Bài hát thà đừng có - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
19
download

Bài hát thà đừng có - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thà đừng có - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thà đừng có - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Thaø ñöøng coù. £ « « « « £ « « Vuõ Thaønh An c Ó Œ « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « l «. « ˆ « « « = « « _ « _ ˆ « ˆ « « « _ l ˆ « ˆ ====================== l & « « ˆ ˙ ˆ _ _ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ « «£ « ˙ . « «£ « « « « «£ « Thaø ñöøng coù ñeå khoâng ñau khoå moät laàn ñaõ maát ñi Thaø ñöøng œ »œ œ œ »œ »œ « « « » »»» » »» »» ˆ « « »» « ˆ « « ˆ « œ. « « « »» « ˆ « « « « « » » » »» »» ˆ l ˆ « « l » j ˆ ˆ « « « « « =========================l & £ _ _ ˆ ˆ « « « « ˆ « «£ « £ coù ñeå khoâng bao giôø bò haän tình tan vôõ Ngöôøi ñaõ caùch xa khoâng ngôø Thaø ñöøng coù £ « « « « « « Œ ««l « « « « « « « « « l & « _ _ « _. ˆ « «« « « ˆ ˆ « « « _ j ˆ w « l _ __ « « « « « _ _ « « « «« ˆ « ˆ ˆ « « « « « ========================= « « « _ _ ˆ « _ l_ _ _« « « « «ˆ « ˆ ˙ « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ #ˆ « « £ « «£ « ˙ . « « « nhau ñeå roài maát nhau khoâng ngôø Kyû nieäm aáy giôø xa muoân truøng duø caûnh vaät vaãn «. « « «£ « œ »»»œ »œ œ œ »œ « ˆ « »»» » « « « l »» »» »»» »»» »» « « « ˆ « «ˆ l « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ =========================l & « ˙ ˆ ˆ ˆ « « « £ £ ñaây Haän tình buøng chaùy saàu thöông daâng ñaày vì loøng ngôøi ñoåi khaùc Ngöôøi ñaõ choái œ. « « « « « £ »»» « « j ˆ ˆ « « « « « l « « ˆ « _ « « « « « «. « « « « _ « _ =========================l & ˆ « _ « « « ˆ « ˆ « _ « _ _ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « _ l_ « j _ ˆ « w ta khoâng ngôø thaø ñöøng bieát nhau ñeå roài choái nhau khoâng ngôø « « « »» »œ « «£ « « « œ « « » » « « « l w l «. « « « « « « « « « «£ « « Ó l «. & _ « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « _ « _ _ =========================l « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ « « _ _ _ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ _ _ ˙ « ˆ « ˆ « « #ˆ « « « ˆ «£ « £ Bieát laøm sao thaáu taám loøng ngöôøi baïc beõo Queân tình queân nghóa cho ta nhieàu khoå «. « « « « « « l « « « « « « « « l « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « _ « « « _ _ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « ========================= & w l ˆ ˆ ˆ « «£ « « « « «£ « ñau Nay coøn anh em mai thaønh ngöôøi xaáu Ai doø taâm ngöôøi ai doø soâng « « Œ « « l « « « « « « « « « « « « « & w l ˙ « =========================l« _ « _ « « ˆ _ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « _ _ « « ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « £ « »»»œ »œ »œ œ »œ « « « ˙ . ‰ « « saâu Ñöøng buoàn nöõa ngöôøi coù ñi roài vaãn coøn ta vôùi «. « « œ »»» »» »» »»» »» « « « l »»» ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ «= « & « ˙ « « l =========================l ˆ « « ˆ £ «« ta Ñöøng buoàn nöõa trôøi meânh moâng roäng coøn ngaäp traøn söï soáng Coøn chöùa . « « œ. « « «« ˆˆ « «. « « «. « « «. »œ »œ œ . » »»» »»» & œ « »»» »»» j ˆ l ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « ========================= « _ ˆ « « « l « « « ˆ « _ « ˆ ˆ « œ l w= »J »» ” chan coøn chöùa chan hy voïng Duø ñaéng cay coøn quaáy ta vaãn chöùa chan hy voïng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản