Bài hát như cánh vạt bay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
290
lượt xem
135
download

Bài hát như cánh vạt bay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như cánh vạt bay - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như cánh vạt bay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhö caùnh vaïc bay. # 2 »œœ £ « « « « « « « «£ « Trònh coâng Sôn « « « « ˆ ˆ œ. « ˆ « « « « ˆ « l « « « = & 4 »» »»» ll « ˆ « « « l »»» ====================== l ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ # « « «£ « Naéng coù hoàng baèng ñoâi moâi em Möa coù buoàn baèng ñoâi maét «. « « « « « ˆ l « « ˆ ˆ l « ˆ « « l «. j « ˆ « ˆ ========================= l & « _l _ « _ «. « « « ˆ « « _ _ « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « ˙ « = _ « « ˆ ˆ « « « « « £ «rôùt xuoáng ñôøi laøm soùng leânh ñeânh £ # « « ‰ œœ « « ˆ « « « ˆ em Toùc em töøng sôïi nhoû »»» »»» l « ˆ « « l »»»œ . « « « « « « ˆ « « « « « « l ˆ« ========================= l & ˙ « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « l « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « = # « £ Gioù seõ möøng vì toùc em bay cho maây hôøn nguû queân treân «. ˆ « « «. « l ˆ « « ˆ « « « « l « « « « « « « « « ˆ « « « « « k ˆ « « « _ « « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « « _ ========================= l & _ _ l _. « ˆ « _ « « l ˙ = « « « ˆ ˆ # « «£ « « « « #### « « ˆ ˆ « . « « « « «£ « vai Vai em gaày guoäc nhoû Nhö caùnh vaïc veà choán xa xoâi « ‰ «« « ˆ « « « l ˆ « « « & « l « #ˆ « l l «ˆ « « « « l ˆ ˆ « « « « ========================= l ˙ « ˆ « « « ˆ ˆ « « « « «= « ˆ ˆ ˆ #### « £ Naéng coù coøn hôøn ghen moâi em Möa coù coøn buoàn trong maét «. « ˙ « « « « « ˆ l« l « ‰ « « ˆ « « l »»» j ˆ « ========================= & l œ »»» « « « « ˆ « «ˆ « _ « « l « =l j ˙ ˆ « « ˙ « _ˆ « #### « « « £ « n £ « Laø bieát « « « « ‰ »»œ œ #n n « « ˆ ˆ œ . trong Töø luùc ñöa em veà « « ˆ l « « ˆ « « »»» l l « « « « « ˆ « « « « ˆ « « ========================= l & ˙ « « l ˆ « » « « « « l »»» « ˆ « « ˆ ˆ « «=ˆ # « «£ « « £ xa nghìn truøng Suoái ñoùn töøng baøn chaân em qua Laù haùt « « ˆ « ˆ ˆ «. « «. « ˆ « « ˆ « « « « « « « _ _ « = & « ˆ « « l « « « ˆ « « l « j ˆ « ˆ « « « « ========================= l « « _ _ l _. « _ « « ˆ « « ˆ « « « « l ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˆ # « töø baøn tay thôm £ « chôø cuõng « nhö ñôøi ngöôøi maõi «aâm « « « tho « Laù « «£ « khoâ vì ñôïi « « ‰ »œ œ « »» »»» l « « « « ˆ ˆ »»œ . «ˆ « « ˆ ˆ «« l « ˆ « = & « l « l « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « ========================= l ˙ ˙ « l » ˆ« ˆ « « « « « « # « « « « «£ « « « « Œ u Nôi em veà ngaøy vui khoâng em Nôi em veà trôøi xanh khoâng «. « ˆ. « « « « « & ˆ ˆ l « « « « j «_l _ « _ «. « « « « _ _ « « l « l« l« = « ˆl « ˆ « « ========================= « ˆ _ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˙ ˙ ˆ ” « « « ˆ ˆ « « « « em Ta nghe nghìn gioït leä rôùt xuoáng thaønh hoà nöôùc long lanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản