Bài hát phút giây kỉ niệm - Quốc An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
13
download

Bài hát phút giây kỉ niệm - Quốc An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phút giây kỉ niệm - quốc an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phút giây kỉ niệm - Quốc An (lời bài hát có nốt)

  1. Phuùt giaây kyû nieäm. ### 4 « « « « « « « « « « « « « « Quoác An « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˙ A D & 4 j kkkj k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « l « « « « ˆ « « = j k k k j k « « « « « « « ====================== l AÙnh maét anh vaãn buoàn buoàn vì ta caùch xa ### œ œ « « œ « « « « « « l « « « J K « « J « « « « « « E A »»» »»» ˆ ˆ »»» k k « « k j j k k j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « =========================l & « _ _. ˆ « ˙ « ˆ « j. « « k Nöôùc maét em vaãn tuoân trong nhöõng ñeâm coâ ñôn laïnh ### œ œ »J »K œ œ œ « « œ œ œ œ œ « « »J »K »K »K »J « « »» K K »J « « D »» »»» »»» »» k ˆ ˙ « « =========================l & l »» »» »» »» »» k ˆ ˙ « « Nhôù chieác hoân ñaõ trao nhöõng daáu yeâu thuôû naøo ### œ . œ J « « œ œ œ »K »K »J « «. « « « « E A J »»» K »»»œ »»» j œ ˆ « J »»» »» »» »» =========================l l & J œ »»» l ˙ « j j ˆ ˆ « « Xa nhau laøm tim em quaù ñôùn ñau Bao aân ### « « « « œ œ »œ « « « « ˆ « »J »» « « « ˆ »» »K »» j j « « ˆ « »J »K »»» ˆ ˆ l « « « ˆ œ œ œ « « œ œ »J »J D A & j k ˆ ˆ « « kk « « « « =========================l j k ˆ ˆ « « « « »» »» kk »» »» C#7 F# m D# m tình vuït theo gioù bay Mong kyû nieäm veà trong phuùt giaây Ta ñaõ ### œ œ œ œ œ « œ « « « œ. J »J »K »K »J J « K « « « « « « « œ œ œ œ »»» l J »K »K »K E E7 »» »» »» »» »»» ˆ »»» ˆ ˆ ˆ l « « « ˆ j « « « « ========================= & kj j ˆ ˆ ˆ « j k k « « « « »»» »» »» »» yeâu ñaõ vui ñaõ ngaây ngaát trong côn meâ tình ñaàu Giôø coøn ñaâu hôõi ### œ œ œ œ œ œ »»» »K »K »K K » « « « « »J « « »» »» »» »» » ˆ ˆ l « « « ˆ œ œ œ « « « « ˆ « »» »K »»» « « A E D j j « « =========================l & » » j k ˆ ˆ « « kk « « »» j j ˆ ˆ « « C#7 F# m anh sao nôõ queân Anh baây giôø töïa nhö aùng maây Nôi phöông ### « « « « œ œ »œ « ˆ »J »K »» œ œ »J »J »J »K »K »J J « K « « « ˆ « »» »» »» »» l œ œ œ œ œ « œ « « « l A E « « kk « « ========================= & j k ˆ ˆ « « »» »» »» »» »»» ˆ »»» ˆ ˆ ˆ j « « « « kj j trôøi naøo em coù hay Em öôùc mong chuùng ta beân nhau chaét chiu naâng ### « « « « œ œ œ œ œ « »K »J « « « « j »J K »J »» »» D E7 A & « « « « j k k ˆ ˆ ˆ ˆ « »» »»» »» ========================= j l w ˆ « =” niu tình mình nheù anh Em vaãn ñôïi chôø...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản