Bài hát thương một người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
203
lượt xem
74
download

Bài hát thương một người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thương một người - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thương một người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Thöông moät ngöôøi. Trònh coâng Sôn #3 œ « « « ˙ « « » « & 4 Ó œ »»» »»» « « « »»» ll ˆ ˆ « « l « « ˆ ====================== l ˆ l « œ « l « « « ˆ »» ˆ « « « ˙« « «= ˆ « Thöông ai veà ngoõ toái Söông rôi öôùt ñoâi moâi Thöông # « « « « œ l œ « « ˆ l « « « l « « ˆ « »»» »»» « « = « « ˆ ˆ « & « _ « l _ ˆ « ˆ « « « ˆ « « « « _ ˙ « _ l _ « ˆ « « ˆ « « ˆ « « ˙ ========================= « « « ai buoàn kieáp ñôøi Laïnh luøng aùnh sao rôi Thöông ai veà ngoõ # ˙ »»» ˆ l « œ « l « « « « « »» « ˆ » ˆ « « « ˙ « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & « « l « « « l « « ˙ « « _= « ˆ « toái Bao nhieâu laù rôi rôi Thöông ai cöôøi khoâng noùi Ngaäp # « « « « « & #ˆ « « l « . « ˆ ˆ « « ˙ « l « « l _ « « l œ œ œ= ========================= l « ˙ « « _ « « _ »»» »»» »»» ˆ « « _ ˙ « ˆ « ngöøng laù hoân vai Thöông nuï cöôøi vaø maùi toùc buoâng # « « « œ « « »» « « « « « « ˙ « « l « _ ˆ » ˆ l « « « ˙ « « l « « « l ˙ ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & ˆ « »»» « « #ˆ = « ˆ « lôi Muøa thu uùa treân moâi Töøng ñeâm qua ngoõ toái Baøn # « « « œ œ œ l « « œ « « « l « & « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « « l »»» »»» »»» ========================= l « « ˙ « « l « »»» ˆ = ˆ « « « « _ ˆ « « _ ˆ « chaân aâm thaàm noùi Laëng nghe gioù ñeâm nay Ngaïi ai buoát ñoâi # « & « ˙ « « l « « « l ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « »»» « ========================= l ˆ « « « ˆ « « l « « #ˆ l « ˆ « « « « ˙ « œ = »»» #ˆ « « vai Bôø vai nhö giaáy môùi Sôï nghieâng heát tình toâi Thöông # œ « « « ˙ & »»» « « ˆ l »»» ˆ « « « ˆ « « ˆ l « œ « l « « « « « »» « ˆ » ˆ « ========================= l « « ˙ « « « l « _ «= ˆ « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « ai veà xoùm vaéng Ñeâm nay thieáu aùnh traêng Ñoâi vai gaày öôùt # « « « « l « « « « « l _ ˆ ˆ »»» »»» « « « »»» œ l œ « « ˆ l ˙ « « ˆ ˆ « « « ˆ = « & _« « « _ ˙ « « _ ˆ « « ˆ « « ========================= l ˙ « « « meàm Ngöôøi laïnh laém hay khoâng Thöông ai maøu aùo traéng Trong # « œ « « « « »» « « ˆ » ˆ l ˙ « « « « l « « « l « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « =========================” & « « « « ˆ ˆ « « « « l #ˆ « « l « . ˙ « = _ « « ˆ « nhö aùnh sao baêng Thöông ai cöôøi trong naéng Ngaïi nguøng aùng maây tan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản