Bài hát thương về miền Trung - Minh Kỳ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
565
lượt xem
185
download

Bài hát thương về miền Trung - Minh Kỳ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thương về miền trung - minh kỳ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thương về miền Trung - Minh Kỳ (lời bài hát có nốt)

  1. Thöông veà mieàn Trung. « bb 2 ≈ « « « « « « « « « « « Minh Kyø 4 ˆ « « « « k « « « ˆ ˆ k k ˆ ˆ « _ « ll « ˆ k « ˆ ˆ « k j « « « « ˆ ˆ « « k ====================== l & k « ˆ k « k « = b « « « « « « « « « « « « « « l « « « « « « « « œ = » Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn Trung thaêm ngöôøi em b k ˆ « ˆ ˆ ˆ k k « « « k ========================= l & k ˆ « « « _ ˆ « « « « « ˆ ˆ k« ˆ kj ˆ k« « « « ˆ « « ˆ »» l ˆ « « ˆ k « « k ˆ « k j « j xa xoâi ñoâi « ñöôøng b »K »K œ œ »» œ œ œ œ « « « ˆ « « « « « k « œ l ˆ « « « « « Naéng möa ñeâm ngaøy caùchtrôû giôø Ngöôøi ôi b »» ========================= l & K »K »K »J »»» »» »» »» »K »» k ˆ « k « ˆ ˆ ˆ k « « k j «= ˆ k « coù ve࣠mieàn queâ höông bb « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « nˆ l « « « « « « « « l « « « « =l « « « thuyø döông nöôùc chaûy coøn vöông bao nieàm ˆ « ========================= & « ˆ « « « « « k k k « « « k ˆ « « « _ ˆ ˆ « « ˆ « j ˆ « kˆ « k k ˆ « k ˆ « « k ˆ « k « « « « « « « « bb « « « « « « « « ˆ « « l « « « « « œ » thöông cho nhaén ñoâi lôøi Daãu xa muoân truøngtoâi vaãn coøn thöông sao laø thöông « « ˆ ˆ « « k k k ˆ « « « « kk« ˆ k « ========================= l & k ˆ « k « _ ˆ « k ˆ « k ˆ ˆ « « ˆ kj ˆ ˆ « « « « » l « « » = « j j ˆ ˆ « b œ œ »K « « « « « « « « « »K »» œ »œ œ œ »œ l ˆ ˆ « « « «k k « « Nhôù ai xuoâi thuyeàn Beán Ngöï ñeïp traêng soi ñeâm tröôøng Vaø nhôù b »» ========================= l & »K K »K »J »» »» »» »» K»» k ˆ « ˆ ˆ ˆ k k j « « « «= k ˆ « b « « «£ « « nœ « « « « « « « « « œ œ ˆ « « l « ≈ »J « « « « l « l « « « « »K »K œ œ tieáng hoø ngoaøi Vaân Laâu chieàu nao öôùc nguyeän ñeïp duyeân nhau töø « &b ˆ « « « ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « k k kk « « «« « ˆ ˆ ˆ ˆ »» »» »K »K k k k k « « « « ========================= l ˆ « k ˆ »» »» = laâu xa roài coøn ñaâu Em ôi chôø anh veà Ñöøng cho naêm thaùng xoùa môø thöông « « « « « b b n˙ « « « « ˆ « Ngöôøi ñi naêm thaùng vaãn coøn mong »»» ˆ « « « « « j j j k k « « « « l « ˆ ˆ ˆ « l n˙ ========================= l & « l « nˆ « « _ _ « «= ˆ « « ˆ _ _ « ˆ « « ˆ « « « ˆ « k k « k« « « k k « « k k k ˆ ˆ « « nhôù Ñeâm nao traêng theà Ñaù vaøng öôùc heïn ñeïp loøngngöôøi b b « ‰ £ £ nœ « « « « »J »J »J « « « « œ œ £ l « « « « « « « « l « ˆ « « =l nhôù Ñeâm ñeâm traêng chôø Ñaù vaøng öôùc heïn ñeïp loøng ngöôøi j ˆ « »» »» »» ˆ ˆ ˆ « « « k k k « k « « « « ˆ ˆ ˆ ========================= & k « k « « « « « « kj k k ˆ « ˆ ˆ _ ˆ k ˆ « « ñi Em bieát chaêng em Ñaõ bao thu roài vaéng laïnh loøng trai ñi ngaøn phöông « « bb « « « « « « « « l « « « « « œ » xöa EM bieát chaêng ai « ˆ « « « « k ˆ « k « « « ˆ ˆ k k k ˆ k « ˆ « _ « « « « « « ˆ ˆ k« ˆ « « ˆ k« kj « ˆ ========================= l & « l « ˆ »» = « « « ˆ « « k ˆ « k « j j ˆ « Moãi khi söông chieàu xoùanhoaø phoàn hoa nôi phoá phöôøng Ngöôøi ôi « « « «£ « ˆ ˆ « « « « « b œ œ « « 1.« K »K »»» »» œ œ œ œ œ »K »J »K « k « « « « k « « « « «= &b »K »K »» »» »» l »» »» ========================= l « ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ k « k k j k « « « « « « « « ˆ « « ˆ «ˆ « «£ « Neáu coøn vaàngtraêng soi doøng Höông nuùi Ngöïcoønthoâng reo chieàu buoâng toâi vaãn coøn b b « « « « « « 2.« « « « « « « « « ll « ˆ ˆ ˆ k k k « « « « « « « ˆ « « k ˆ « k k ˆ « ˆ ˆ _ « « « « ˆ ˆ « ========================= l & ˆ « « l « « ˙ « = « k k ˆ « thöông Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn... ...buoâng toâi vaãn coøn thöông .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản