Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
427
lượt xem
142
download

Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xe đạp ơi - ngọc lễ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

  1. Xe ñaïp ôi. Ngoïc Leã 4 œ œ «. « « « « « »J »» « « « « « « « « « « « « Œ Am D Am &4 »» » ˆ ˆ l ˆ « « ˙ « « « ˆ ˆ « « l ˆ #ˆ « . « l « « . = ====================== l j « « ˆ « « ˆ « ˙ ˆ « « j « Nhôù khi xöa anh chôû em Treân chieác xe ñaïp cuõ Nhôù khi xöa anh chôû em Treân chieác xe ñaïp cuõ « « « « « « «. « l « « « « « « l « Œ l œ œ «. « l »J »» « Dm G C Am & ˆ ˆ ˆ _ j « « « ˆ « « _ « _ _ _. ˆ « « « « _ ========================= « « ˆ « « « »» » ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˙ « « « « AÙo öôùt ñaãm moà hoâi nhöõng tröa heø Nhôù khi xöa bao Döôùi traêng khuya cuøng trao chieác hoân ñaàu Nhôù khi xöa bao « ˆ « « « « « « « ˙ « « « ˆ « ˆ « l « «. Œ « #ˆ « . « « « « « D Am « ˆ « « « j « « « ˆ « =========================l & ˆ « l « ˙ l « « «. _ j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « j « « moäng mô treân chieác xe ñaïp cuõ Döôùi côn möa cuøng moäng mô Treân chieác xe ñaïp cuõ Öôùc mong sao tình « « « « « « l« Œ « « « « « « ˆ « « « l « « «. « « l «. « « « « ˆ «« «« ˙ G C Am F Dm Am « « ˆ ˙ « ˆˆ «« « Œ & « « _ « _ _ _. ˆ « ˆ « « « « _ « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ l ˆ =========================l j « «« «ˆˆ nhau daét qua caàu Xe ñaïp ôi ñaõ xa roài coøn ñaâu yeâu maõi khoâng rôøi. « « « « « ˆ « « « l « « « « « l «. Œ l « « « « l « « « « « l « « « « F G C Dm Am « ˆ ˆ ˙ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ. « « ˙ « « ˆ ˆ « j ========================= & « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˙ « « «_ _« ˆ ˆ «. « « « «_ _ˆ j« « ˆ « « ˆ« Moái tình thô thoaùng nhö moät giaác mô Xe ñaïp ôi nhöõng vaát vaû ngaøy «. Œ l #ˆ ˆ « ˙ « « « « « « « « « « « « « « l «. D E7 Am & « « « « « « « ˆ « « « ˙ l #ˆ ˆ « _ « « « « « « « ˆ ˆ =========================l ˙ « Œ « ˆ _ « « ˆ « aáy Cho loøng toâi nhôù thöông hoaøi chaúng nguoâi œ »œ « « « « « « « Œ « « « « « »»» » « « « « « « ˆ ˆ « ˆ l « « « « « « « « ˆ « « «. « ˆ « G D G C E7 & “{ » « « « « ˆ « ˙ ˆ ˆ « =========================l l ˆ « « ˆ ˆ ˆ l « ˆ « « « «j ˙ »»» Quay ñeàu quay ñeàu quay ñeàu Moái tình ngaøy xöa yeâu daáu Quay ñeàu quay ñeàu quay ñeàu Moái tình ngheøo ñôn sô quaù œ »œ « « « « « « « Œ « « « « « « »»» » « « « « « « « ˆ «« « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « . Œ 2. « Am G D G Am Am » ˆ ˆ « « lˆ« « « « ˆ l ˆ « « « « « l˙ « ˆ 1. ˆ ˙ ========================= & ˆ « ”w = { ” « Quay ñeàu quay ñeàu quay ñeàu Nhôù hoaøi nhöõng voøng xe Quay ñeàu quay ñeàu quay ñeàu Thöông hoaøi nhöõng voøng... ...xe.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản