Bài hát ngọc lan - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
198
lượt xem
40
download

Bài hát ngọc lan - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ngọc lan - dương thiệu tước (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ngọc lan - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

  1. Ngoïc Lan. % Döông thieäu Töôùc bbb 4 « 3 «. « « »»œ »œ « » »» l œ . j ˆ « »»» « « « « ˆ «= j ˆ « _ « « « ====================== l & « _ ˆ « “{ ˆ « ˆ « U bb « « . b « « « « «. « œ œ « »»» »»» l »»»œ . « « «=l « « « ˆ ˆ « « « l « j ˆ ˙ « « « ” « ========================= & j ˆ « j ˆ ˆ _ « « ˆ « { ˆ _ ˆ « « « « Ngoïc Lan doøng suoái tô vöông maét thu hoà bbb « « & «. ˆ « « « « j ˆ _ « ˆ « l _ Œ « l «. « ˆ « j œ « ˆ « ========================= l »»» »»»œ = « « « ˆ « « _ ˆ « dòu aùnh vaøng Ngoïc Lan nhaønh lieãu nghieâng bbb œ . »»» « œ œ « »» j ˆ « »»» » œ. »»» œ « »J « »» « ˆ « « « « l «. ˆ « ˙ « ========================= l & l = ngieâng taø maáy caùnh phong naéng thôm ngoaøi song « « bbb œ . »»» œ œ œ »J »» »»» »» » «. « »J ˆ « œ « ˆ »» « « l « . « « œ ∫œ « »»» »»» = l ˆ « ========================= l & « ˆ « j ˆ « Neùt thaém toâ boùng chieàu giaác xuaân yeâu kieàu neàn gaám coâ bbb ˙ . « « œ . œ #œ »»»œ »»» »J »» œ. »»» œ œ œ ˙. »J »» »» »» » » & « »» » ========================= l l l l »»» l œ Œ Œ= »»» lieâu Gioù rung môø suoái bieác yù thô phieâu dieâu b b b »œ œ « . »»» »» « ˆ « « « l »œ »»œ « . j »» ========================= l & ˆ « ˆ « « l »»»œ nœ ˙ « »»» »»» œ » l »» Œ Œ = « j ˆ « Ngoùn tô meàm chôø phím ngaân truøng maïch töông lai laùng « « bbb ˆ « « . « « « « « ˆ ˆ « « « l « ˆ « « « «. « j « « ˆ ˆ « ˆ « « « « l « j _. ˆ « ========================= l & l _ Œ _= « « « ˙ « « ˆ « « ˆ « Giaùng tieân nga giaác mô ngheâ thöôøng lôõ laøng Ngoïc
  2. bbb « . « « »œ œ « »» »»» l œ . j ˆ « »»» « « « « « « l « j ˆ ˆ « « « _ ========================= l & ˆ «. « « « j ˆ ˆ _ = « « « « ˆ ˆ « « Lan gioïng öôùp men thô maùt eâm laøn luïa boâng laø bbb « Œ « « «. l ˆ « « »œ œ « »» »» j ˆ « » l ========================= l & œ. »»» « œ »œ « »» »»» = j ˆ « « _ ˆ « « _ ˆ « U fib « « Ngoïc Lan traàm ngaùt thu höông Bôø xanh boùng b œ. »»» « « « « «. « « « ˆ « « b & b œ ˆ « l « »J « « »» ========================= l ˆ « ˙ « « « « « « ˆ= ˆ ˆ « ˆ « « « ll b n « « « « ˆ döông phuùt giaây chìm söông Boâng hoa ñôøi ngaøn xöa tôùi bb œ . »»» « « « ˆ « j « « ˆ « « « « l «. « « ˆ ˆ « « « « « « « l «. j ˆ ˆ _ « « « ˆ ========================= l & « « _ ˙ « = b « « « « « bˆ « « nay Rung nhaïc ñoù daây cho ñôøi ngaát ngaây b « ˆ nˆ ˆ « « l œ . »»» « « « « « « l œ. œ « ˆ »J « « =l & ˆ « « « ˆ « « « « « « j « « ˆ ˆ « « ========================= « ˆ »»» »» ˆ « « « « Cho tô truøng ñôøn hôø phím loan Theâ löông maây nöôùc saét se cung bb « «. « « « l «. « « ˆ l ˙. l œ ‰ œ « « »» « « « « » »»» »J »» »»» » œ »œ «. l _ « ˆ « « _ _ « « « « « _ ˆ ˆ j ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « ========================= l & ˙ « j »= haøn OÂi taâm hoàn ngheä só chìm trong höông thaém Nhôù phuùt khueâ bb « . « ˆ « « « « j ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « l « ˙ « « « ˆ « ˙. »»» œ Œ « l l bbb l »»» ========================= & l _ = « ˆ « fi ly hoân meâ tuyeát hoa Ngoïc Lan (Ngoïc...) bb « « « ˙ b ll «. « « « « l œ. « j ˆ « « « ˆ ˆ « »»» œ nœ »»»œ »J »» »» » ========================= l & ˆ l »»» »»» » œ »œ » l ˙. »» = » « « U. Môø môø trong maây khoùi men noàng u aáp duyeân höõng hôø bb « « « bœ . « « « « « « « œ « « »J ˆ ˆ œ œ œ »»» »»» »»» ˙ »»» & b «.ˆ « « « ˆ l »»» j ˆ « ˆ »» « ========================= l l =” Daàn daàn vöông theo gioù tô loøng daâng bao chuøng thöông nhôù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản