intTypePromotion=1

Bài tập 2: Thiết kế mạch in mạch relay bảo vệ dòng 1 pha

Chia sẻ: Trần Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
541
lượt xem
155
download

Bài tập 2: Thiết kế mạch in mạch relay bảo vệ dòng 1 pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài tập này bạn sẽ được hướng dẫn Thiết kế mạch in cho mạch relay bảo vệ dòng 1 pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập 2: Thiết kế mạch in mạch relay bảo vệ dòng 1 pha

 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 THIEÁT KEÁ MAÏCH IN MAÏCH RELAY BAÛO VEÄ DOØNG 1 PHA Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch relay baûo veä doøng 1 pha coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau : Tröôùc tieân vaøo Start > Programs > OrCAD Release 9 > Capture. Maøn hình OrCAD Capture xuaát hieän, choïn File > New > Project. Hoäp thoaïi New Project xuaát hieän. Taïi khung Name nhaäp teân caàn ñaët cho maïch vaøo, taïi khung Location nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho maïch göûi vaøo. Choïn xong nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 33 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Trong maïch naøy goàm coù : 1 CAÀU DIODE, 3 RAÉC CAÉM 2 CHAÂN, 3 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 1 DIODE ZENER, 5 ÑIEÄN TRÔÛ,1 RELAY, 1 BIEÁN TRÔÛ, 1 TRANSISTOR, 1 NUÙT NHAÁN, 3 DIODE, 1 OPAMP, 10 CHAÂN MASS. Ñeå laáy linh kieän ra töø thö vieän, nhaáp choïn Place > Part… hay nhaán toå hôïp phím Shift + P treân baøn phím. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tieán haønh laáy nhöõng linh kieän töø trong thö vieän ra, nhaáp chuoät vaøo nuùt Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, taïi khung Look in nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng ñeå choïn thö muïc Library trong Orcad. Taïi khung beân döôùi nhaáp choïn muïc Discrete. Choïn xong nhaáp Open. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 34 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries thaáy xuaát hieän muïc DISCRETE, nhaáp choïn muïc naøy. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaáp choïn teân R. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng ñieän trôû. Ñeå laáy bieán trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn RESISTOR VAR, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí bieán trôû. Ñeå laáy DIODE, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn DIODE, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí, soá löôïng diode. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 35 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Muoán laáy diode zener, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn DIODE ZENER, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí zener. Ñeå laáy tuï phaân cöïc, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn CAPACITOR POL, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí, soá löôïng tuï. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 36 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Ñeå laáy caàu diode choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn DB101, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí caàu diode. Ñeå laáy nuùt nhaán, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn SW PUSHBUTTON, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí nuùt nhaán. Ñeå laáy RELAY, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn RELAY 4PDT, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí relay. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 37 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Ñeå laáy caùc chaân caém, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïn muïc Connector. Choïn xong nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 38 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc CONNECTOR. Taïi khung Part nhaáp choïn chaân caém caàn, ôû ñaây, nhaáp chuoät vaøo teân CON2. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân caém. Ñeå laáy caùc Opamp, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïn muïc opamp. Choïn xong nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 39 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc OPAMP. Taïi khung Part nhaáp choïn loaïi Opamp caàn thieát. ÔÛ ñaây, nhaáp chuoät vaøo teân AD741. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí opamp. Ñeå laáy caùc Transistor, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïn muïc Transistor. Choïn xong nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 40 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc TRANSISTOR. Taïi khung Part nhaáp choïn loaïi Transistor caàn thieát. ÔÛ ñaây, nhaáp chuoät vaøo teân P2N2907. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí transistor. Ñeå laáy chaân Mass cho maïch, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place ground treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Ground xuaát hieän, taïi khung Symbol nhaáp choïn teân GND_POWER/CAPSYM. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân Mass caàn cho maïch. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 41 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Sau khi taát caû caùc linh kieän ñaõ ñöôïc laáy ra maøn hình laøm vieäc, ñeå hình daïng linh kieän khoâng xuaát hieän taïi con troû chuoät nöõa, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Select treân thanh coâng cuï. Taát caû caùc linh kieän ñaõ laáy ra maøn hình laøm vieäc nhö sau: Tieáp tuïc tieán haønh saép xeáp linh kieän. Muoán di chuyeån linh kieän, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc ñöùng, haõy nhaáp choïn linh kieän roài nhaán phím H treân baøn phím hay nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Horizontally. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o, nhaáp choïn linh kieän roài nhaán phím R treân baøn phím hay nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Rotate. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc naèm ngang, haõy nhaáp choïn linh kieän roài nhaán phím V treân baøn phím hay nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Vertically. Trong khi di chuyeån, coù khi chaân linh kieän naøy chaïm chaân linh kieän kia. Hoäp thoaïi OrCAD Capture xuaát hieän raèng neáu muoán noái hai chaân linh kieän naøy vôùi nhau thì haõy nhaáp OK. Neáu baïn khoâng muoán noái thì cuõng nhaáp OK roài nhaáp vaøo bieåu töôïng Undo treân thanh coâng cuï ñeå di chuyeån laïi. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 42 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Sau khi di chuyeån caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù, caùc linh kieän saép xeáp nhö sau: Trong sô ñoà nguyeân lyù coù nuùt nhaán daïng OFF, nhöng nuùt aán laáy ra töø thö vieän laø nuùt aán daïng ON, neân phaûi tieán haønh söûa chöõa laïi. Tröôùc tieân nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo muïc Edit Part. Moät maøn hình môùi xuaát hieän vôùi nuùt nhaán ON naøy, haõy nhaáp chuoät vaøo töøng boä phaän trong nuùt nhaán ñeå di chuyeån chuùng theo yù muoán. Sau moät thôøi gian saép xeáp, di chuyeån, nuùt nhaán daïng OFF ñaõ hoaøn chænh nhö trong hình. Tieán haønh noái chaân caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place wire treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi thaønh hình chöõ thaäp, nhaáp chuoät taïi chaân linh kieän caàn noái roài di chuyeån con troû ñeán chaân linh kieän caàn noái vôùi noù vaø nhaáp chuoät. Neáu nhö trong sô ñoà nguyeân lyù coù nhöõng chaân linh kieän naøo khoâng ñöôïc söû duïng thì haõy khoùa noù laïi ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 43 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 baèng caùch nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place no connect treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät xuaát hieän hình daáu cheùo, haõy di chuyeån con troû ñeán chaân linh kieän caàn khoùa vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc linh kieän ñöôïc noái theo sô ñoà nguyeân lyù sau: Ñeå thay ñoåi giaù trò linh kieän, haõy nhaáp ñuùp chuoät vaøo giaù trò linh kieän caàn thay ñoåi. Hoäp thoaïi Display Properties xuaát hieän, taïi khung Value haõy nhaäp giaù trò caàn ñaët cho linh kieän. Nhaäp giaù trò xong nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Trong khi thay ñoåi giaù trò linh kieän, coù nhöõng giaù trò linh kieän khoâng caàn thay ñoåi cuõng nhö khoâng muoán cho noù xuaát hieän treân maïch ñieän, nhaáp ñuùp vaøo giaù trò linh kieän ñoù. Hoäp thoaïi ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 44 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Display Properties xuaát hieän, taïi khung Display Format nhaáp chuoät vaøo muïc Do not Display. Choïn xong nhaáp OK. Sau khi thay ñoåi giaù trò linh kieän xong, sô ñoà nguyeân lyù hoaøn chænh nhö sau: Ñeå kieåm tra loãi cho sô ñoà nguyeân lyù vaø chuyeån sang sô ñoà maïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Minimize ôû goùc phaûi phía treân maøn hình. Maøn hình nhö sau xuaát hieän, taïi khung beân traùi, nhaáp choïn trang PAGE1. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Design rules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra loãi. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 45 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 14. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieán haønh kieåm tra. Neáu khoâng thaáy thoâng baùo gì nghóa laø maïch khoâng coù loãi. Tieáp tuïc taïo taäp tin coù ñuoâi .mnl ñeå thieát keá maïch in. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Create netlist treân thanh coâng cuï. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 46 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 15. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Create netlist xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Layout, taïi khung Netlist File coù theå nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho taäp tin ñöôïc göûi vaøo. Choïn xong nhaáp OK. (khuyeân khoâng neân nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå thay ñoåi ñöôøng daãn) Moät hoäp thoaïi xuaát hieän thoâng baùo laø taäp tin treân seõ ñöôïc Save ñeå keát noái. Nhaáp OK ñeå tieáp tuïc. Haõy chuyeån sang cheá ñoä thieát keá maïch in baèng caùch nhaáp choïn Start > Programs > OrCAD Release 9 > Layuot Plus. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 47 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 16. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Maøn hình thieát keá maïch in xuaát hieän, nhaáp choïn File > New ñeå môû moät File môùi. Hoäp thoaïi Load Template File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Hoäp thoaïi Load Netlist Source xuaát hieän, nhaáp choïn teân maïch caàn thieát keá maïch in. Choïn xong nhaáp Open. Hoäp thoaïi Save File As xuaát hieän, taïi khung File name nhaäp teân caàn ñaët cho maïch in. Nhaäp xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Save. ÔÛ ñaây khoâng tieán haønh nhaäp teân môùi cho maïch vì laøm nhö vaäy seõ roái leân vaø khoâng nhôù teân maïch ñöôïc ñaët laø gì. Chöông trình töï ñoäng hieän leân teân gioáng nhö teân ñaõ ñöôïc ñaët cho sô ñoà nguyeân lyù. Hoäp thoaïi xuaát hieän chæ vieäc nhaáp chuoät vaøo nuùt Save. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 48 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 17. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Sau moät thôøi gian chôø ñôïi, coù nhöõng hoäp thoaïi nhö sau xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Link Footprint to Component moät thoâng baùo cho bieát khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa D5 coù teân laø DB101. Vì theá neân phaûi tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component… Hoäp thoaïi Footprint for DB101 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc BCON100T. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc BLKCON.100/VH/TM1SQ/W.100/4 ñeå choïn chaân maïch in cho caàu DIODE. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän trôû laïi, moät thoâng baùo cho bieát khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa SW1 coù teân laø SW_PUSHBUTTON_1. Vì theá neân caàn tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component… ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 49 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 18. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Footprint for SW_PUSHBUTTON_1 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc JUMPER. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc JUMPER400 ñeå choïn chaân maïch in cho nuùt nhaán. Choïn xong nhaáp Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component laïi xuaát hieän vôùi thoâng baùo laø khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa Q1 coù teân laø P2N2907. Vì theá neân tieán haønh tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component… ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 50 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 19. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Footprint for P2N2907 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc TO. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc TO202AA ñeå choïn chaân maïch in cho Transistor. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Hoäp thoaïi Link Footprint to Component xuaát hieän trôû laïi, moät thoâng baùo cho bieát khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa U1 coù teân laø AD741. Vì theá neân caàn tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component… Hoäp thoaïi Footprint for AD741 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc DIP100T. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc DIP.100/8/ W.300/L.425 ñeå choïn chaân maïch in cho IC. Choïn xong nhaáp Ok. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 51 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
 20. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 2 Hoäp thoaïi Link Footprint to Component laïi xuaát hieän vôùi thoâng baùo laø khoâng theå tìm thaáy chaân maïch in cuûa K1 coù teân laø RELAY_4PDT. Vì theá neân tieán haønh tìm chaân cho linh kieän naøy baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Link existing footprint to component… Hoäp thoaïi Footprint for RELAY48 xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc RELAY. Taïi khung Footprints nhaáp choïn muïc RELAY47 ñeå choïn chaân maïch in cho IC. Choïn xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Ok. Sau khi choïn chaân cho caùc linh kieän, caùc linh kieän trong sô ñoà maïch in hieän ra, Tieán haønh saép xeáp caùc linh kieän. Ñeå khoâng bò giôùi haïn bôûi khung maïch in coù saün, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Reconnect Mode treân thanh coâng cuï. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN 52 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản