Bài hát thà làm hạt mưa bay - Trần Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
206
lượt xem
89
download

Bài hát thà làm hạt mưa bay - Trần Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thà làm hạt mưa bay - trần thanh tùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thà làm hạt mưa bay - Trần Thanh Tùng (lời bài hát có nốt)

  1. Thaø laøm haït möa bay. thô : Lyù Thieän Ngoä ## 4 « « nhaïc : Traàn Thanh Tuøng «. « « « « l w l «. « « « « l « « « j ˆ ˆ «« ˆ ˆ & 4 « « ˆ « « j « ˆ « ====================== l « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « « « _ _ « j « « _ _. j ˆ ˙ « « _= « « _ ˆ « Thaø laøm haït möa bay Öôùt toùc em moät ngaøy Coøn ## « « « « l_ « « « « l « « « lw l « « « « « « l ˆ « « «. « « ˆ ˆ j & _ « ˆ « b ˙. « ˆ ˙ « « « « « « _ « ˆ ˆ _ ˆ « « ˙ « « « ========================= ˆ « « ˆ « ˆ « « « « j j = hôn anh phaûi ñôïi Cuoái ñöôøng chieàu naéng phai Thaø laøm gioït söông ñeâm ## « « « w l «. « ˆ « « « « « l « j j ˆ ˆ ˆ « _ « « « _ « « l _ _. « l _ « « « « _. j ˆ ˙ _ « « « _ b « . « « _. =========================l & « « _ ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ « ˙ « « _= « « _ ˆ « Öôùp maét em höông buoàn Coøn hôn oâm giaác moäng Chaäp ## «. œ. œ ˙. »»» œ »»» œ. œ. « » » « _. « l w « « « ˆ « « « l « »»» ˆ « =========================l & _. « ˆ l »»» l »» »» « ˆ= « _ ˆ « chôøn cuoän aùnh traêng Thaø nhö laù rôi Leânh ñeânh treân maët ## « «. œ. œ «. ˙ « œ l œ. œ. œ l ˙. »»» »»» »»» »»» »»» ========================= & œ l w »»» l w « »»» »»»=l lˆ « hoà Em ôi em coù bieát khoâng em Thaø nhö böôùm ## »˙ . »» œ »»» œ. œ. « «. »»» »»» « « ˆ l ˙ « b˙ œ « ˆ ˙ . « l »»» « »»» « « l »»» « « œ »»» « « =========================l & l ˆ « « ˆ = bay Phieâu du trong doøng ñôøi Coøn hôn anh phaûi noùi yeâu ## w « « & «. « « « « l w « « ˆ ˆ j « j « ˆ « « =========================l l ˆ «. « « « « « l « « « « _ l _. j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « ˆ j « j _ _ ˆ ˙ « « _= « « _ ˆ « em Thaø laøm ngoïn thoâng xanh Cöù ñöùng im trong ñôøi Coøn ## « « « l « « « l w « « « « « « l w =l ˆ « « j l «. « « ˆ ˆ « _ « « « ˙ ˆ « « « ˙ « « ˆ « « ========================= & _ _ ˆ _ « ˆ ˆ « ˆ « « « « j j hôn em höùa heïn lôøi vieãn voâng Thaø moät mình yeâu em ## « « « « « « ˆ _ _ _ l _ _ « l _ _ l _ _. « l w= «. « « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « j j « « « « ˆ « « « « « & « _. _ « « « _. _ _. « ˆ ========================= j _ ˙ ˆ « « « « ˙ ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « ” Vôùi noãi ñau aâm thaàm Vaø anh oâm giaác moäng Ngaøn ñôøi mong coù nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản