Bài hát nhân bản 2 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
113
lượt xem
16
download

Bài hát nhân bản 2 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhân bản 2 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhân bản 2 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Nhaân baûn 2. £ VuõThaønh An # c œ. œ « « « »J « « œ »» ˆ ˆ « « « « »»» »J »» j « ˆ l œ. j »»» « j « ====================== l & « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « _ = w Khi toâi haùt baøi ca Tình yeâu Taïi sao em quay maët? Khi toâi haùt baøi ca Tình yeâu moät traùi tim rung ñoäng Ta haõy haùt baøi ca Tình yeâu dìu daét nhau treân ñôøi # « «. ˆ « œ œ « « « »J »J « « »» »» ˆ ˆ _ l _ j j ˆ « _ _ _ « l w « « « « « « « j _ « « « ˆ « « « _ =========================l & «. « _ « « « « « _ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « Khi toâi haùt lôøi kinh nguyeän caàu nôõ naøo em lô ñaõng Khi toâi haùt lôøi kinh nguyeän caàu moät linh hoàn rung khoùc Ta haõy haùt lôøi thô goïi môøi caùc baïn cuøng ñi tôùi # œ. »»» œ œ œ œ œ »J »J »J »J »J »» »» »» »» »»»˙ œ. »»» œ « »K « »» ˆ w »» =========================l & l k l « Khi toâi theùt gaøo xin Tình ngöôøi sao cheá nhaïo toâi? Khi toâi theùt gaøo xin Tình ngöôøi mong coõi ñôøi töôi Ta vun xôùi vöôøn hoa Tình ngöôøi cho coõi ñôøi töôi # « œ œ « « « «. ˆ « »J »J « « »» »» j j ˆ ˆ ˆ _ l _. « « « « « « « =========================l & « « _ « « « « j « « « _ ˆ « « « « _ _ _ _ ˆ « ˆ « _ « _ _ « ˆ ˆ « ˆ « Nhöng toâi vaãn ñöôïc cao rao lôøi ca ngôïi Neân toâi vaãn ñöôïc cao rao lôøi ca ngôïi Chia ñoâi chuùt khoå ñau cuøng Ngöôøi seõ coù ngaøy ñöôïc nghæ # ‰ « « « « « ‰ « « « « l k ˆ & «. « ˙ « k ˆ « « l « « ˆ ˆ. k « « « « « « l « j « « « ˆ ˆ _ _ « ========================= j _ « « j « ˆ _ ˆ «. ˙ « ˆ « k « thoâi Vì vôùi Trôøi chuùng ta ñeàu nhoû daïi ñeàu yeáu thoâi mình vôùi mình thaùng naêm tình yeâu goïi hoàn phaát ngôi caøng thaùng daøi chuùng ta caøng nhoû laïi Tình Baùc # œ. œ œ œ œ »J »J »» »» ‰ « « « »»» »J »»» »» ˙. »»» « l l «. ˆ ˆ k « « « « _ « l « ˆ « « « « « _ ˆ « ˆ ========================= & l « _ k ˆ « j ˆ « j j « ñuoái khoâng bieát loái treân ñôøi Môû maét ra khoå ñau roài tieác phôùi tung bay boán phöông trôøi Loøng traéng trong ñöôïc thay baêng aùo aùi seõ daãn loái leân Trôøi Roäng thöù tha nheï taâm hoàn phôi # « «. ˙ « ‰ œ œ œ. »K »K »»» »» »» l œ œ œ »J »J » »» »» »» œ œœ »K »K »» »»» w ========================= & l ” nuoái cuøng toäi loãi quay cuoàng maõi thoâi. môùi Roài maõi maõi thieân ñöôøng ta ca vui. phôùi roài maõi maõi thieân ñöôøng ta ca vui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản