Bài hát nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
369
lượt xem
158
download

Bài hát nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhìn những mùa thu đi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhìn những mùa thu đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhìn nhöõng muøa thu ñi. ### c « « « « « « « Trònh coâng Sôn « « « « «. « « « « « « ˆ _ « j « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= « « « « j j j j j « ====================== l & j ˆ « j « “{ j ˆ « Nhìn nhöõng muøa thu ñi Em nghe saàu leân trong (Nhìn nhöõng laàn thu) ñi Tay trôn buoàn oâm nuoái ### ˙ « « « « œ « #ˆ « « l »»» « « j ˆ « j « « « œ. »»» »J ˆ « ˆ ˆ »» j « j j « « « « j ˆ « j « ========================= & « _ ˆ « j l ˆ « naéng Vaø laù ruïng ngoaøi song Nghe teân mình vaøo queân tieác Nghe gioù laïnh veà ñeâm Hai möôi saàu daâng maét... ### 1.œ »»» « « « « « « « « « « « « j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « l « « j « j j « ========================= & « Œ « « « «= l _ « ˆ _ « ” « j ˆ « ˆ « « ˆ { j « j ˆ « _ w « ˆ « j j « laõng Nghe thaùng ngaøy cheát trong thu vaøng Nhìn nhöõng muøa thu... ### 2.œ « « « « « œ »» »J « »»» « « « « « « j « j j ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « w l « ‰ »» œ œ «=l ˆ « » »»» ˆ « & _ « l ========================= « ˆ « j ˆ « j £ ...bieác Thöông cho ngöôøi roài laïnh luøng rieâng Gioù heo may ñaõ £ ### « «. ˆ « « œ « « « »»» « « j ˆ « « ˆ ˆ l «. « « « œ £ « « »»» « « j ˆ « « ˆ ˆ l «. « « £ « œ œ l « « »»» »»» & ˆ « ========================= « _ ˆ « _ ˆ « « j ˆ « veà chieàu tím loang vóa heø vaø gioù hoân toùc theà roài muøa thu bay ### « « « « « « « « « « « ˙ « « « « « »»» « « « « ˙ »»» « j ˆ « ˆ « « “{ «. j « j ˆ « ˆ « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « =========================l & « « _ « j j j j ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « _ j ˆ « « ñi Trong naéng vaøng chieàu nay Anh nghe buoàn mình treân aáy Chieàu cuoái trôøi nhieàu (Ñaõ maáy laàn thu) sang Coâng vieân chieàu qua raát ngaén chuyeän chuùng mình ngaøy ### œ . « « « œ 1. « « « « « »»» »J ˆ « ˆ »» l œ œ « #ˆ « »J »» j j j « « « »»» =========================l & « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ l_ j « w maây Ñôn coâi baøn tay queân loái Ñöa em veà naéng vöông nheø nheï xöa Anh ghi baèng nhieàu thu... ### « « « « « « « « Œ « ˆ « « ” œ « « « « « « l w l« Œ Ó ” « »»» j j ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ 2. j « ========================= & j ˆ « « _ « ˆ « « _ ˆ « « _ ˆ { j j ˆ « « j j « ˆ j j ˆ « « Ñaõ maáy laàn thu... ...vaéng Ñeán thu naøy thì moäng nhaït phai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản