Bài hát những con mắt trần gian - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
145
lượt xem
42
download

Bài hát những con mắt trần gian - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những con mắt trần gian - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những con mắt trần gian - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng con maét traàn gian. « « « « « « « b 4 œ »œ « « “ { « . Trònh coâng Sôn 3 »» » ˆ « « « ˆ « « « « « « » » « « ˆ « ˆ « « « « ˆ l ˆ. ˆ ˆ « « « j « « ====================== l & « ˆ « « ˆ « « ˆ= « ˆ « « j « « Nhöõng con maét tình nhaân nuoâi ta bieát noàng naøn Nhöõng con maét thuø (Nhöõng con maét traàn) gian xin nguoâi veát nhuïc nhaèn Nhöõng con maét muoän b « « « « « «. « « « « l « ˆ « « ˆ œ « ˆ « «. »J « « ˆ « »» « « « l « « « « « « « « « ˆ l ˆ « « « « ˆ ˆ « «. ˆ ˆ « _ ˆ « « « « « j ========================= & ˆ « « ˆ « ˆ « j « « haän cho ta ñôøi laïnh caêm Nhöõng maét bieác coû non xanh caây traùi ñòa phieàn xin caáy laïi nieàm tin Nhöõng con maét quaàng thaâm xin töôi saùng moät b «. « « « « « « « « « « ‰ « « « ˆ « ˆ « « « =l « « « « l « « « « 1. ========================« & « ˆ « j « « ˆ « « ˆ ˆ l «. ˆ ˆ « « « « « « j « « « « ˆ ˆ _ _ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « j _ ˆ « ñaøng Nhöõng con maét baïc tình chaùy tan ngaøy thaàn tieân Ngaøy ra ñi vôùi laàn Cho con maét ngöôøi tình aám nhö lôøi hoûi... b «. « ˆ « « « « « « « « « « l «. « « « « ˆ j ˆ ˆ « _ _ « « « « « « ˆ ˆ l «. « « « ˆ « ˆ « « « « »J « « « œ « « ˆ »» « « « l ˆ ˆ « « « ========================= & ˆ « « « ˆ « j _ ˆ « gioù ta nghe tình ñoåi muøa Röøng ñoâng rôi chieác laù ta cöôøi vôùi aâm « « « « œ œ œ œ «. »J »»» »»» »» « J »»» »»» »» œ œ œ œ »œ . »»» œ « « ˆ »J ˆ « « »» « « = ˆ « & b «. ˆ « »» l ˆ ========================« l « l »» « u Treân queâ höông coøn laïi ta ñi qua nöûa ñôøi chöa thaáy ñöôïc ngaøy b «. « « « « « ˆ «. « « « ˆ « « ˆ « l « « « « « « ========================« « « « ˆ « l «. « « « « « « =l & ˆ « j ˆ ˆ « « « « j « « ˆ ˆ « _ _ « « « ˆ ˆ « « « « « « « _ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j vui Ñöôøng traàn roài khaên goùi mai kia chaøo cuoäc ñôøi nghìn truøng con gioù « « « 2. « « « « « « « « « ˆ« « b « »J « ˆ « ‰ œ ˆ « « « ˆ « « « « =l « « « ˆ « ˆ « « Coda & ˆ « »» « ” ˆ { «. ˙ « ========================ll _ « « « « ˆ « ˆ bay Nhöõng con maét traàn... ...han Nhìn laïi nhau coù maét lo b « ‰ « « « «« ‰ «ˆ« l «. « « « « ˆ « « « ˆ « « « «=l « « « « « « « ˙ « « ˆ l « « « « ˙ ˆ « _ «« « ˆ ======================== & « ˙ « l _ « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ aâu xin voã veà muoâyeâu n daáu Nhìn laïi nhau che nhöõng côn b « « « ‰ « ˆ « ‰ « « ˙ « « « l « ˆ « « ˙ « « l «. j ˆ « « ˙ « ========================= & ” ñau tìm döôùi boùng ngoït ngaøo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản