Bài hát phố mây - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
5
download

Bài hát phố mây - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phố mây - thảo linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phố mây - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Phoá maây. ### c ˙ ˙ nhaïc & lôøi : Thaûo Linh »»» »» Œ l « « l « . « l « œ ˙ =l » l ˙. »»» ====================== & “{ « « ˙ ˙ « « « « « »»» »»» ˙ ˆ ˆ « « « Phoá maây hoa ñaày boàng beânh maây troâi ### œ . œ œ « »J »» « ˙ ˙ » »»» « l « œ ˙ l ˙ Ó l »» »» » ˆ « »» »» ˆ » » « ======================== l & »»» »»» ˙. Œ « « » l »» « ˙ l ˙ «= « « ### « hoa níu chaân ngöôøi ñi Phoá maây hoa ñaày « « œ ˙ « « »»» »»» œ. œ œ « « œ ˙ »»» »J »» « « » » »» » ˆ ˆ » » ˙ Ó & «. ˙ « ˆ l ˆ « « ======================== l l « l « » » l »»» = boàng beânh maây troâi hoa níu chaân ngöôøi ñi ### œ œ œ « » ˆ l œ œ œ « l ˙ . Œ l »»»˙ . Œ l œ œ œ « l »»» »»» »» « « »»» »»» »» ========================= & » « ˆ « »»» »»» »»» »» « » ˆ « Phoá giöõa löng chöøng nuùi ngôõ nhö laø phoá maây Thaáp thoaùng em ñaàu Phoá vaéng em thì phoá cuõng nhö laø theá thoâi Phoá thieáu hoa thì ### œ œ œ « »»» œ »œ »» » Œ « « œ ˙ œ. œ ˆ l ˙ . »» »» l ˙ . »»» »»» »» « « =========================l & » » Œ l « « »»» »»» »»» »J ˆ ˆ « « l »» phoá ngôõ nhö laøn maây traéng bay Ñaø Laït ñaày hoa maây laø phoá cuõng nhö laø anh vaéng em Ñaø Laït laø em hay laø ### œ œ œ « œ »»» »œ œ « »»œ »»» »»» « » ˆ ˙. Œ »˙. »»» « »œ « Œ « « « l ˙ œ .. « l j ˆ « ˆ » l « ========================= & l « « ˆ ˆ ˆ « « « »»» »»» ˆ « em löõng lôø löng nuùi Ñaø Laït ñaày hoa hoa cuøng mô giöõa maøu maây aám Ñaø Laït laø hoa hoa laø ### œ œ »»œ « œ »œ »œ »œ « »œ »»» ˆ « »» 1. « ˙ « »˙ ˙ « w 2. « ˙ « » ˙ « w »»» ˆ » « »»» ˙ l w ========================= & l « ” »˙ ˙ l { »» « w ” em heù nuï beân hieân nhaø em vaán vöông hoaøi treân... ...loái veà.
Đồng bộ tài khoản