Bài hát tiếng chim gọi đàn - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
258
lượt xem
18
download

Bài hát tiếng chim gọi đàn - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng chim gọi đàn - hoàng quý (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng chim gọi đàn - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng chim goïi ñaøn. Hoaøng Quyù #2 œ 4 »»» œ. « « « »J « l « »» ˆ ˆ « l « k « « « «. « ˙ « « l »»» ˆ ˆ j « « k « « ˆ « « « « « j. « ˆ = « ˆk ====================== l & _ ˆ « ˆ « l Tieáng chim vang löøng goïi ñaøn trong söông sôùm Vang trong trôøi # « « « « œ œ »»» œ. œ œ »J »K »»» « « « « « j. k ˆ ˆ ˆ l « « « « ˆ ˆ »»» l « « K j. « « ˙ « =========================l & l »» »» l « ˆ « « xa nhö giuïc loøng trong gioù söông Ngang maây thieát tha lôøi # œ »»» « « « « « « « « œ « « l « « ˆ« k « ˙ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « l « j. k j. k ˆ ˆ « « « « « « =========================l & ˆ j. « l j. « « « ˆ ˆ k « « »K ˆ »» j. « ca coøn dö vang Troâng chim bay daàn xa vui theo ñaøn nhö nhaén # « œ. œ œ. œ ˙ »J »K »J »K »»» œ œ. « »»» »J « « « & « ˙ « »» »» »» »» l =========================l ll l »» ˆ l « k « « ˙ « ˆ « l « ˆ « « sang Thanh nieân ôi ñi leân treân con ñöôøng ñaày tia # ˙ « « « « »»» ˙ »»» ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « j. k j. k « « « « « =========================l & l l ˙ « « « « « « œ « ˆ « « ˆ ˆ « »» l ˆ « « l « ˆ »K j. « « « k j. naéng sôùm Ñi ñi thoâi ñi leân vui töôi cöôøi vang haùt # « « œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ »J »K »J »K »J »K »J »K J K J K & « ˙ « l « ˙ « l »» »» »» »» l »» »» »» »» l »»» =========================l »»» »»» »»» ca Non soâng thaân yeâu ñoùn goùt böôùc chaân nhòp nhaøng roän ñeàu # œ. œ œ. œ ˙ »J »K »J »K »» « »» »» »» »» » « ˙ « œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ »J »K »J »K l J K J K l »»» »»» »»» »»» ========================= & l l l »» »» »» »» vôùi tieáng haùt nöùc taâm hoàn Muoân chim vui ca khaép choán gioù laù # « « « « ˆ ˆ « ˆ l œ. œ œ. œ l « l « l œ. œ œ. œ l « « « « « »J »K »J »K j. k ˆ k »J »K »J »K « « j. « »» »» »» »» ========================= & ˙ « « ˙ »» »» »» »» « hoa bao höông thôm ñoùn tieáng goùt böôùc leân ñöôøng Ñi ñi thoâi ñi # ˙ »»» œ œ. « « »»» « « ˙ »»» & l »J « l « k »» ˆ ˙ « « « « l ˙ ˆ ˆ « « =========================l l »»» l leân vui töôi cöôøi trong söông gioù naéng # « « « « « « « « « « « « « œ « & ˆ ˆ ˆ ˆ l « j. k j. k ˙ « « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « ˆ j. k « ========================= « K « ˆ »»» l ˙ j. « « ” Ñi thaêm qua non soâng Ñi cho loøng tha thieát yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản