intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài quyền từ đai trắng đến đai đen của Karate: Phần 1

Chia sẻ: Thương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

306
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Karate bài quyền từ đai trắng đến đai đen: Phần 1 - Nguyễn Văn Dũng giới thiệu tới người đọc các bài quyền từ cơ bản tới phức tạp của bộ môn karate như: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan và Tekki Shodan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài quyền từ đai trắng đến đai đen của Karate: Phần 1

 1. NGUYEÃN VAÊN DUƄNG KARATE BAƂI QUYEÀN TóƂ ïAI TRAÉNG ïEÁN ïAI ïEN NHAƂ XUAÁT BAƃN THUAÄN HOAƁ HUEÁ - 1999 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Lðŵi noŴi îaàu * Sͅ d͍ hi͋u n͇u ÿem so sánh bài Quy͉n (Kata) vͣi b̭t cͱ tác pẖm ngh͏ thu̵t nào. Th˯ ch̻ng h̩n. Th˯ ph̫n ̫nh cu͡c s͙ng, t˱ t˱ͧng, tình c̫m thông qua ngh͏ thu̵t ÿ̿c tr˱ng cͯa nó: ngôn ngͷ. Ngôn ngͷ trong th˯ vͳa là ngôn ngͷ cͯa cu͡c s͙ng, vͳa không ph̫i là ngôn ngͷ cͯa cu͡c s͙ng. Ĉó là thͱ ngôn ngͷ ÿã ÿ˱ͫc nhà th˯ ch̷t l͕c, k͇t tinh, l̷ng ÿ͕ng và ng̯m chͱc m͡t n͡i dung mͣi. Th˯ là ngh͏ thu̵t s͵ dͭng ngôn tͳ. Qua ÿó mà cu͡c s͙ng ÿ˱ͫc tái t̩o, t˱ t˱ͧng ÿ˱ͫc t͗ bày, n͟i ni͉m ÿ˱ͫc gͧi g̷m. CNJng th͇, bài quy͉n là tác pẖm ngh͏ thu̵t ph̫n ̫nh m͡t tr̵n ÿ̭u vͣi nhi͉u ÿ͙i thͯ vô hình. Bài quy͉n không ph̫i là s͹ s̷p x͇p máy móc các kͿ thu̵t ÿͩ, ÿâm, ÿánh, ÿá... N̷m cho ÿ˱ͫc cái h͛n cͯa bài quy͉n, phân tích cho ÿ˱ͫc sau m͟i kͿ thu̵t ng̯m chͱa ÿi͉u gì, ÿó là công vi͏c cͯa ng˱ͥi hṷn luy͏n viên khi d̩y m͡t bài quy͉n, cͯa ng˱ͥi võ sinh khi t̵p m͡t bài quy͉n. Ngày tr˱ͣc, Quy͉n ch͑ ÿ˱ͫc l˱u truy͉n trong vòng bí m̵t theo l͙i cha truy͉n con n͙i, ho̿c ch͑ cho nhͷng môn ÿ͛ tâm phúc và căn c˯ nh̭t. Các bài quy͉n ít khi ÿ˱ͫc ghi l̩i d˱ͣi d̩ng c̭u trúc hoàn ch͑nh, mà ch͑ là b̫n tóm l˱ͫc và c͙ ý làm cho r̷c r͙i, khó hi͋u, ÿ͋ lͩ ng˱ͥi ngoài nh̿t ÿ˱ͫc thì cNJng không bi͇t ÿâu mà l̯n. Nét ÿ̿c tr˱ng truy͉n th͙ng cͯa Quy͉n pháp Karate là y͇u t͙ tinh th̯n. M̭t ÿi y͇u t͙ tinh th̯n, quy͉n ch͑ còn là bài t̵p th͋ l͹c t̯m th˱ͥng. Vͣi Karate, tinh th̯n còn quan tr͕ng h˯n các kͿ thu̵t tay chân: M͡t cái Tâm tƭnh l̿ng nh˱ n˱ͣc - Mizu No Kokoro. M͡t cái Th̯n trong sáng nh˱ trăng - Tsuki No Kokoro. M͡t cái Chí s̷t ÿá không gì lay chuy͋n. M͡t cái Ĉͱc nhân ái, công b̹ng và cao th˱ͫng. M͡t Tri thͱc th̭u ÿáo v͉ ngh͏ thu̵t, th˯ ca, nghi l͍. M͡t C͙t cách ung dung, tr̯m tƭnh, ÿƭnh ÿ̩t... Tinh th̯n và kͿ thu̵t, công phu. Võ s˱ chân chính là ng˱ͥi thành t͹u ÿ˱ͫc c̫ hai. Hi͏n có kho̫ng 50 bài quy͉n Karate. Có bài truy͉n l̩i tͳ lâu ÿͥi, có bài mͣi ÿ˱ͫc sáng tác sau n̯y. Có bài dài, có bài ng̷n. Có bài phͱc t̩p, có bài ÿ˯n gi̫n. Nh˱ng m͟i bài ÿ͉u mang ÿ̿c ÿi͋m riêng. Chung qui, có 5
 6. th͋ chia làm hai lo̩i: Lo̩i thiên v͉ sͱc m̩nh, thích hͫp cho s͹ phát tri͋n th͋ ch̭t, ÿ̿c bi͏t c˯ b̷p và gân c͙t. Lo̩i kia thiên v͉ ph̫n x̩ nhanh nh̩y, linh ho̩t. * CNJng nh˱ ng˱ͥi ngh͏ sƭ di͍n ÿ͕c bài th˯, ÿi m͡t bài quy͉n c̯n ÿ̫m b̫o ba yêu c̯u sau: M͡t là, Ĉúng: Nghƭa là không nh̯m l̳n bài n͕ vͣi bài kia, ÿo̩n n͕ vͣi ÿo̩n kia, ÿòn th͇ n͕ vͣi ÿòn th͇ kia. Các kͿ thu̵t ph̫i ÿ˱ͫc th͹c hi͏n m͡t cách chu̱n xác. V̵n dͭng thu̯n thͭc các nguyên t̷c c˯ b̫n cͯa kͿ thu̵t Karate. H˯i thͧ ph̫i phù hͫp vͣi ÿòn ÿͩ và ÿánh. Sau cùng, bài quy͉n ph̫i ÿ˱ͫc k͇t thúc ngay trên ÿi͋m xṷt phát. Hai là, Có h͛n: Ng˱ͥi ÿi quy͉n ph̫i hi͋u rõ chͯ ÿ͉ và ý nghƭa cͯa bài quy͉n, ý nghƭa cͯa m͟i kͿ thu̵t, m͟i th͇. Bài quy͉n là hình ̫nh cͯa m͡t tr̵n ÿ̭u. Tͳ tr̵n ÿ̭u trong th͹c ti͍n, ÿ͇n bài quy͉n, ÿ͇n ng˱ͥi ÿi quy͉n ph̫i là m͡t. Ng˱ͥi ÿi quy͉n ph̫i th̵t s͹ là ng˱ͥi tham gia tr̵n m̩c. G͕i kh̫ năng ÿó là s͹ c̫m thͭ, tr̩ng thái ÿó vì s͹ nh̵p thân. Ĉây là ÿi͋m phân bi͏t giͷa s͹ chuyên luy͏n và hͥ hͷng, sâu s̷c và hͥi hͫt, thành tâm và qua loa ÿ̩i khái. R̭t d͍ nh̵n ra ng˱ͥi ÿi quy͉n di͍n ÿ̩t có h͛n hay không khi nhìn vào nh͓p ÿi͏u bài quy͉n. Ch̷c ch̷n, ÿó không ph̫i là nh͓p tíc-t̷c cͯa kim ÿ͛ng h͛, càng không ph̫i là kho̫ng ch͇t l̿ng khi͇n bài quy͉n b͓ c̷t ra tͳng m̫ng. CNJng nh˱ âm nh̩c hay sóng bi͋n, nh͓p ÿi͏u bài quy͉n là nh͓p ÿi͏u cͯa cu͡c s͙ng: Lúc ti͇n lúc thoái, lúc thăng lúc tr̯m, lúc khoan lúc nh̿t, lúc t̫ lúc hͷu, lúc im l̿ng g̯m ghè, lúc ào ̩t dͷ d͡i... Nh͓p ÿi͏u bài quy͉n th͋ hi͏n tính ngh͏ thu̵t cͯa bài quy͉n. Ba là, Phong thái tinh th̯n: Ung dung, tr̯m tƭnh, ÿƭnh ÿ̩t, t͹ tin, nhân ái, cao th˱ͫng, ÿây là yêu c̯u không ch͑ khi ÿi m͡t bài quy͉n, mà còn ÿ˱ͫc th͋ hi͏n trong ÿͥi s͙ng h̹ng ngày. M̭t ÿi phong thái tinh th̯n thì không còn là Karate. M͡t bi͋u hi͏n khác cͯa phong thái tinh th̯n là cái chào khi b̷t ÿ̯u và k͇t thúc bài quy͉n: T˱ th͇ nghiêm, ng˱ͥi nghiêng v͉ tr˱ͣc 450, m̷t nhìn th̻ng, toàn b͡ toát lên s͹ tr̯m tƭnh và tôn tr͕ng ÿ͙i thͯ. Phong nhã nh˱ng không bao giͥ ÿ˱ͫc hèn. Ng˱ͥi ÿi quy͉n ph̫i th͋ hi͏n các ÿòn công, thͯ m͡t cách dͷ d͡i, dNJng mãnh, quy͇t li͏t nh˱ng không ph̫i hung hăng. T˱ͧng nh˱ ÿ͙i l̵p nh˱ng th̵t ra ÿ̭y là hai m̿t cͯa m͡t tͥ gi̭y. Ĉây là ÿi͋m g̿p gͩ thú v͓ giͷa truy͉n thông Nhân-nghƭa cͯa Dân t͡c và tinh th̯n Võ-sƭ-ÿ̩o cͯa ng˱ͥi Nh̵t: " R̭t hiên ngang mà nhân ái chan hòa ". * Luy͏n quy͉n tr˱ͣc h͇t ph̫i hi͋u cho ÿ˱ͫc ý nghƭa cͯa bài quy͉n và tͳng kͿ thu̵t ÿã ÿ˱ͫc cách ÿi͏u. Ph̫i c̯n m̳n chuyên luy͏n h̹ng ngày. Ph̫i th˱ͥng xuyên "t˱ͧng" tͣi nó. M͟i l̯n ÿi quy͉n, hãy t˱ͧng t˱ͫng 6
 7. r̹ng b̩n ÿang chi͇n ÿ̭u sinh t͵ vͣi nhi͉u ÿ͙i thͯ vây quanh - Tách quy͉n ra kh͗i chi͇n ÿ̭u, quy͉n sͅ không còn lý do t͛n t̩i. Nên ch͕n ÿôi ba bài thích hͫp nh̭t, tâm ÿ̷c nh̭t ÿ͋ tinh luy͏n h̹ng ngày. M͟i bài quy͉n, sau ba l̯n ÿi c˱˯ng mãnh, l̯n thͱ t˱ nên th̫ l͗ng c˯ b̷p theo l͙i quy͉n nhu, ch͑ v̵n ý chͱ không v̵n l͹c. Ĉôi khi, có th͋ ÿi quy͉n vͣi ÿôi m̷t nh̷m l̩i, nh˱ th͇ b̩n sͅ d͍ t˱ͧng t˱ͫng h˯n. H˱ͣng truy͉n th͙ng cͯa bài quy͉n là h˱ͣng Nam - B̷c, nh˱ng th͑nh tho̫ng nên thay ÿ͝i trͭc h˱ͣng cho d͍ thích nghi. Có th͋ b̷t ÿ̯u tͳ ch̵m ÿ͇n nhanh, tͳ b͡ ph̵n trên t͝ng th͋. Ĉòn th͇ nào khó, nên tách riêng ÿ͋ t̵p cho ÿ͇n khi thu̯n thͭc. Không bao giͥ ÿ˱ͫc phép qua loa ÿ̩i khái theo ki͋u ÿi cho xong. Không bao giͥ ÿ˱ͫc phép nghƭ r̹ng m͟i l̯n ÿi quy͉n là m͟i l̯n l̿p l̩i, mà chính là m͟i l̯n tìm cách hoàn thi͏n h˯n, tinh luy͏n h˯n. Ph̫i coi tr͕ng Zanshin. Ph̫i chu̱n b͓ tâm th͇ tr˱ͣc khi ÿi quy͉n. Ph̫i luôn luôn th͋ hi͏n phong thái tinh th̯n. Ph̫i giͷ ÿúng l͍ nghi, qui cách. Quy͉n (Kata) mang l̩i cho ta nhͷng lͫi ích gì ? B̩n ch͑ có th͋ tr̫ lͥi ÿích xác câu h͗i ̭y khi ÿã qua quá trình b͉n b͑ chuyên luy͏n vͣi s͹ thành tâm. * Ngày nay, Karate ÿã trͧ thành môn võ qu͙c t͇. Ĉ͙i vͣi chúng ta, nhu c̯u chu̱n hóa, h͏ th͙ng hóa kͿ thu̵t và quy͉n pháp qu͙c t͇ là h͇t sͱc quan tr͕ng. Có quá nhi͉u tài li͏u, quá nhi͉u cách lý gi̫i. Ṱt nhiên, tùy theo trình ÿ͡ và thiên h˱ͣng cͯa m͟i Hṷn luy͏n viên mà có cách c̫m nh̵n, phân tích khác nhau v͉ m͡t bài quy͉n, nh˱ng không nên vì th͇ mà tùy ti͏n s͵a ÿ͝i thêm bͣt làm cho bài quy͉n bi͇n d̩ng, lai t̩p ÿi. Quy͉n pháp Karate v͙n ÿ˱ͫc th͙ng nh̭t tͳ năm 1948 d˱ͣi s͹ chͯ trì cͯa T͝ s˱ Funakoshi-Gichin. Khi T͝ s˱ qua ÿͥi, truy͉n thân cͯa Ng˱ͥi, Th̯y Masatoshi-Nakayama ÿã ÿem xi͋n d˱˯ng kh̷p th͇ giͣi, làm chu̱n m͹c cho các gi̫i thi ÿ̭u quy͉n qu͙c gia và qu͙c t͇. Th̯y M. Nakayama, 9 ÿ̻ng, vͳa ÿͱng ÿ̯u H͏ phái Shotokan, vͳa ÿ˱ͫc xem là ng˱ͥi lãnh ÿ̩o phong trào Karate Qu͙c t͇. Tr˱ͣc khi qua ÿͥi, năm 1987, th̯y ÿã h͏ th͙ng toàn b͡ ki͇n thͱc cͯa mình v͉ Karate qua b͡ sách giáo khoa n͝i ti͇ng Best Karate. Ĉ̭y là ÿi͋m chu̱n mà m͕i ng˱ͥi d͍ g̿p nhau nh̭t, và d͍ ch̭p nh̵n nh̭t. Cu͙n sách n̯y ÿ˱ͫc biên so̩n theo b͡ Best Karate cͯa Th̯y M. Nakayama. Nó bao g͛m 11 bài Quy͉n (Kata) trong ch˱˯ng trình tͳ ÿai tr̷ng ÿ͇n ÿai ÿen, thu͡c H͏ th͙ng Quy͉n pháp Shotokan. Tôn tr͕ng tính truy͉n th͙ng cͯa Karate, chúng tôi s͵ dͭng ti͇ng Nh̵t làm tên g͕i các ÿòn th͇ kͿ thu̵t cùng vͣi tên g͕i b̹ng ti͇ng Vi͏t. Khi c̯n, chúng tôi sͅ h˱ͣng d̳n thêm cách th͹c hi͏n kͿ thu̵t. M͟i ÿ͡ng tác kͿ thu̵t, m͟i th͇ ÿ˱ͫc bi͋u th͓ b̹ng m͡t ho̿c nhi͉u hình vͅ cùng vͣi dân di chuy͋n cͯa b͡ pháp. Khi ph̫i xoay ng˱ͥi, chúng tôi sͅ ch͑ rõ chân nào 7
 8. làm trͭ, xoay bao nhiêu ÿ͡ và xoay thu̵n hay xoay ngh͓ch chi͉u kim ÿ͛ng h͛. Ĉ͋ cho ti͏n, chúng tôi vi͇t t̷t m͡t s͙ tͳ chuyên môn th˱ͥng hay l̿p l̩i, nh˱. Zenkutsu-Dachi (ZKD), Kokutsu- Dachi (KKD), Kiba-Dachi (KBD), Migi (M.), Hidari (H.). Ĉ̯u m͟i bài quy͉n, chúng tôi giͣi thi͏u ÿ͛ hình t͝ng quát, ngu͛n g͙c, ý nghƭa và nét ÿ̿c tr˱ng cͯa nó. Cu͙i m͟i bài quy͉n, chúng tôi ch͕n phân tích m͡t s͙ th͇ khó và hay. Cu͙n sách tuy không thay th͇ ÿ˱ͫc vai trò ng˱ͥi th̯y, chúng tôi v̳n có tham v͕ng biên so̩n và trình bày sao cho, k͋ c̫ nhͷng b̩n ch˱a bi͇t gì v͉ bài, quy͉n v̳n có th͋ căn c͵ vào ÿó mà t̵p luy͏n thành th̩o ÿ˱ͫc. Mong r̹ng, t̵p tài li͏u nh͗ này sͅ giúp ích ÿ˱ͫc ph̯n nào cho các b̩n, nhͷng ng˱ͥi mu͙n ÿi vào th͇ giͣi mênh mông và ÿ́p cͯa Karate-Do: Tác gi̫ 8
 9. 9
 10. HEIAN SHODAN Heian, ti͇ng Nh̵t có nghƭa là Bình An. Ph̫i hi͋u khái ni͏m Bình An theo tinh th̯n Thi͉n h͕c: Cõi t͹ t̩i, t͹ chͯ. Bình An là cái ÿích cu͙i cùng cͯa s͹ tu d˱ͩng. Ĉ̩t ÿ͇n tr̩ng thái này, con ng˱ͥi có th͋ th̭u su͙t m͕i lͅ, có th͋ "ÿ͓nh" dù giͷa sóng gió ba ÿào. B̷t ÿ̯u b̹ng 5 bài Heian, ph̫i chăng ÿây là lͥi nh̷n gͧi sâu s̷c cho nhͷng ai mͣi t̵p t͍nh b˱ͣc vào con ÿ˱ͥng Võ ÿ̩o Karate. Heian Shodan là bài quy͉n ÿ̯u tiên trong h͏ thông quy͉n pháp Shotokan. Bài quy͉n bao g͛m nhͷng kͿ thu̵t căn b̫n cͯa Karate: Zenkutsu-Dachi, Kokutsu-Dachi, Teken-zuki, Gedan- Banh, Age- Uke, Shuto- Uke. .. Nh͓p. ÿi͏u bình l̿ng. Bài quy͉n g͛m 21 th͇, ÿi trong vòng 40 giây. 10
 11. Musubi-Dachi. Rei. Taán nghieâm. Chaŵo. (H 1, 2, 3, 4) 1 - H.ZKD + H. Gedan Barai. Quaéc maét sang traŴi, bòðŴc chaân traŴi ngang ra phía traŴi, thaŵnh chaân traŴi Taán tròðŴc. Tay traŴi gaŸt dòðŴi. (H 5, 6, 7) 11
 12. 2 — M.ZKD + Oi-Zuki. BòðŴc veà tròðŴc, chaân phaŶi Taán tròðŴc. ïaám thuaän. (H 8, 9) 3 - M.ZKD + M. Gedan-Barai. Chaân traŴi laŵm truŸ, xoay 1800 thuaän chieàu kim îoàng hoà, thaŵnh chaân phaŶi Taán tròðŴc. Tay phaŶi gaŸt dòðŴi. (H 10, 11, 12) 12
 13. 4 - M.ZKD + M. Kentsui-Uchi. Thu chaân phaŶi veà thaŵnh Taán chòŷ L cuŵng luŴc tay phaŶi xoay thaŵnh voŵng troŵn tròðŴc maët tòŵ dòðŴi leân treân, roài chaân phaŶi bòðŴc daäp veà tròðŴc thaŵnh chaân phaŶi Taán tròðŴc. Tay phaŶi îaŴnh naém buŴa voŵng doŸc. (H 13, 14, 15) 5 - H. ZKD + Oi-Zuki. BòðŴc veà tròðŴc. Chaân traŴi Taán tròðŴc. ïaám thuaän. (H 16, 17) 6 - H.ZKD + H.Gedan-Barai. Chaân phaŶi laŵm truŸ, xoay 900 nghĞch chieàu kim îoàng hoà, thaŵnh chaân traŴi Taán tròðŴc. Tay traŴi gaŸt dòðŴi.(H 18, 19) 13
 14. 7 - H.ZKD + M. Age-Uke. Tay traŴi îðŷ treân baèng thuŶ îao, cuŵng luŴc chaân phaŶi bòðŴc veà tròðŴc, thaŵnh chaân phaŶi Taán tròðŴc. Tay phaŶi îðŷ treân (H 20, 21) 8 - H.ZKD + H. Age-Uke. Tay phaŶi îðŷ treân baèng thuŶ îao, cuŵng luŴc chaân traŴi bòðŴc veà tròðŴc, thaŵnh chaân traŴi taán tròðŴc. Tay traŴi îðŷ treân. (H22, 23) 9 - H.ZKD + M. Age + KIAI! Tay traŴi îðŷ treân baèng thuŶ îao, cuŵng luŴc chaân phaŶi bòðŴc veà tròðŴc, thaŵnh chaân phaŶi Taán tròðŴc. Tay phaŶi îðŷ treân. AÂy ! (H 24, 25) 14
 15. 10 — H.ZKD + H. Gedan-Barai. Chaân phaŶi laŵm truŸ, xoay nghĞch 900 thaŵnh chaân traŴi Taán tròðŴc. Tay traŴi gaŸt dòðŴi, (H 26, 27, 28). 11 - M.ZKD + Oi-Zuki. BòðŴc veà tròðŴc, chaân phaŶi Taán tròðŴc. ïaám thuaän. (H 29) 12. M.ZKD + M.Gedan-Barai. Chaân traŴi laŵm truŸ, boŶ chaân phaŶi lui sau, quay thuaän, thaŵnh chaân phaŶi Taán tròðŴc. Tay phaŶi gaŸt dòðŴi. (H 30, 31). 15
 16. 13 - H.ZKD + Oi-Zuki. BòðŴc veà tròðŴc, chaân traŴi Taán tròðŴc. ïaám thuaän. (H 32) 14 - H.ZKD + H. Gedan-Barai. Chaân phaŶi laŵm truŸ, xoay nghĞch 900, thaŵnh chaân traŴi Taán tròðŴc. Tay traŴi gaŸt dòðŴi. (H 33, 34) 15 - M.ZKD + Oi-Zuki. BòðŴc veà tròðŴc, chaân phaŶi Taán tròðŴc. ïaám thuaän. (H 35) 16- H. ZKD + Oi-Zuki. Bѭӟc vӅ trѭӟc, chân trái Tҩn trѭӟc. Ĉҩm thuұn. (H 36) 17- M. ZKD + Oi-Zuki. Bѭӟc vӅ trѭӟc, chân phҧi Tҩn trѭӟc. Ĉҩm thuұn. (H 37) 16
 17. 18 - M. KKD + H. Shuto-uke. Chân phҧi làm trө, xoay nghӏch 900, thành chân phҧi Tҩn sau. Tay trái ÿӥ giӳa bҵng thӫ ÿao. (H 38, 39, 40) 19- H. KKD + M. Shuto-Uke. Bѭӟc chéo vӅ trѭӟc, chân trái Tҩn sau. Tay phҧi ÿӥ giӳa bҵng thӫ ÿao. (H 41). 20- H. KKD + M. Shuto-Uke. Chân trái làm trө, xoay thuұn 1350, thành chân trái Tҩn sau. Tay phҧi ÿӥ giӳa bҵng thӫ ÿao. (H 42, 43) 17
 18. 21- M. KKD + H. Shuto-Uke. Bѭӟc chéo vӅ trѭӟc, chân phҧi Tҩn sau. Tay trái ÿӥ giӳa bҵng thӫ ÿao. (H 44, 45) Hachiji-Dachi. Yame. Thu chân trái vӅ. Tѭ thӃ sҹn sàng. Chào. (H 46) 18
 19. 19
 20. Bài thͱ hai này phát tri͋n thêm m͡t s͙ kͿ thu̵t căn b̫n nh˱. Yoko- Geri, Mae-Geri, Nagashi- Uke, Uchi- Uke, Nihon-Nukite. Và thêm m͡t s͙ kͿ thu̵t ph͙i hͫp. Nh͓p ÿi͏u tr͕ng bài n̯y phͱc t̩p h˯n bài ÿ̯u. Bài quy͉n g͛m 26 th͇, ÿi trong vòng 45 giây 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2