Bài hát sắc màu - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
359
lượt xem
98
download

Bài hát sắc màu - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát sắc màu - trần tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát sắc màu - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

  1. Saéc Maøu. Traàn Tieán bb c œ « « « »J « « « « « « « ===================== « l « « « « « «« « ˆ ˆ ˆ ˆ « «« & »» ˆ ˆ ˙ « « « j « « « l _ ˆ _ ˙ « « ˆ « j ˆ « j « l« « « « ˆ = j j j ˆ « « « « « «ˆ bb « . « ‰ « « œ. « « »» « « l » « « « ˆ « « « « ˙ « « « « ˙ « « ˆ ˆ « « « ˆ l _ « _ « = ======================== l & « ˆ « ˙ ˆ « ˆ « j « j « b b nˆ « « « « « « « « « « « « l « « _ ˆ ˆ ˆ j ˆ ˙ « « ‰ ‰ « « « «« « « « ˆ « « « « “ { « . « « Œ ˆ =l ˆ ˆ« « «ˆ « « ˆ « « « j « j j ======================== & ˆ « « ˆ « « Moät maøu xanh xanh chaám theâm Moät maøu xanh lam chaám theâm Moät ñöôøng ngang ngang caét bao Moät ñeâm nhôù nhôù nhôù ra b b « « « Œ « « « . « « « « nˆ « « « « « Œ « « « « l « « « « ˆ. « « « l « ˆ « « ˆ « « « « « «« _ « «ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ. « « & « «« « «ˆ ˆ. ˆ « ˆ « « ======================== l « ˆ « ˆ « « = _ « « ˆ _ _ ˆ « « vaøng vaøng moät maøu xanh chaám theâm vaøng caùnh ñoàng hoang vu Moät maøu maøu chaøm thôøi chinh chieán ñaõ qua roài saéc maøu toâi Moät maøu ñöôøng troøn hoïa ngöôøi döng nhôù khuoân maët baét hình dong Moät ñeâm mình moät mình moät ñeâm nhôù nhôù ra mình ñaõ ôû ñaâu ñaây Moät ñeâm b b « « « Œ « « l ˆ. « « Œ « « l ˆ . « « « « « « =l « « « « « ˆ « « « « « ˆ « «. « « « ˆ ˆ « « « ˆ _ _ « ˆ « « ˆ ========================« & « « « _. _ _ « « « ˆ « ˆ « « « « _ _ __ _ « ˆ « «« « « «« « « « ˆ __ _ ˆ ˆ ˆˆ « «« ˆ naâu naâu moät maøu tim tím maøu naâu tím maét em toâi oâi ñeïp ñen ñen moät maøu traéng traéng chieàu hoang vaéng chieác xe tang ñi thaät chôi vôi laøm sao veõ boùng toái laøm sao veõ caùnh hoa ñeâm khoâng trong ñeâm thaâu moät vaàng saùng choùi loùa moät ñeâm nhôù nhôù ra ta voâ bb « « « ‰ « « œ. « « »» «« l » « « ˆ « « « « « « « « « ‰ ˆ=l «« & « « « __ _. _ _ « ˆ ˆ ======================== « « « ˙ ˆ « « « « l_ ˆ _ ˆ « « ˆ « j ˆ « j « «« «ˆ « _ « « « « ˙ ˆ « ˆ « dòu daøng voäi vaøng maøu hình ... bb « « « « « « l « « « « j « « « « « ˆ ˆ ˆ _ _ _ _ « « « « « { _ « ˆ ” « Œ = 1.,3. 2.,4. j ˆ _ _ _. j ˆ « « « _ « j ˙ « « « « « ======================== ” & ˆ «. « _ ˙ ˆ « « « Moät maøu... Moät ñöôøng... Moät ñeâm...
Đồng bộ tài khoản