Bài hát thức dậy mùa xuân - Tôn Thất Bằng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
3
download

Bài hát thức dậy mùa xuân - Tôn Thất Bằng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thức dậy mùa xuân - tôn thất bằng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thức dậy mùa xuân - Tôn Thất Bằng (lời bài hát có nốt)

  1. Thöùc daäy muøa Xuaân. nhaïc : Toân thaát Baèng % « «£ « « thô : Nguyeãn löông Hieäu #3 « « « « « « & 4 « « j ˆ « ll œ »»» ˆ « « ˆ « « « « ˆ « j ====================== l j ˆ « ˆ « « = j ˆ « Chieàu ngaø say Gioù laø laø ngaát ...say Gioù laø laø ngaát # £ £ « « l «. ‰ « « « « « « ˆ « « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ l « « « ========================= & ˙ »»» ‰ « « « «=l « ˆ ˆ « « _ ˙ « _ ˆ ˆ « « « « ngöôõng ngaøy daàn buoâng hay em hoaøng hoân Em nhoû ngöôõng Ñôøi cay ñaéng ta mang tình em Chôït thaûng # œ. « « « « « « »»» « « « l _ ˆ ˆ ˆ j j j « « « _ l #_. « « =========================l & « « « « _= ˆ ˆ « « j « j « ˆ « ˙ « « « _ _ ˆ « j « « j ˆ « ˆ « j nhaén cuoäc ñôøi soâi noåi Em phuø sa thoaùng choác phuø # U thoát cuoäc ñôøi soâi noåi Em phuø sa thoaùng choác phuø £ « « « « ‰ « « « « « « « ˆ « ll « #ˆ . « « j ˆ « « j ˆ « =========================l & ˙ « ˆ « « = j ˆ « vaân Ñöôøng em ñi ta röng röng vaân ñöôøng em ñi ta röng röng # « « »»» œ »»» œ œ. « « ˙ « »œ » » »»» =========================l & « j ˆ « « j ˆ « « £ l _ = « j ˆ « ñeán Maây lang thang cuïm traéng ngaïi ñeán Nhoùi buoát tim gioït saùng chieàu # « « « «£ « « « « « « £ « « « « _ « =l « « & « _ « ˆ « ˆ ========================= l _. « _ ˙ « « ˆ « « ˆ « j _ « ˆ « _ ˆ « « _ « ˆ ˆ « « ngaàn Ta ngoaûnh laïi chuùt gì meânh mang «£ « £ taø Ta ngoaûnh laïi chuùt gì meânh mang # « « « « « « « « ˆ « œ « « « « »J « « « » ˙ « ˆ « « « « « l « ˆ « « « ˆ » ˆ « =========================l & ˆ « ˆ « j ˆ = « theá Tình coøn say hay ñau ñaùu höông D.C. al Coda fi Coda U theá Hoa mai... # « « « « « « « « ˙ « « « l l _. j j ˆ ˆ « « « ========================= & « « ˆ « j œ j ˆ « »J »» l « ˙ « Œ = ” ˆ « bay Chieàu ngaø... ...nôû muøa xuaân thöùc daäy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản