Bài hát thuở ấy có em - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
489
lượt xem
77
download

Bài hát thuở ấy có em - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thuở ấy có em - huỳnh anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thuở ấy có em - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

  1. Thuôû aáy coù em. £ Huyønh Anh b « « « « b c Œ « ˆ ˆ « « «£ « « « « ˆ « « « « « « « « £ «£ « Œ « « « « « ˆ =l « « “{ « ====================== & ˆ « ˆ _ _ l _ l « « _ _ « w « « « _ _ « ˆ « « « « _ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « «ˆ « « « « Thuôû aáy coù em anh yeâu cuoäc ñôøi Yeâu ñoâi moâi hoàng ñieåm neùt son £ « « £ Thuôû aáy coù em anh chöa töøng saàu Chöa ñi aâm thaàm ngoaøi phoá ñeâm b b Œ « « œ »œ »»»œ »»»œ « « »»» œ. »»» « « « « »» ˆ ˆ « « =========================l & w l l j « ˆ ˆ ˆ « « « « _ £ ˆ « töôi Yeâu ñoâi tay ngaø laøn maù thaém Toùc xanh buoâng laû thaâu Chöa mang hoang laïnh ngoaøi beán vaéng Hôõi em em veà... bb « « « « « « l «. « « « #ˆ «=l « « « « ˆ « « j ˆ ˆ ˆ « « 1. 2. « _. ˆ « « _ « _ _ ========================= & ˆ « ˆ « _ j j j « « « ˆ « ˆ « « j j ˆ « w { « ” _ ˆ « « « « j j j j « «£ ˆ lôi Nhôù em nhôù bao thuôû aáy.... ...ñaâu Cho ñôøi mình thöông nhôù b « « « ˆ ˆ «=l « « « « « « b w Œ « ˆ « ========================= & l #ˆ«. « « « l «. j ˆ « ˆ « « œ « »»» « j ˆ « « «£ « « «£ « nhau Em daàn xa maõi Ngaøy ñi buoàn khoâng b œ « « « œ »œ œ œ b »»» « « ˆ »» »» »»» »»» ˆ « « w J »J J »»» œ #œ œ œ ‰ »»» »» »»» « ˆ « « « «= ˆ « « ˆ « « « » =========================l & l l « ˆ « « £ £ « noùi Duø moät caâu cho vôi nhôù Hay laø chua xoùt neân em ngheïn b £ « ˆ b « «. ˆ « « « « « l «. « _ _ « =========================l & j « « ˆ _ « ˆ « « ˆ « « « « « « l #w « « ˆ « ˆ ˆ « j « « = ˆ « _ ˆ « £ lôøi Maùi laàu kia thieáu traêng Coõi loøng anh thieáu em b Œ « « « «« « « « « £ £ £ b « « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « l « ˆ Œ « « « « « « « l « ˆ « _ _ « « « « « w l ========================= & ˆ « « _ _ _ l « « w ˆ _ _ « « « ˆ « « « « _ ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ = £ Töø luùc vaéng em neân anh thöôøng buoàn Hay lang thang ngoaøi ñöôøng nhoû khoâng teân b Œ »œ œ œ « « œ œ . « £ « « b »»» »»» « « »»» »»» « « « « l « « « « #ˆ « l w ” ˆ « « _ _. « « « « ˆ = »» ========================= & ˆ ˆ « « l « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « j « « ˆ « « jj j j ˆ « « « j £ Hay ghi caâu nhaïc tình heùo haét Vôùi taâm tö saàu ñau Keå töø ngaøy xa caùch nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản