intTypePromotion=1

Bài hát phố cũ vắng anh - lời Anh Tuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
177
lượt xem
46
download

Bài hát phố cũ vắng anh - lời Anh Tuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phố cũ vắng anh - lời anh tuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phố cũ vắng anh - lời Anh Tuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Phoá cuõ vaéng anh. «« « « « « lôøi : Anh Tuaán b2 « « 4 « « «« « « «« l ˆ ˆ « ˆ j ˆ « « « l « « « l « « . =l « j ˆ ˆ « ˆ « ===================== & j « « ˆ j « « « ˆ ˆ « « j j ˆ ˆ « « b « « « « « « « « œ œ »J »» « « « « « l ˙ l œ œ « « « »J »»» »œ »»»œ Töøng chieàu treân con phoá vaéng ñöôïc beân anh yeâu troïn ñôøi & « « ˆ « « « l ˙ « ˆ ˆ « l »» » ˆ « « =========================lˆ »» »» j ˆ « b œ «. »J « « « « « œ «. « « « « l »J « »œ œ »œ »»»œ œ « « » »J « ˆ Voøng tay sao eâm aùi nhôù maõi boùng hình ai Phoá cuõ nay vaéng »» ˆ « « « »» ˆ l ˆ ˆ «ˆ j « « ˆ « =========================l & l »» »» »» l »» ˆ « « « j b œ «. »J « ˙ ll « ˆ « ˆ l œ « « l « « « l « «. « « « « « « »J « « « « « « « anh roài coâ ñôn mình em leû loi Mô ñöôïc beân anh troïn ñôøi tình »» ˆ « « =========================l & l « « « « « « « « ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « j « j « « j « « j ñaõ coù £ ngöôøi yeâu môùi beân anh roài b « « « « œ «. « « »J « »»» « « « « œ »»œ ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « « « « ngaát ngaây Giôø ñaây beân anh « ˆ « « « l »» ˆ « ˆ ˆ =========================l & ˆ « j « l » « « « l « « l « « j ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « «£ « « « « « « « « « « « « «« « Leä rôi nhöng sao vaãn thaáy ñaõ cho em bao haïnh phuùc Anh ôi ñöøng rôøi &b « « « l « « ˆ ˆ ˆ l « l « « « « l ˆ « «« j ˆ ˆ « « « ˆ =========================l j « ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ j « ˆˆ « ˆ «« « ñeán beân em phuùt giaây naøy £ Ngöôøi sao daønh quay böôùc ñi Tình ñaõ £ « « « « »J » « «£ œ « œ « ˆ œ œ . « « » » « « « « ˆ « xa em Haõy b « « j J »»« ˆ »» ˆ »» « « « “ { «»ˆœ »ˆ « »J « « l » » l »»»»œ œ œ « « ˆ=l « « »»» »»» ˆ « « & « «. ======================== j ˆ ˆ « « l ˆ«. ˆ « « » « £ xa roài Ngöôøi yeâu ôi vì yeâuanh traùi tim ñôùn ñau bao cuoàng £ b «. « « « « «. « « ˆ »»œ »œ »»œ « « « » » » « Ngöôøi yeâu ôi sao ñaønh lìa xa em « ˆ « « l « « « l « « l « ˆ « » » » l «. « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j ˆ « « « « « j ˆ= « ======================== l & j ˆ « j ˆ « £ »»»œ »»œ »»»œ œ œ œ « £ « b œ œ »œ œ l œ œ . l » » » »»» »»» l »J « . l « « « »»»œ »»œ »»»œ=l »J » »» »»» »J »»» si Loøng yeâu anh ñöôïc beân anh anh laø leõ soáng trong coõi ñôøi Ñaønh »» ˆ « « « & »» »» ======================== »» £ « « « ˆ » » » ˆ «ˆ sao anh lìa xa em nôõ queân thaùng naêm bao kyû nieäm Ñaâu voøng tay aám tha thieát £ »»»œ »»»œ »»»œ œ »»œ sao anh sao lìa xa em »»» œ « »J « . £ « « « œ œ œ »» ˆ « « »»» »» »»» &b « « =========================l ˙ « l £ » l « l « « « » » » « « ˆ ˆ ˆ noàng Coù nhôù coù thöông cuõng heát roài £ Anh cuøng duyeân môùi vui thaùng b « « 1.« « « « ‰«” « « j ˆ{ « « ˙ l « = 2. 3. & « _ l « « ˆ « « l « « ll « « l« ======================== ” ˆ « ˙ ˙ ˙ ˆ « « « ˙ « ngaøy Tình noàng ...noàng Ngöôøi... ...noàng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2