Bài hát nhịp phố - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
4
download

Bài hát nhịp phố - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát nhịp phố - thảo linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát nhịp phố - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Nhòp phoá. Thaûo Linh #C « « « ˙ ˙ Ó « « ˙ ˙ ˙ Ó « « « « » » « « l « »»» l »»» ˙ ˙ ˙ « « « l ˙ ˙ l »»» »» l »» ====================== l & « « l « «= ˙ ˙ « « Roän raøng nhòp phoá Roän raøng nhòp phoá Roän raøng # « ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ « « « Ó 1.-3. « « « « « . « » » » « « « « « « ˙ » « ======================== l « ˙ ˙ & « »» l »» »» l »» »»» l ˙ « l « « « « “{ Ó Œ « l « « ˙ l ˙. = ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « ˙ ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « nhòp phoá... ...löa thöa nhòp ñôøi Roän raøng nhòp phoá Roän # « « ˙ œ œ « « « Ó « « »»˙ « ˆ » l ˙. & « ˆ« ˆ « » »»» « « « ˙ « « « »»»˙ ========================ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ »»» « ˆ ˙ « l « « » l »œ »»» ˆ « l « « « « ˆ ˆ ˙ « « « Œ « « =l « « « « « « ll ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « raøng nhòp phoá Roän raøng nhòp phoá Löa thöa nhòp ñôøi Em ngoan aùo Em nhö con # œ « « « « « « « « « « « & »»» ˆ ˆ ˆ l « « « « l œ « « « « _ _ _ ======================== l ˆ _ _ _ »»» ˆ « ˆ « « = ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « traéng xuaân thì ngoõ xuaân theïn thuøng ñôïi gioù leân Ñöôøng naéng xuaân thì naéng leân raïo röïc nhòp phoá vui Ñöôøng # . « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « l «. « « « l « Ó = « « « œ »»» j « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ======================== ” & « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « { j phoá (i... a) khoâng teân vui böôùc em veà neân quen naéng yù xuaân lung linh xao xuyeán nhòp ñôøi laâng laâng # « « « « « « « ˙. Œ « « « »» «. « « ˆ « « l « & “{ « « « « « « « « ˆ « « « ======================== l ˆ « j ˆ « ˆ « « ˆ ˙ « ˙ « l « ˙ « ˆ « « l» « ˆ ˆ « = Qua moät ñeâm raát daøi Ñöôøng vui theo nhòp phoá Ngaøy cuûa nhöõng con ñöôøng Muøa xuaân göông maët phoá # « « « « « « « « « « « « Ó 2. Ó « « « « « «. « « ˆ « « l « « l ˙ ˆ « « l˙ ”« 1. « « « « « « ˙ ˙ « ˆ ˆ « « « ======================== ” & ˆ ˆ ˆ « « « «j « ˆ ˆ « « { ˙ « = Baøn chaân em raát nheï Ñöôøng vui theo nhòp ñôøi. Ñôøi laø nhöõng con ñöôøng Duø xa cuõng ñeán... ...nôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản