Bài hát tìm đâu cho thấy - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
127
lượt xem
16
download

Bài hát tìm đâu cho thấy - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tìm đâu cho thấy - phạm đăng khương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tìm đâu cho thấy - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

  1. Tìm ñaâu cho thaáy. #2 ‰ « « « « « Phaïm Ñaêng Khöông 4 « « « “{ «. « l « « « l « l « « « « l «. « l «« « ˆ « « ˆ ˆ ˙ « _ « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ _ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « j ˆ « jj j j « « « ====================== & j « ˆ « « « j« jj j « j ˆ = « Tìm ñaâu cho thaáy moät con ñoø ven soâng Tìm ñaâu cho thaáy boâng (Tìm ñaâu cho) thaáy moät tieáng gaø keâu vang Tìm ñaâu cho thaáy raëng # « « « « l « l « « « « l œ. « l ˆ « « l ˙ l œ « ˆ « « l « « « « ˆ »»» « j ˆ « j « « « »»» ˆ ˆ j »J « « « « »» « « ˆ ˆ ««« « & ˆ ˆ ˆ _ j j ˙ « « « « « « « ========================= _ j ˆ « j ˆ « « « « « j ˆ « « j ˆ j j = luùa vaøng treân ñoàng Tìm ñaâu cho thaáy nuï cöôøi em xöa aáy Taát caû chæ tre giaø beân laøng Tìm ñaâu cho thaáy Meï giaø queâ ta... # « œ œ œ ˙ »J »»» »J »» »» œ « « « ˙ œ « « «« « J J ˆ ˆ «« & «˙ « »» l » l »»» _ « « ” »»» l »»» « « « « l « . _ =========================l l ˆ ˆ { « « j ˆ « j j « j j ˆˆ « « « «« ˆ « = « j ˆ « laø... noãi nhôù meânh moâng Tìm ñaâu cho... ...aáy Ñaâu ñaâu cuõng laø töøng # « « « « « « « « ˙ « « « «« ˙ «« « « « l « l « Œ “ { »»»œ « « l « « ˆ & _ « j ˆ ˙ « « ˆ « =========================l ˆ « « ˆ ˆ « « « l »»» « ˆ «« j l « «ˆ ˆ «« « l ˆ «= jˆ « « ˆj « « j ˆ « lôøi chaøo xoùt xa Mai ta veà thaêm laïi ñöôøng queâ Tìm laïi nuï Mai ta veà trong ngaøn tình thöông Beø baïn môøi # « œ « »»» ˆ œ œ œ œ. ‰ œ « « « »»» »J »J »» »» »» l » »»» « « l « « « ˙ ˆ « « ˆ « « « ˙ « « « »»» « =========================l & l l l ˆ ˆ ˆ l j j « « « = cöôøi trong maét em thô Mai ta veà beân ngöôøi ta nhôù chaøo vui thuù queâ höông Mai ta veà... # œ « J œ »» & »J « « « . »» ˆ « l « « ˆ ˆ j « « ˆ l »»» œ « « j « » =========================l œ »J »» l ˙ »»» œŒ « « « « »»» « « « « l ” ˆ ˆ « ˆ= j j j j { « « ˆ « Con ñöôøng ñôïi chôø töøng böôùc chaân em qua ...theânh thang baøn chaân # ˙ « « « « « « « « « « « œ œ « « « Œ »»» j j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ J J ˆ « « « l « »»» »»» « l « j j j « « « ========================= & j « ˙ « l« = ˆ « l « l ˆ _ j ˆ « « ” böôùc Queâ höông laø nuï cöôøi cho ta tieáng haùt moät ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản