Bài hát như tiếng thở dài - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
26
download

Bài hát như tiếng thở dài - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát như tiếng thở dài - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát như tiếng thở dài - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhö tieáng thôû daøi. £ « «£ « Trònh coâng Sôn b 2 Œ ‰ «« « « « « « « « « « «ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « ‰ « ˆ « « « ˆ b 4 « « ll « « ˆ « l « « « « ˆ ====================== l & « ˆ ˆ « « l ˆ « ˆ = « « « « « « ˆ « « « »» »» » œ »œ . « ˆ œ œ »œ « « œ œ œ Ngöôøi ñi quanh thaân theå cuûa ngöôøi Moät traêm naêm nhö tieáng thôû b «. b «ˆ « « » » » »» « « l ˆ « »» « « »» »» »» œ œ . « « » » » »» « ˆ l ˆ « »»» « « « ˆ « « « » » l =========================l & » » l « « ˆ « £ £ « « £ « daøi Ngaøy vinh quang hay thaùng ngaäm nguøi Ngaøy aâu lo theo toùc moïc daøi laøm con bb « « « ˆ « . « « « « l « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « l « « « « »»»œ »»»œ »»œ œ. »»» ˆ l «. « « j « « ˆ « « « =========================l & « ˆ » » l j ˆ « £ i ñaàu thai Trong töøng gioïng « «£ « « soâng cho thaùng ngaøy troâi Chôø caây non treân nuù b « b «. œ l « »J ˆ «. « l « «. « « « « « ˆ « « « «. « « « « « « « ˆ ˆ « »» « =========================l & « j ˆ ˆ « « « l « « ˆ « ˆ « « ˆ « l ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « « «£ « maøu taøn « «phai Ngaøy ñeâm ñeâm mô « « maët trôøi Moïc trong noùi coù thaáy bb « ˆ ˆ ˆ « . « « « « l « « « œ »»œ œ œ œ . « « »»» » »»» »» »» «ˆ l « « »»» « ˆ œ « « l »»»œ »»»œ »»œ ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ =========================l & » » l » ˆ « » » £ £ « « « tim trong maét loaøi ngöôøi Ngaøy ñeâm ñeâm mô thaáy nuï cöôøi Nôû treân moâi treân khaép cuoäc bb œ .»»» »»» » œ œ œ. » » l =========================l & »»» œ »J »» l ˆ «. « « « « «. « « ˆ ˆ « « « l »J l « . œ»» « ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « £ « ra « «£ « « « ñôøi Luùc tænh thaáy laïi xaùc ngöôøi beân xac ngöôøi Ngöôøi vinh bb « « « ˆ l « . « « « « « « « « »» »»» »» « ˆ ˆ œ œ œ « « « « «. « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « =========================l & « « l « » » » l « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ l« « ˆ ˆ j £ £ « « « « quang mô öôùc ñòa ñaøng Ngöôøi gian nan mô öôùc bình thöôøng Laøm sao ñeán gaàn hy b b #ˆ . « « « « « l « « Œ « ˆ ˆ « « =========================l & « «« « Œ ‰ «ˆ ˆ« « «« l l « « « « « « ˆ « l «. « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « j ˆ « l « ˆ ˆ « voïng « « £ « vui chung « « ñöôøng hoâm qua toâi thaáy ñöôïc roài Ñöôøng hoâm cuûa bb « « « « l « . « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « l « « « ˙ « « Œ ‰ « ˆl « «« « «« « «« ˆ œ œ œ »»» »»» »» =========================l & l « ˆ » » £ c töø « « nay toâi ñaõ cuøng ngoài coù gì vui Ñöôøng töông lai xin nhaé b «. b ˆ « « « « « « ˆ « « « « « l ˆ »»»œ »»»œ œ »»» l ˆ «. « « »»» œ »»œ ˙ »»» l Œ ‰ « ˆ « « « « « ˆ « =========================l & « ˆ » l £ «« œ ñaàu Cuøng anh em treân khaép ñòa caàu Haõygaàn nhau Vaø rieâng b b œ œ œ œ œ . « « »»» »»» »»» »»» »» »» » » l » ========================= & «« «ˆl ˆ « »»» »»» »» œ œ œ ˙ » » l »»» œ « »»» « l ˙ ˆ « »»» £ £ l ” toâi xin coù moät ngaøy Ngoài thong dong trao ñeán moïi loaøi chuùt tình toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản