Bài hát tiếng chuông chiều thu - Tô Vũ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
12
download

Bài hát tiếng chuông chiều thu - Tô Vũ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng chuông chiều thu - tô vũ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng chuông chiều thu - Tô Vũ (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng chuoâng chieàu thu. ## c Ó ‰ « nˆ « « « ‰ « « « Toâ Vuõ « « ˆ « « l « «. j j « « j ˆ ˆ « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ= « « « ====================== l & _ j ˆ « Laù thu nheï rôi rôi Naéng thu vaøng ## « « « « « « « j ˆ ˆ « « « « « « « l « « « « « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ _ ˆ « « « ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « =========================l & ˆ ˙ « « j = « phai phai Ai veà aâm thaàm neûo cuõ baâng khuaâng tình xöa? ## « « « « ‰ œ œ œ œ œ. »J »J »J »J »» »» »» »» l »» » ‰ œ « « œ œ. ‰ « « « »J ˆ « l »J »»» »» j « « ˆ »» « ˆ « « j « ˆ « ˆ j j ˙ « =========================l & j = Hiu hiu luoàng hôi may Du du laøn maây bay Ai nhaén theo ## « « « « « « « & « « « « « « « « l « « « j j j j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ « « « =========================l j j ˆ ˆ ˙ ‰ « j « « « _= « « j _ ˆ « maây mieàn queâ vaán vöông xa ñoù ngaøn daâu thöa? Töø ## « « « « « « «. « ˆ j j « ˆ ˆ « « « ˆ « »» « »» « « « œ « œ « « »J ˆ »J ˆ j « « _ « ˆ j « « j « _ l « ˆ « « j _ ˆ « « j ˆ « =========================l & j _= « « j _ ˆ « mieàn xa tieáng chuoâng ngaân Hoài buoâng lôùp lôùp theo gioù vaøng Töøng ## « « « « « « l « « « « « « « « « « ˆ ˆ j « « j ˆ _ _ « « ˆ « « « ˆ ˆ ˙ j « « ========================= l & « « l ˙ « ‰ « nˆ « « « « j j j ˆ « ˆ « « «= j ˆ « j « _ ˆ « _ « « j ˆ « côn soùng môø xoùa daàn trong söông laéng Laù thu nheï ## « « « «. ‰ « « « « « « « «. « « ˆ ˆ j « « « bˆ l « « « « « «« ˆ « ˆ « ˆ ˆ «ˆ « « j j j ˆ « « « « ˆ ========================= l & j « l «. j ˆ « « « ˆ = « ˙ « rôi rôi Hoàn ta chìm ñaém tieáng chuoâng xa vôøi Hoài ## w œ »»» œ « « « « »J « « «. »» ˆ ˆ « « j j « « ˆ ˆ « l « ˆ « « « ˙ « « »» ========================= l & l j « _ « » « ˆ ˆ « = chuoâng ngaân nga trong chieàu thu ngôïp gioù
  2. ## ˙ »»» Œ « l nw « ˆ « œ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l «. »»» « « « « « j jj « « « j « « ˆ « « _« =========================l & l « « « « _ ˆ ˙ « « « _ « ˆ « U Ngaøn tieáng Thieát tha eâm ñeàm ru lôøi thu ## « « « « « « « œ. « œ œ. & « ˙ « ‰ « « « « « « « ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ « »»» « jj j ˆ « « « j j j « « ˆ ========================= l j « œ»» l œ « »»» »»» »J »»» ˆ « œ »J »» = £ Ai xoùt ly höông maáy thu vaøng uùa Nhaïc say muøa xöông maùu Toùc « ## bˆ « « nœ . « « « « « « »» « « «£ « œ « «£ « « « Œ « jˆ « « « bˆ » « nˆ « ˆ l « « « « #ˆ ˆ nˆ #ˆ l »»» « « « « l « = j j « « « « « & j« ˆj « « ˆ ========================= l j« j « _« « « « « « b_ _ « « j ˆ ˆ j « « « n_ ˙ ˙ ˆ «_ˆ ˆ«« ˆ «« « « xanh bô phôø buø roái maáy daây tô huyeàn nuït khoùi Daïn daøy ñôøi môùi Ngoït ngaøo tô ñöôøng Hoài ## w œ œ œ « « « »» »» ˆ « « l « . « ˆ ˙ »»» »J »J « « ˆ ˆ j « « ========================= & l « ˆ _« « ««« »»» l ˙ »»» Œ « =l « ˆ « j « ˆ « Ngaøy thaém ñöôøng chuoâng ngaân nga ru hoàn mô Ngaøy thaém ñöôøng ## œ . œ œ œ œ »»» »J »J »J »J œ « « « « œ « «. « « « « « « « « »» »» »» »» »J l « »» ========================= l & ˆ « « « « »»» j j j ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ l ˆ « « j ˆ ˆ ˆ= « « « cuõ vang vang böôùc chaân ngöôøi veà Hoa vaøng phôi phôùi Thu böøng naéng xuaân traøn naéng vang vang goùt chaân reo möøng Hoa vaøng phôi phôùi Thu traøn soùng xuaân töng ## « ‰ « « « « « ‰ « « « nˆ l « « . j ˆ ˆ « j « « « « j « « j ˆ ˆ « « « « bˆ = j j j ˆ ˆ « « « « ========================= l & ˙ « treà Ngöôøi phöông trôøi xa xoâi Göûi em lôøi böøng ## « « « « « « « « « « « « ‰ « « & j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ _ ˆ j « « ˆ « j « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « l « j j ========================= j j « j j ˆ ˙ « l « ˆ « « « « « « _ « ˆ =l « « ˆ j ˆ « « j j « « « j _ ˆ « j _ ˆ « j yeâu thöông Khi loøng mô maøng traàm laéng tieáng chuoâng chieàu thu ngaøy laïi ngaøy tieáng chuoâng Ngaøy naøo khi chieán chinh ## « ˆ »» « »» « «. « « « œ « l œ «. « »J ˆ »J ˆ j « « ‰ œ œ œ œ œ . ‰ « « nˆ »J »J »J »J »» »» »» »» l »» » ˆ ˆ « « « = « « « j j « « « « ˆ _ ˆ « j _ ˆ « j « j « ========================= l & j tan Tình thu cuoän laù thu uùa vaøng Chuoâng ran lôøi nhaéc nhôû Ngöôøi em ñeïp xong Hoài chuoâng vui reo muoân tieáng ñoàng Chuoâng ran lôøi öôùc cuõ Tình ta ñeïp ## « « « «. ‰ « « « « « « « j ˆ ˆ « « « « bˆ l « « « « « .. « l w « j ˆ ˆ « «« j « ˆ « j « « « ˆˆ ========================= & j ˆ « ˆ « « k ˆ « l « Ó= « ˙ « ” xa anh Ñöøng nhö laø naéng thu phai phai daàn. bao nhieâu Hoàn anh thaàm nhaén tieáng chuoâng ban chieàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản