Bài hát những giọt máu trổ bông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
91
lượt xem
27
download

Bài hát những giọt máu trổ bông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những giọt máu trổ bông - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những giọt máu trổ bông - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng gioït maùu troå boâng. 4 « « œ. »»œ œ œ « « »œ. œ « « « Trònh coâng Sôn « »»» »J J « &4 ˆ ll « « ˆ « » »» »»» ˆ =======================l « l « ˆ « »» »»» « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « £ « « « £« « ˙ Bao naêm maùu nhö soâng troâi thaønh nguoàn Maùu ñaõ khoâ treân ruoäng « « « « « « « « « « ˆ. « « « ˆ j j ˆ « « « «« « « « ˆ « « « » « « « ˆ ˆ « l « _ « _ « « « #ˆ ˆ l « « #ˆ « »» « « « « «ˆ « « « « ˆ « ˆ « & ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ« ˆ « =========================l « « « ˆ ˆ « ñoàng maùu aâm u trong röøng raäm Töøng doøng maùu che maët trôøi soi quanh ñôøi u toái œ Ó »»» œ »»» œ »»» œ. œ œ œ « »J »K »J »J « »» »» » » ˆ « « »œ. œ « « « & l » » =========================l « l ˆ « »» »»» « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « £ Bao naêm maùu anh em ngaên nuï cöôøi maùu ngaên chaân qua tình « « « « « £« « « « « « « « « « « « ˆ « « « l « « « « « « « « ˆ l « ˆ « « ˙ « ˆ. « ˆ ˆ ˆ & ˆ « « « « « « ˆ ˆ « _«_ ˆ « « « « ˆ « « « « « j j ˆ « « « « ˆ « « « « =========================l « « ˆ « « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ngöôøi maùu cho moâi khoâ thôû daøi Töøng doøng maùu chia loøng Meï Cha nôi ñoù nôi ñaây « Œ ‰ « « œ 3 œ. « »J 4 »»» œ « œ « « œ & « ˆ « « j ˆ « ˆ »» l l j « »J « »J »» ˆ »» l « . j « =========================l « ˆ « « « »J j j ˆ ˆ »» « « Töøng gioït maùu anh trong röøng nuùi lôû Töøng gioït maùu « œ « « « œ « »J œ « œ «. & « « »J « ˆ »» ˆ l œ . j « j « »»» « ˆ »» l œ . j « =========================l ˆ « j ˆ « »»» »J « »J »» ˆ »» j « Meï beân khoùm caûi xanh Töøng gioït maùu Cha treân ñöôøng ñaát «. »J »J »J l « . œ œ œ « « « œ « « »J l œ . »»» « « œ ˆ »J « « »» l « »» »» »» ˆ « ========================= & « ˆ j j ˆ ˆ « « »» j j ˆ « « ñoû Queâ höông baây giôø coû moïc xanh um Töøng gioït maùu œ. »»» œ « œ »J « »J « « œ l «. « »J « « œ »J »» ˆ »» l « . j « « « « j ˆ »» « =========================l & ˆ j ˆ « « ˆ « « « j j »» ˆ ˆ « « em öôm vöôøn traùi nhoû Töøng gioït maùu Meï ngoït bôø ñaát œ. »»» « « œ « »J ˆ »» l œ . j »»» œ « œ »J « »J ˆ »» l « . j « « œ « « »J « « »» « =========================l & j ˆ « « ˆ « j j ˆ ˆ »» « « khoâ Töøng gioït maùu anh nuoâi töøng pheùp laï Töøng gioït maùu
  2. « J »J ˆ « 5 «. œ œ « ll 4 « »»» »» « « « õ 2 œ. œ « « Œ « « “ { 4 »J »K « « & «. j ˙ « j j ˆ ˆ « « =========================l ˆ « »» »» ˆ ˆ j j « « chò thôm luùa ngoâ ta Nhöõng gioït maùu ñeán ngaøy troå « « « « « œ »J œ »J »» œ œ »œ »»œ »œ œ »J »J » »» »» » » »» »»» l & ˆ « « j « ˆ « j ˆ « l « ˆ « »» ========================= l boâng Nôû hoaø bình cho ñeâm vaéng xoân xao tieáng « « ˙ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « j « j j « j « « « « ˆ ˆ l « « « « « « j. k « « « « « « & l « =========================l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j j « « ngöôøi Nôû treân tay chò xuaân xanh ngôøi Nôû trong tim « « « l « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ l « « « « « « ˆ « « ˙ « =========================l & _ « « œ œ « « »J »J l ˆ « »» »» j ˆ « j « « _ ˆ « j j ˆ ˆ « « ˆ « ˆ Meï ñoàng luùa môùi vöôøn caûi töôi Nôû ra yeâu œ »œ »»»œ œ « »J » »» »J « »» « ˆ l « œ « J « »»» « « « « ˆ ˆ « « » j « ˆ « =========================l & k ˆ « l « « ˆ ˆ j j j j « « « « thöông laøm maùt nuï cöôøi Cho maét nhìn ñöôøng ñi raát « œ. « l « « « œ l ˙ »J «k « « « »J ˆ j ˆ »» »»» œ « « « »J « « l »» « ˆ ˆ & « »» « j j ˆ ˆ « « « =========================l ˆ « « j j ˆ « « j laï cho ta veà döïng xaây ñaát môùi Nôû traêm con « « « j. ˆ « « l « « « « l « « « « « « k ˆ « « « « « j j « « j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « « =========================l & ˆ ˆ « j ˆ « _ « _ ˆ « ñôøng cho chaân ngöôøi Nôû theâm ñaát roäng vöôøn caây « « « « « « « « ˆ œ œ « « »J »J « & ˆ « « « « ˆ l « « « « « « ˆ « ˙ « « « l ˆ « »» j j =========================l ˆ ˆ »» traùi moïc thaûnh thôi Nôû traêm naêm œ »œ œ œ « »J » »»» »J « »» »» « ˆ l « j ˆ œ. J »»» « « k « » ˆ l « « « œ l « « ˆ J » « « ========================= & « « « j ˆ ˆ « »» j j theâm boài ñaép laïi ñôøi cho ta laøm ngöôøi trong theá « œ »»» œ. « l « « « « « l « »J « »» k « « « « « ˆ « j j ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ j ========================= & « ˙ « 3 « Œ « « « l4 ˆ « « « « « ” ˆ « { « ˆ giôùi Cho chim veà ngoài hoùt quanh ñaây (Nhöõng gioït...)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản