Bài hát thương nhớ - Kim Liên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
6
download

Bài hát thương nhớ - Kim Liên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thương nhớ - kim liên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thương nhớ - Kim Liên (lời bài hát có nốt)

  1. Thöông nhôù. b b b C œ ‰ œ »»»œ œ l œ œ œ « l « ‰ « « « =l »»» » » « Kim Lieân »»» »J »» »»» ====================== & »» »» ˆ « « ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ « « « Ôi söông tan mau nheù cho ta leân röøng Cho ta ra bbb œ « « « ˆ ˆ ˆ l« Ó l « « « « l « « « « Ôi con nai thöông nhôù keâu nhau bao ngaøy Traêng treo beân »»» « « « « « « « « « _ « « « « =========================l & _ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˙ « « « « ˆ ˙ « « ˙ « ˆ « j j suoái ta leân nöông ngaøn Ngaøn nöông xanh ôi luùa xanh « bbb « « « « suoái khi vôi khi ñaày Ñaày vôi ôi naêm thaùng ôi «« « « « « « « l«˙ « « ˆ« ˆ ˙ « « « « « _ l « Ó ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j « « « j l « =========================l & ˙ « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˙ « Chôø söông tan trong naéng leân nhö em chôø anh bbb « œ » » « « « « l « Ó l œ ‰ œ œ œ l »»» œ œ « l Guøi mang theâm thöông nhôù thoâi thöông khoâng heà nguoâi « _ « « »»» »J »»» »» »»» »» »» ˆ « « ˙ « « « ˆ ========================= & ˆ « « « ˆ ˙ « Nhö em chôø anh Ôi anh xa nöông raãy anh xa buoân bbb « ‰ « « « l œ « « « Thöông khoâng heà nguoâi Ôi em mang thöông nhôù theo em leân « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j « « « »»» « ˆ « « « l « Ó l « « « « ˆ ˆ « « =========================l & « _ ˙ « _ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « laøng Xa bao con suoái xa bao caùnh röøng Röøng khoâng vui khi bbb « « l « . « « « « « röøng Theo ra con suoái theo leân nöông ngaøn Ngaøn nöông xanh xanh « « ˙ ˙ « « « « « ˆ « l ˙ j j « ˆ ˆ ˆ « « « j « =========================l & ˆ « »»» « ˙ « « « « « l « « ˆ « Œ ˆ « « ˆ « ˆ « « « vaéng anh Ngaøn caây xoân xao noái nhôù anh Trong loøng anh bbb « « « « « »J »J ˙ Œ ‰œl « œ œ œ œ l nhôù mong Bôø lau xoân xao nhö ngoùng troâng Em caøng mong « « « « « _ « « « ˙ »»» »»» J « »»» »»» ˆ « »»» »» »» « « ˆ ˙ « ˆ ˆ « ========================= & ˆ « « « l ˙ « l Trong loøng em Ôi Anh veà beân em anh nheù bbb ˙ Œ ‰ œ « œ œ « « « Œ ‰ « « « « « « »»» Em caøng mong »J l « »»» »»» « « l « »» ˆ« ˆ ˆ ˙ jj « « « «l « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j =========================l & « « « « « « j bbb « Œ ‰ « « « « « « « Em chôø beân con suoái ngaøn Anh veà beân em anh nheù « Ó « « « ˙ « « l « « « « _ l _ =========================l & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « « « « « ˆ ˙ j « « j l «. « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ j « « « bbb « Œ ‰ « l « « « « l « Em chôø beân con suoái ngaøn Chôø beân con suoái Œ « l « Œ « lw & « _ ˙ « « _ _ « « ========================= « « ˆ ˆ _ _ ˆ j « ˆ « « « ˆ « « « ˙ « « « ˆ ˙ « « « ˆ « ” ngaøn Em chôø anh em chôø anh Chôø anh Chôø anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản