Bài hát thu vàng - Cung Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
333
lượt xem
75
download

Bài hát thu vàng - Cung Tiến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thu vàng - cung tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thu vàng - Cung Tiến (lời bài hát có nốt)

  1. Thu Vaøng ### 6 Cung Tieán j « « « « 8 « « « « l « « « « ˆ « ˆ « « «. j ˆ ˆ « « ======================l & ˆ ˆ « « « « « « l _ « « _ « ˆ ˆ _ _ ˆ « j ˆ « « « « j « j ˆ « Chieàu hoâm qua lang thang treân ñöôøng hoaøng hoân xuoáng chieàu ### « « « « « « «« ˆ « « « «ˆl « « ˆ & « _ _. « « « « l « « «. =========================« « « « « _ « l _ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « j ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ« l « « « ˆ «= « _ « « ˆ ˆ ˆ « « « j « j ˆ « j « thaém muoân höông Chieàu hoâm qua mình toâi baâng khuaâng coù muøa thu veà tô ### « « «. « « « ˆ ˆ j « « « « « « l « « «. « « « l _ « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ j ========================= l & ˆ « j « l _ « « _ « « « «= « ˆ ˆ _ ˆ « « « j ˆ « « « « j « j ˆ « vaøng vöông vöông Moät mình ñi lang thang treân ñöôøng buoàn hiu haét vaø ### « « « « « « «« ˆ « « « «ˆ « « ˆ & « « « « _ _. « « « « l « « «. « _ « l _ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « j =========================« l ˆ ˆ « « « ˆ « «« l « « ˆ «= « ˆ _ « « ˆ ˆ ˆ « « « j « j ˆ « j « « « « nhôù baâng khuaâng Loøng xa xoâi vaø saàu meânh moâng coù nghe laù vaøng naõo ### « «. « ˆ « œ « « « « œ. « « « »» « « « « »» « « ˆ » ˆ « « « » « « « « « « œ « « « « « j ˆ ˆ « « « ˆ l « « « « j « « ˆ « « l ˆ ========================= l & ˆ « « « ˆ « ˆ « « « « l « « « »»» ˆ j « = « « ˆ ˆ « « « « neà rôi khoâng Muøa thu vaøng tôùi laø muøa laù vaøng rôi vaø laù vaøng rôi khi ### « « « « « ˆ « œ « « « »» « « « « « « » « « « «. « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ » « « « « l « ˆ « œ . =l « « « « »» « « « « _ ˆ « _ ˆ « l « ˆ « ========================= & j ˆ « « ˆ ˆ « tình thu vöøa khôi Nhaët laù vaøng rôi xem maøu laù coøn töôi ### ˆ « « « « ˆ « « « « « « « #ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « « « œ. »»» œ »»» ‰ « « « « ========================= l & « « « « « j ˆ= « l l _ « ˆ « ˆ ˆ « « j nghe chöøng nhö ñaây maøu teâ taùi Chieàu hoâm qua lang ### « « « « « & « « «. ˆ ˆ ˆ j « « « « « « « « « « j l ˆ ˆ _ _ l « « _. « « « « ˆ ˆ j « « « ========================= l « « « «= l _ « « _ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « j « ˆ « ˆ « « ˆ « j j « thang treân ñöôøng nhôù nhôù buoàn buoàn vôùi chaùn chöôøng Chieàu hoâm naây trôøi ### « « « « ˆ « « « « « «. « « «. « « « ˆ ˆ j « « ˆ « « « « l « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « j « j =========================” & ˆ « l « «. « l ˆ « Œ ‰ = nhieàu maây vöông coù muøa thu vaøng bao nhieâu laø höông
Đồng bộ tài khoản