Bài hát tâm tình lá cỏ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
123
lượt xem
20
download

Bài hát tâm tình lá cỏ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tâm tình lá cỏ - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tâm tình lá cỏ - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Taâm tình laù coû. Vuõ Thaønh An & c Ó Œ ‰ « l « « « « « « l « « « «« « « « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ _ « «_ « « « « « « ˆ « « « «« ====================== l « ˆ «. « ˆ j = j « j ˆ « _ j « ˆ ˆ « « Töø laâu roài muoán ngoû moät taâm tình laù coû daäp « »œ »œ œ . « »» » »»» ˆ « œ œ « « œ. »J »»» »» l « « »» « « » ˆ « ˆ j ˆ « « « « l « « « « « « l « ˆ « ˆ « « « j « j j « « ˆ « ˆ ˆ ========================= & « j _ ˆ « dìu theo laøn gioù veà em phöông trôøi ñoù Gioït möa naøo ñaâng ñoå gioïng « « « «« « «« « « »œ »»œ œ . « »» « l ˆ « »»» œ œ « « « ‰ «« »J »»» « « « »» l « « ˆ ˆ « « ˆ «« ˆ« «ˆ « & « _ « « _. =========================l j « ˆ_ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « ca naøo nöùc nôû moät mình ta vaø nhôù chieàu röng röng thaån thôø Ñaâu coøn œ œ œ « œ. »J J J « »»» »» »»» »»» j ˆ « »K œ « « »» « l « « « « « . « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j « « « k ˆ « « _ & k ˆ « « « « « =========================l k ˆ « nöõa theânh thang ñöôøng vaéng nhöõng ngaøy xöa khi möa vaø naéng ta cuøng « « « « «. « « « j j « « #ˆ l « « « « œ « « « ˆ »»» ˆ ˆ « « « j ‰ « « « « k « ˆ ˆ « k & « « « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j « « « « ˆ j ˆ « k k ˆ « « =========================l j « em chia hôi noàng aám ñaâu ngôø raèng ñang oâm maën ñaéng Ta naøo œ œ œ « œ. »J J J « »»» »» »»» »»» ˆ j « »K œ « « »» « l « « « « « . « « « « ˆ j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « k ˆ « « & k ˆ « « « « « =========================l k _ ˆ « bieát yeâu ñöông laø theá ta naøo hay chua cay laø theá nhöng duø « « « « « . « « l « œ »œ œ ‰ « l ˆ « « « « « l « & « « « _ ˆ ˆ « ˆ k k « « « ========================= » « #ˆ « »» »»» »» « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « j j j « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j « « « « ˆ j « « _ j ˆ j « sao ta khoâng haän nöõa vaãn ngaäm nguøi thöông nhôù Möôøi phöông trôøi gioù loäng ôû « « « « « « « « « « œ œ œ. « »J J »»» ˆ »» »»» « J « « »» l œ œ « « »J œ »»» »»» ˆ ˙ j « « & « _ « « _. « l ˆ « « ˆ _ j « « ˆ ˆ « ˆ ˆ j ========================= « =” « phöông naøy vaãn moäng moät ngaøy vöôn mình soáng ñôøi toâ leân maøu hoàng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản