Bài hát những ngày ở Thanh Hóa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
104
lượt xem
19
download

Bài hát những ngày ở Thanh Hóa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những ngày ở thanh hóa - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những ngày ở Thanh Hóa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng ngaøy ôû Thanh Hoùa. Vuõ Thaønh An b 4 Ó « l « « « l « œ l «. œ œ l « 3 « « « « »» ˆ « ˆ. « ˆ ˙ » « « ====================== l & « »J »»» ˆ »» « « ˙ « « « « « « l « . « «= ˆ ˆ ˆ _ « « « « j « _ « j _ ˆ « _ ˆ « Nhöõng ngaøy ôû Thanh Hoùa nhôù veà em xöù xa Khoùi chieàu vöông maùi « « ˆ l «. « « l « « œ l «. œ œ l « »J »»» b « « l_ « « l « « « ˆ ˙ « « « « « _ ========================= & _« « « « j ˆ _ _. « « « « ˆ _« « « ˆ ˙ « « »»» ˆ »» « « _ ˙ « _ ˆ ˆ « « j ˆ « nhaø noãi buoàn meânh moâng quaù Coù phaûi ñôøi nhö theá Hay kaø ta ñaõ b « « ˙ « « « l «. « « ˆ « « « « « »»» « ˆ ˆ ˙ « « œ »œ » ˆ « J » « « « l « « l « « « « l « œ l « . »» »»»» »œ l « ˆ ˆ _ _ _ _. ˆ j« « « « « « « _ _ _ _ j ========================= & ˆ « « « « ˙ ˆ ˆ « « « « meâ Ñoâi baøn chaân eâ cheà Bao giôø quay böôùc veà OÂi doøng nöôùc maét thuyû b ˙ œ l « . œ »œ »œ l « »»» »»» « »J »» » « ˆ »» ˙ « «« « « « l «. « « « l « « « l «. « ˆ l « « « « ˙ ˆ« « ˆ « « « ========================= & ˆ « « ˆ _ « « j « ˆ « « ˆ ˆ « j « «ˆ ˆ « « chung Coù coøn rôùt xuoáng hay khoâng Soâng ñôøi nöôùc ñuïc hay trong Ta ñaâu ngôø ta ñaâu b « & « ˆ l « « « l « œ l «. œ œ l « « l « « « l « « « « . _ « « »»» ˆ ˙ « « « »J »»» ˆ »» « « « « « ˙ ˆ « « ˆ. ˆ « j« ========================= ˙ « « « ˆ _ « j ˆ « « « _ _ ˆ « ngôø Nhöõng ngaøy ôû Thanh Hoùa nöôùc laïnh ñeán buoát da Saùng chieàu ñi roài b « « « « « œ « . œ »œ »œ ˙ œ « . œ »œ »œ « « « l_ « « ˆ ˙ « ˆ ˆ ˆ « J « « l « »»» l « »»» »»»» » l »»» »»» l « »J »» » ˆ »» « =========================l & _« « _ _ « « ˆ j « _. « « « ˙ « _ « ˆ « veà Baàu trôøi sao naõo neà OÂi ñôøi soáng coù buoàn vui Coù coøn tieáp noái hay b « « l « « « « l « « « l «. « « l « « l « « « l « œ l « ˆ « « ˆ ˆ « « ˙ « « ˆ «« ˙ « ˆ « ˆ « & ˙ « « . « _ « « « « « ˆ « « ˆ « . _ « ˙ »»» j «ˆ « « « « « ˆ « ˆ ˆ « j« ========================= ˆ « « _« « j ˆ « thoâi Sao ñôøi cöù laëng lôø troâi Em ñaâu roài em ñaâu roài Nhöõng ngaøy ôû Thanh Hoùa gioù b «. œ œ l « « l « « « l « « « « »J »»» « « « « « ˆ »» « ˙ ˆ ˆ. ˆ « « « « j_ _ ========================= & j « « l _ « « « l «. l «. ” « « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « ˆ « _ _ « ˙ « _ _. « « « _ ˆ « « « ˆ « « ˙ « laøo ñoát chaùy da Heùo uùa nôi xöù laï Naõo ruoät noãi nhôù nhaø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản