intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài hát như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
238
lượt xem
79
download

Bài hát như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như một lời chia tay - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như một lời chia tay - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

 1. Nhö moät lôøi chia tay. ### 3 »œ Trònh coâng Sôn & 4 »» œ “ { « . »» « ˆ « « œ »»œ « »» ˆ » j « ====================== l » « l « ˙ « « « ˆ = « Nhöõng heïn hoø töø nay kheùp laïi thaân ...laàn taï ôn vôùi ñôøi chuùt ### « « « « « « œ »»» ˙ »»» « « ˆ & « ˆ « « ˆ « l ˆ « l «. « ˆ =========================l« ˆ « ˆ « « « « _ « « j ˆ « nheï nhaøng nhö maây Chuùt naéng vaøng giôø ñaây cuõng maën noàng cho toâi Coù nhöõng laàn naèm nghe tieáng ### « « « « « « ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « ˙ « ˆ « « =========================l & l _ « l « _ ˙ « « ˆ « voäi kheùp laïi töøng ñeâm vui Ñöôøng quen cöôøi nhöng chæ laø mô thoâi Tình nhö ### œ . « œ »œ « »»» » « « « « « « « « « « »»» j ˆ « ˙ »»» « « l »»»œ . « ˆ =========================l & l ˆ ˆ « « j « ˆ « « ˆ loái töøng sôùm chieàu mong baøn chaân xöa qua ñaây ngaïi naéng voäi taét chieàu hoâm Tình khoâng xa nhöng khoâng thaät ### « « « ˆ « « « œ »œ « « « « « ˆ « œ. »»» « »»» » j ˆ « ========================= & ˙ ˙ »»» « « l « ˆ ˆ « « « l l ngaàn Laøm sao bieát töøng noãi ñôøi rieâng Ñeå yeâu gaàn Tình nhö ñaù hoaøi nhöõng chôø mong Tình vu ### . « « « « « « »»» œ »»œ «. « « œ œ « »» »»» œ »»» « « « ˆ ˆ ˆ l « j « « =========================l & « ˙ l ˆ « ˆ » j « « theâm yeâu cho noàng naøn Coù nuï hoàng ngaøy xöa rôùt vô sao ta muoän phieàn Tieáng thì thaàm töøng ñeâm nhôù ### « « « « « ˆ « « « ˆ « « l « « ˆ « œ »»» ˙ »»» =========================l & ˙ « ˆ l ˆ « « « « laïi beân caïnh ñôøi toâi ñaây Coù chuùt laïi ngôõ chæ laø côn say Ñoùa hoa ### « « « « « »œ »œ «. « « « « « l « « « « « « « _ ˆ ˆ ˙ « l « ˆ « ========================= & ˆ « « ˆ « ˆ « l ˙ « »» » ” { j _ ˆ « « « _ ˆ « tình thoaûng nhö gioù voäi toâi chôït nhìn ra toâi Muoán moät... vaøng moûng manh cuoái trôøi nhö moät lôøi chia tay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản