Bài hát quê em quê anh - Nguyễn Tấn Hưng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
120
lượt xem
16
download

Bài hát quê em quê anh - Nguyễn Tấn Hưng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát quê em quê anh - nguyễn tấn hưng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát quê em quê anh - Nguyễn Tấn Hưng (lời bài hát có nốt)

  1. Queâ em,Queâ anh... #4 Ó Œ « Nguyeãn Taán Höng 4 « “{ « « « lw « Œ « « « l« ˆ ˙ « « « « « « ˙ « « « ======================l & ˆ _ ˆ « ˆ « « l˙ « « « ˆ ˆ « « Queâ em mieät Gioàng Troâm Queâ anh mieät Caàu ...em vuøng Caàn Thô Queâ anh vuøng Goø # « Œ œ ˙ « »»» l »»» « « « « « « « «. ˆ ˆ « l ˙ « « « « « l « « « « « « « « « & w l˙ « ˆ =========================l ˆ « ˙ ˆ ˆ « « « « « ˆ Xaây Chung nhau möa naéng vôi ñaày Beân nhau hai tieáng sum Coâng Chung nhau soâng nöôùc ñoâi doøng Beân nhau hai tieáng tô # « « « Œ « 2. « « « « « l _ « « « « « ˆ lw « l« « ” _ _ #ˆ « ˆ { « « « « 1. « ˆ ˙ « « « ˆ « ˆ =========================l & _. _ « « ˙ « « _ ˆ « « ˙ « ˆ « ˙ « « « vaày Cuoäc ñôøi ngaøy ñeâm ñaép xaây Queâ... ñoàng Cuoäc... ...ñôøi ngaøy ñeâm gaéng # # « Œ #ˆ ## # « « « w « ˙ Œ « « « « œ « »»» « l« ˙ « « ll « « « « l ˙ ˆ ˆ « « « =========================l & w l »»» ˆ l ˙ « « ˆ « coâng Ñeâm nay chôø traêng saùng Ruoäng ñoàng choán bình #### « « w ˙ Œ « « »»» « l « « « ˆ ˆ l « « w « Œ _ l_ _ _ _ l ˆ ˙ « « =========================l & l« ˙ « « « « « ˆ ˙ « « « _ « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ an Lung linh boùng traêng vaøng Roän raøng xuaân laïi vöøa #### « Œ « #n n n « « Œ « & w « l ˙ « « ll =========================l ˆ « « _ « lw « « ˙ « ˆ « ˆ « l« ˙ « « ˆ « « sang Queâ em mieàn Haäu Giang Queâ # « « « w « « Œ œ ˙ « « « « « « « «. « « ˙ « « « l ˆ « ˙ « »»» »»» =========================l & ˆ « l l ˆ ˆ « l ˙ « « « « ˆ « ˆ « anh mieàn Tieàn Giang Chung nhau höông luùa dòu daøng Beân # « « « « « « « & « ˙ « « « « l _ ˆ « ˆ « «. « « « ˆ ˙ « _ « « ˆ « « « l_ ˙ « « #ˆ « l w _ « « ˆ « « « « ˆ ========================= l« Ó ” ˙ « nhau khoai saén ñoâi haøng Ñôøi ñôøi tình queâ chöùa chan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản