ « hôn möa buoàn Thoâi tieác thöông maø chi Troâng mong b «. « « « « « « « « l « j« « « ˆ ˆ « ˙ « « « « « l «. « « « l« ‰ « l « « « « _ « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « _ ========================= & ˆ j ˆ ˆ « « « « «˙ #_ « . « « ˆ ˙ j « ” « gì Anh ñi veà ñi Anh ñi veà ñeâm nay cho troïn cuoäc vui.
Đồng bộ tài khoản