Bài hát như một vết thương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
103
lượt xem
22
download

Bài hát như một vết thương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như một vết thương - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như một vết thương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhö moät veát thöông. «« Trònh coâng Sôn ### 3 « « « « « »J « « « « »J « « »»» « « « « & 4 Œ Œ ˆ ˆ l l «. œ « « « l «. œ « « l œ. « « « l « «« « ˆ »» ˆ « « ˆ »» ˆ « ««« « ˆ j ˆ « ˆ « « ˆ « « ˙ « « ====================== l « ˆˆ « « « ˆ « « _ = ˆ Ñôøi seõ buoàn nhö moät chieàu naoHoân nhau laàn cuoái hoân nhau laàn ñaàu ñôøi seõ ### « « « « « « « « « « l˙ « l »»» »»» »» l « . œ « « « l « . œ « =l ‰ « « « ˆ « ‰ « ˙ œ »œ « »J « « « « »J « ˆ »» ˆ « « ˆ »» ˆ « « «« « « « & « _ « _ ˙ « « « ˆ _l˙ « j ˆ « « j ˆ « ========================= ˆ « ˆˆ buoàn daøi laâu oâi traùi saàu röïc rôõ Ñôøi seõ laø chöa voäi tình saâu hoân nhau laàn ### œ . « « « « « « »»» « « « « « « « « « ˙ œ »»œ ˙ . »»» « « « « « ˆ ˆ « l ˙ « « l « « « l »»» j ˆ «« « « ========================= l & « ˆ ˆ ˆ _ « « l « ˙ « « l « _= « « « _ « ˆ « _ ˙ « « ˆ ˆ U cuoái hoân nhau laàn ñaàu Ñôøi seõ buoàn nhö chieàu hoâm coù côn möa raøo Ñôøi seõ ## # »œ »»œ « . « . œ œ »œ «. œ « « « « ˙ « l »»» « « »J »»» » « J « « ˆ « « = & « « _ « _ ˙ « « ˆ ˆ « « »» ========================= l ˙ l « l ˆ « »» l l « »»» ˆ ˆ « « buoàn nhö chieàu ñoâng naéng leân nöông daâu Ñaõ coù nghìn truøng treân moâi ngöôøi ### « « « « « « « & « . œ « « l ˆ . « « « l « . œ œ »œ l « . œ « « l « . œ « =l ˆ »» « »J « « « « « « « »J »»» » « »J « « « »J « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ »» j « « ========================= ˆ ˆ »» « ˆ « ˆ » ˆ « ˆ « » ˆ « tình Ñaõ daáu nuï taøn beân trong nuï hoàng Coùchôùm laïnh luøng treân moâi noàng naøn Coù thoaùng gaäp ### « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « «. ˆ ˆ « l ˙ « j « ˆ « « « « « « «. « « « « « ˆ ˆ j « « l ˙ ˆ ˆ « « « « « « « l «. « « = « j« « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ========================= l & ˆ l ˆ « « « ˆ « gheành treân con ñöôøng moøn Ñôøi seõ buoàn nhö moät veát thöông Tình seõ buoàn nhö laø naám ### « «. « ˆ « « « « »» « j ˆ «« « « «. « « « . œ »»»œ l « ˆ « l « « ˆ l _ »J « « « « l _ « « « ˆ ˆ « = ========================= l & ˆ « ˆ ˆ « « «j « ˙ « ˆ « « « _ ˙ « höông OÂi hiu quaïnh vôùi neán taøn Beân noãi loøng vaéng laëng ñôøi seõ ### « œ « « « « « « & ˆ »J « « ˆ l « . œ « « l œ . « « « l « « « l « ‰ =l ««« ˆ « ˆ « . »» ˆ « « « ========================= »J ˆ « »»» »» « « ˆ « « « « « « « ˆ « « j ˆ ˆ « « ˙ « « « « « _ ˆ _ ˆ « « _ ˙ « « j _ ˆ « buoàn nhö moät chieàu nao Hoân nhau laàn cuoái hoân nhau laàn ñaàu Tình boãng laø beå ### « « « « « « « « « « « « «. « « « « « « l ˙ ˆ ˆ « ‰ « ˙ « l »»» « « «. « « « « ˆ ˆ l ˆ ˆ « « l ˙ « jˆ ˆ « ˙ « « j ˆ « =========================” & « « « = daâu Tay vaãy chaøo laïnh leõo Ñôøi seõ buoàn nhö moät veát thöông./

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản