Bài hát phương hòa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
10
download

Bài hát phương hòa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phương hòa - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phương hòa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Phöông Hoøa. £ « « « « ˙ « « Vuõ Thaønh An b 4 Ó Œ »œ »œ ˙ & 4 »» »» l »»» « « « « ˆ ˆ « l « « « ˆ ====================== l « « l »»» ˆ j « j ˆ « « « ˆ ˆ= « « « _.˙ « « £ £ Nhôù em thöông em raát nhieàu Yeâu em quaù Phöông Hoøa b ˙. »»» »J œ »» »» »J »» œ ˙ « « «. « « « « ˆ ˆ ˆ l ˙ « « « « « « « « œ œ « »»» »»» l ˆ & l » ========================= « « l _ ˆ ˆ « j j « « « ˙ « « £ ôi Naêm thaùng qua ñaõ bieàn bieät xa vaãn mong chôø ngaøy taùi « b « »J »J »» œ ˙ Œ œ »» » « « « « « « ˙ « « ˙ « »» ˆ « « l « « ˆ ˆ « « _. =========================l & l « « l »»» ˆ j « j ˆ « « « ˆ ˆ « « ˙ « « £ ngoä Giöõ maõi em taâm tình ñaäm noàng ñoâi maét saùng vaãn ngôøi b ˙. »»» »J œ »» »» »J »» œ ˙ « « « «. ˆ « « l « « « « l » « ˆ ˆ ˙ « « « =========================l & j j « « « l _ ˆ ˆ « « « ˙ « « ˙ « trong Giöõ maõi em taám loøng treû thô luoân hy voïng moäng b «. ‰ « « « « œ œ œ. « « l « « J »J »»» «« J » »œ »œ œ œ œ « « . »» »» »»» »J »J « « « « & ˙« « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j »»» »» =========================l j l » »» ˆ ˆ j « « ˆ « « « « ˆ « mô Duø thaùng ngaøy daøi theâm laém nöõa Xin vaâng, döôõng, thöông cha meï giaø Xin daét b « « œ œ œ . »»»œ »œ œ œ œ « « . « « « « œ œ œ . »»»œ »œ « « J J »»» ˆ »»» »»» j « »» l »J »J »J « « « « l « « J »J »»» =========================l & ˆ »» »» »» ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ »»» »» j ˆ j « »» j « j « dìu ñaøn em ngu ngô coøn ñang lôùn leân theâm töøng giôø Duø ñau khoå choàng theâm laém nöõa xin giöõ »J »J »J « « « « b œ œ œ « «. « « l « « œ œ œ. « l « « « « œ œ l »» »» »» ˆ ˆ « « « « « ˆ « « J J »»» j ˆ »»» »»» ˆ « « « « »J »J « j « » » ˆ j « ========================= & j ˆ « _ ˆ ˆ ˆ » » « j j ˆ « « « £ vöõng ñöùc tin cuûa mình Gom goùp ngaøn nuï hoa hy sinh toâ ñieåm moät moái tình Vui bieát b ˙ « « « « ˙ « « »J »J œ œ »»» « « « « ˆ ˆ « l «. « « ˆ « « l »»» j ˆ « j ˆ « =========================l & ˆ ˆ l ˙. « « « « »»» »» »» « _ ˙ « £ bao khi mình gaëp laïi Tay trong tay vai keà vai Ta böôùc « « « & b ˙ »»» ˆ ˆ « l «. « « « « « ˆ « ˙ « « « « « « l _ ========================= ˆ ˆ j j « « « « « ˙ « l «. ˙ « Œ ” « ˙ « ñi treân con ñöôøng mai trong huy hoaøng töông lai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản