Bài hát quê hương - Hoàng Giáp (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
198
lượt xem
32
download

Bài hát quê hương - Hoàng Giáp (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát quê hương - hoàng giáp (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát quê hương - Hoàng Giáp (lời bài hát có nốt)

  1. Queâ höông. « « « «£ « « «. « « ˆ « « «. œ . « œ »œ »œ »»œ Hoaøng Giaùc bc ˆ« « ll ˆ « « « « « l ˙ « ˆ ˆ « « ˆ « œ »»» »» « »»» »» » j » »= ˆ « ======================»» l & j « « ˆ l » Ai qua mieàn queâ binh khoùi nhaén giuùp raèng nôi £ xa b »˙ « œ « »J ˆ »» l « « . « « « «£ « « . « « =l »» Œ j « ========================= & ˆ « « « « ˆ ˆ l « j ˆ « ˆ « « « ˙ « ˆ « « « « « « j j ˆ ˆ « « xoâi Toâi vaãn mô luøm tre xanh ngaùt Tim saét « « £ « £ « « «. « « « « « «. « « « œ »»» & b «. _ « _ ˆ _ l _ Œ ˆ l ˆ « « « « « « « « ˆ « « ˆ _ « « « « ˆ « « « « j « ˆ « « =========================l ˆ « « « « « l ˙ j ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ = ˙ « se caûnh xöa hoang taøn Bao nhieâu ngaøy vui thô aáu bao b œ. »»» « œ œ »œ »»œ ˙ « »»» »»» » » »»» Œ « œ «. « »J « « «£ « « « ˆ « = j ˆ « =========================l & » » » l j ˆ »» l ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « j ˆ nhieâu leàu tranh £ yeâu daáu Theo khoùi binh leàu tan tre «« J b ˙« «. « « « « « «£ « « « l «. _ « « ˆ ˆ l w l ‰ »œ « « »œ œ « »» « « »» »»» « ˆˆ & « ˆ ˆ ˆ _ ˆ « « « j j « « « =========================l « « « « « « « j ˆ ˆ « « j ˆ « = « naùt Theo khoùi binh loøng queâ heùo taøn OÂi quaïnh hiu oâi quaïnh b w « « « « «£ « w « « « ««« ˆ ˆ ˆ «««l ‰ œ « « « « »»» « « « «= & l « « « «ˆ« =========================l ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ ˆ « j j « « « j hiu Loøng queâ khoâ heùo Luyeán tình queâ luyeán tình £ « « « « « « b «. « « « ˆ ˆ « « « « l w « « & « _ ˆ « « « « Œ « « l «. « ˆ « « « « « «= j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ _ « « « « j ˆ « l« « ˆ =========================l « « ˆ ˙ ˆ « « j j « queâ heïn seõ trôû veà Veà queâ xöa ñeå soáng eâm ñeàm giaác b «. « « « « « « « « =l ˙ « « « l «. « « « « « « « l «. j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= & « « ˆ « « ˙ « « « j j ˆ ˆ « « _ ˆ ˆ j j « _ « j _ ˆ « mô Veà queâ xöa tìm boùng nhöõng ngaøy ñaõ qua Vaø say b «. « œ « « œ l œ. « « »J « « »J »» « « « « « « « « «. ˆ ˆ »» ˆ ˆ »» » « « « « j jj ˆ ˆ « « ˆ l « j j j « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « Œ” ========================= & j j « « _ _ _ l «. = « ˆ _ ˙ ˆ « « « j « « « ˆ « söa cuoäc soáng beân ngaøn luõy tre Xa laùnh cuoäc ñôøi khaét khe traêm ñau nghìn thöông.
Đồng bộ tài khoản