Bài hát quan thế âm - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
200
lượt xem
39
download

Bài hát quan thế âm - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát quan thế âm - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát quan thế âm - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Quaùn Theá AÂm. £ 2 Œ ‰ « « « « « œ. Tueä Khoâng & Phaïm Duy « « « »» ˆ ˆ «ˆ « « ll « « « « l » « l « « « l «. « j « _ « « « 4 « « ˆ ˆ j ======================l & ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « ˆ «= j ˆ « Coù baø Meï ñi tìm con treân ñænh ñoài lan traéng Coù £ « « »J œ « « « « « « «. « ˆ « l « « _ « _ ˆ « « ˆ « « ========================= l & _ ˆ « « l « « « l « « ˆ j « « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˙ « l ˆ «. « « »» = _« « ˆ « £ « « ˆ ˆ« « « baø Meï ñi tìm con trong ñoäng hang lan vaøng Coù « »»œ œ œ œ . »»» »» »»» œ »J »» l «« œ »œ»»» »» œ. »»» œ #ˆ « « « J »»» « « & « » » » l ˆ « ========================= l ˆ « l « ˆ « l « « = £ baø Meï ñi tìm con beân bôø soâng lam tím Coù baø « « «£ Meï ñi tìm »»» »œ #œ . « « « « « ˆ ˆ & œ œ »» l »» »»» » ========================= l « ˆ l ˙ j « »»» »»» . l œ « l « ˆ j « « ˆ ˆ « «= « « « « con trong thung luõng coû hoang Treân ñænh muøa Xuaân Meï « £ & œ. »»» « l « « « l «. ˆ j « « _ « ˆ « ˆ ========================= l « « « « « ˆ « « « l _ _ « _ ˆ j ˆ « « « « « «. « « « l « « ˆ « « « «= j ˆ « ˆ « « _ « « ˆ « ˆ « « ˆ « « « £ « caû röøng hoa laù « ˆ « « « ta thöông Trong muøa Haï beân bôø lau Meï « « « « l « ˆ « « « « ˆ « ˙ «. œ »J »» l « « »»» »» »»»œ œ œ œ œ »œ »»» »»» » »= « ========================= l & ˆ « ˆ l « ˆ « » » l £ £ « « « « « »» yeâu tieáng ve raàu raàu Thu veà naèm trong buïi caây nhôù maây «. œ »J œ. »»» œ l #ˆ « « « l œ »»»œ »œ l #œ . « & ˆ « « »» l ========================= l J »»» « « « « » « « ˆ ˆ ˆ »» »»» « ˆ= j « trôøi xanh ngaùt Nuoâi moät ñaøn chim moà coâi khi Ñoâng tuyeát laïnh ˙ »»» œ. »»» « « l « « « l « « « j ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ========================= l & l _«. « « _ ˆ « « « « l _ _ «= j _ « ˆ « « « « _ˆ « « ˆ ˆ « rôi Boán muøa hoa ñua nôû boán muøa Meï lang « « « « « « l « « « l «. « «. « & #ˆ « « l #ˆ ˆ « l « . j ˆ « « « « « « « ˆ =========================l ˆ « j ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « J »œ = »» « ˆ « « « #œ #ˆ « « « « « « thang Tìm con loaø ñoâi maét goïi con lôøi ñaõ khan Khoùc « « « « « ˆ #ˆ . J œ »»» »»» « « « ˆ « œ. »»» J œ »»» « « « « « ˆ ˆ « « l « « « =========================l & l l l ˆ ˆ «= « « con leä ñaõ caïn thöông con loøng vaéng hoang Nhôù con saàu ñaõ
  2. œ. »»» œ œ œ »»» » »» »»»» ˙ »»» œ. »»» « « l « ˆ «= »J œ»» l ========================= l & l l j ˆ « « « _ ˆ « « « « « « ˆ « ngaát ñôïi con hoàn ñaõ tan Tay Meï ñang quôø « « l #ˆ « « l « . « « « « « « « « « « l _ _ « l #ˆ . « « « =========================l & _.« « « ˆ ˆ « « « j ˆ « « « « « « ˆˆ « ˆ « «= j ˆ « « _ ˆ « _ j _ « ˆ « « ˆ « « « « « « œ l « ˆ « l #ˆ . « « « « quaïng nhö moät caønh khoâ khan Nhôù con tìm khaép choán rôøi « « « « #œ #œ »J « « ˆ « « l «. « #ˆ « « « «« « ˆ « =========================l & ˆ »J »» ˆ « « « ˆ « « « »» l »»» ˆ « « #ˆ «= « « « œ »œ »»»»œ raõ caû thôøi gian Khi coøn laø thieáu phuï thôm nhö nhaønh ngoïc œ. « « « œ. »»» » ˙ » »»» »J œ « « »» l ˆ ˆ ˆ l « « »» l »» »J œ =========================l & « » » l »» = £ toùc traéng « « « »» « l « « « « l œ. £ lan Ñeán tìm con ñaø maáy nay giaø traêng œ. »»» « « « « » ˆ « « l « ˆ « « l «. « « « « « « ˆ j « « « « ˆ ˆ =========================l & ˆ j « « _ « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ « «= j ˆ « ˆ « « «£ « « . « « Theá roài moät hoâm Meï cheát hôi Meï trong trôøi chöa heát OÂm « « « »J œ « « « l « « _ « _ ˆ « « « ˆ « « =========================l & _ « « « l « j ˆ « « ˆ « « « l « ˆ « ˆ « ˙ « l ˆ«. « « »» = « _ ˆ ˆ « ˆ « £Tim« œ « œ »œ »»œ œ . œ « « « « caû traàn gian ñaày vôi nhaân loaïi ñeo tang ngöôøi « »œ »»œ »œ œ . « »» »» »» l »»» J « »» »» »»» » »J #ˆ « « « & ˆ « =========================l l ˆ » » » l »» « »» l « « « « « « ˆ ˆ ˆ = £ £ « «£ « Meï thaønh ra truøng döông maùu Meï thaønh soâng thaønh c OÂi nöôù ñôøi traàm luaân Meï œ »»»œ »œ #œ . « œ. « « « « »»» »» l »»» ========================= & « ˆ l ˙ j « »»» l »»» « l « j ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ=l « « £ « «£ « « . thöông chieáu aùnh saùng töø quang Baây giôø Meï ñaõ thaønh œ. »»» « « l « ˆ « ˆ l «. « « « « « « «= j « « « « ˆ ˆ « =========================l & ˆ « _ « « « « « « « « ˆ « l _ _ « _ l « ˆ _ « ˆ « « j « « « « « « ˆ j « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « £ « « « « œ. « « « «£ « « « « mô hôi Meï hoùa thaønh hôi gioù Boán muøa ngoài nghe moïi nôi tieáng « « « l « « « « ˙ ˆ « « ˆ « «. « l « l« « ˆ =========================l & ˆ « « ˆ ˆ j « « « « »» « « « « ˆ ˆ l » ˆ « l « ˆ « = ˆ ˆ « _ « j « « « « « « « « ˆ ˆ « £ tieáng Meï ru buoàn khaép « « « « « « £ « «. « « ˆ « « l « l «. ‰ ” Meï ru boài hoài Xöa laø Meï ñi tìm con «. « « « « l « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ & ˆ « ˆ « « « ˆ « l « « l _ _ « _ ˆ « _ ˆ « ˆ « j ˆ ˆ « « ========================= j « « « « « « ˆ « = ˆ « « « choán Baây giôø hieän thaân Meï chung tieáng Meï haùt ru dòu daøng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản