Bài hát tiếng thời gian - Lâm Tuyền (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
12
download

Bài hát tiếng thời gian - Lâm Tuyền (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng thời gian - lâm tuyền (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng thời gian - Lâm Tuyền (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng thôøi gian. thô : Daï Chung nhaïc : Laâm Tuyeàn ### 3 « « « 4 « « « « lœ Œ ‰ « l « ‰ Œ « « « »»» j j ˆ ˆ « « « ======================l & « « _ ˆ ˆ « « « ˆ _. _ _ « j « « ˆ j l ˙. « _ ˆ « « = ### «. « « « l œ Œ ‰ « l « Œ ‰ « l «. « « « « »»» « « j ˆ ˆ « « ======================== l l & « « ˆ ˆ j « « ˆ « ˙ « = « _ ˆ « j _ ˆ « ### Œ ‰ « « « œ . « « « «. « « « « « « »»» ˆ « « l « « ˆ jˆ ˆ ˆ « l «. « « « j « « ======================== l & « ˙ « l « ˆ « « « «= ˆ « « « « ˆ j ˆ _ ˆ « Mwa rôi hiu haét ai saàu muøa ñoâng Khoâng gian u ### œ . « « « « « « « »»» « « « l «. j « ˆ « ˆ ˆ _ ˙ « « «. ˆ « ======================== l & « l « « « l «. ˆ « « « « ˆ j ˆ « ˆ « « « « « « «= j ˆ ˆ _ _ « « « « _ ˆ « aùm söông môø môø buoâng Xa trong ñeâm vaéng chuoâng buoàn buoàn ### « & « « _. « l _. « « « « _ « l œ Œ ‰ « l « Œ ‰ =l « « »»» ========================« « « l _. _ « ˆ « « ˆ « j « « ˆ « j _ ˆ ˙ « ˙ « « _ ˆ « j ˆ ˆ « « « ngaân Muøa ñoâng xöa reùt möôùt beán soâng ngöøng ### « «. ˙ « « « « « l œ ‰ Œ « l « Œ ‰ nˆ l « . =l « « « « »»» ======================== & l _. « « j « ˆ ˆ « « « « j « « ˙ « ˆ « _ ˆ ˆ « « j ˆ « chaân Chôø ai trong teâ taùi laéng nghe chuoâng than ### « « _ « l œ Œ ‰ « l « Œ ‰ _ l «. « « »» « « « « « » ˆ « j « « ˆ ======================== l & « _ « ˆ « ˆ « ˙ « = _. « _ ˆ « ˆ « j « j ˆ « Thôøi gian troâi tan taùc mang theo ngaøy xuaân
  2. ### . œ œ œ »J »»» »»» « « ˆ « « ˙ » œ »»» »» «. l « ======================== l & ˆ « « « l »» « ˆ ˆ « j « « »»»œ »»»œ »»»œ » = £ Möa ñeâm nay khoùc thaàm Cuoäc ñôøi ñaàm aám ñaõ ### œ Œ ‰ « « «. £ »»» «. « c « « « « « «. & « l ˙ ˆ « j « l ˙ « “{ _ « « « « « =========================l « ˆ ˆ « «ˆ ˆ « « ˆ ˆ« « « l_ _ w theo thôøi gian Ngoaøi kia gioù söông môø ### £ « « « «« « « l ˆ «« ˆ « w « « « «« « _ _ « ˆˆ « j « £ « « « « _ « =========================l & « l _ _ _ _ l _ _ ˆ ˆ « « « _ ˆ « _ « « ˙ « ˆ « « ˆ « ˆ « « w £ Lìa caây laù giang hoà Veà ñaâu veà ñaâu ### £ « « « « « œ «. « « & « « « « «. « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « »»» ˆ ˆ « « =========================l « « l_ l ˆ #ˆ l w « «j « « ˆ _ ˆ « « _ w ### « £« « œ œ œ Ngaøy xuaân thoaùt ñi daàn Loøng ta taùi teâ saàu « « « »»» »»» »»» l ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & « £ « « « « _ « l _ _ _ _ l_ £ _ w _ « « ˙ « ˆ « « « « « ˆ ˆ w £ Ngöôøi cöôøi nhöng ta vaãn khoùc thaàm Ñôøi chim baït gioù ### £ « « « « « œ «. « « « « « « «. « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « »»» ˆ ˆ « « =========================l & « ˆ « « l _ l ˆ « « #ˆ j « _ ˆ « « _ w £ Kìa ai thoaùng mô hoà Ngöøng chaân döôùi möa ### « « « œ œ œ « »» »»» »» « £« « « w l « « ˆ » ˆ ˆ « « « » l _ l « « « « =========================l & w ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « £ daàm Nhìn laàu nguy nga öôùc mô thaàm Bao nhieâu xuaân qua ### £ & « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « l w « « ˙ l « Œ Œ ========================= ” Loøng khoâng tình yeâu..............(1949)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản