Bài tập Aren

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
282
lượt xem
155
download

Bài tập Aren

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập aren', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Aren

  1. BÀI TẬP AREN Câu 1: Benzen không tan trong nước vì lí do nào sau đây: A. Bezen là chất hữu cơ, nước là chất vô cơ nên không tan vào nhau. B. Bezen có khối lượng riêng bé hơn nước. C. Phân tử benzen là phân tử phân cực. D. Phân tử benzen là phân tử không phân cực, nước là dung môi có cực. Câu 2: Hecxen, hexin, benzen chất nào không làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím: A. Hecxen. B. Hecxin. C. Benzen. D. Cả 3 chất. Câu 3: Bằng phản ứng nào chứng tỏ bezen có tính chất của hiđrocacbon no? A. Phản ứng với dung dịch nước brom. B. Phản ứng nitro hóa. C. Phản ứng thế với brom hơi. D. Cả B và C. Câu 4: Sản phẩm dinitrobezen nào ( nêu sau đây) được ưu tiên tạo ra khi cho nitrobebzen tác dụng với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc? A. o – dinitrobezen B. m – dinitrobezen C. p – dinitrobezen D. Cả A và C Câu 5: Sản phẩm diclobezen nào ( nêu sau đây) được ưu tiên tạo ra khi cho clobebzen tác dụng với clo có bột Fe đun nóng làm xúc tác? A. o – diclobezen. B. m – diclobezen. C. p – dicloobezen. D. Cả A và C. Câu 6: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ bezen có tính chất của hiđrocacbon không no ? A. Phản ứng với hiđro. B. Phản ứng với clo có chiếu sang. C. Phản ứng với dung dịch nước brom. D. Cả A và C. Câu 7: Hợp chất nào được tạo thành khi trùng hợp 3 phân tử propin đun nóng ở 600°C ? A. 1, 2, 3 – trimetyl xiclohexan B. 1, 2, 4 – trimetyl bezen. C. 1, 2, 3 – trimetyl benzen. D. 1, 3, 5 – trimetyl benzen. Câu 8: Trong các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của benzen ? 1. Toluen. 2. Etylbezen. 3. p – xilen. 4. Stiren. A. 1 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2,3 D. 1, 2 Câu 9: Câu nào đúng nhất trong các câu sau khi nói về benzen ? A. Benzen là một hiđrocacbon. C. Benzen là một hiđrocacbon không no. B. Benzen là một hiđrocacbon no. D. Benzen là một hiđrocacbon thơm. Câu 10: Điều nào sau đây sai khi nói về toluen ? A. Là một hiđrocacbon thơm. C. Là đồng phân của benzen. B. Có mùi thơm nhẹ. D. Tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Câu 11: Câu nào sau đây sai khi nói về benzen ? A. Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen tạo thành một lục giác đều. B. Tất cả các nguyên tử trong phân tử benzen đều cùng nằm trên một mặt phẳng. C. Trong phân tử benzen, các góc hóa trị bằng 120°. D. Trong phân tử benzen, ba liên kết đôi ngắn hơn 3 liên kết đơn. Câu 12: Tính thơm của benzen được thể hiện ở điều nào ? A. Dễ tham gia phản ứng thế. B. Khó tham gia phản ứng cộng.
  2. C. Bền vững với chất oxi hóa. D. Tất cả các lí do trên đều đúng. Câu 13: Hiện tượng gì xảy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên ? A. Dung dịch brom bị mất màu. C. Xuất hiện kết tủa. B. Có khí thoát ra. D. Dung dịch brom không bị mất màu. Câu 14: Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím ? A. Dung dịch KMnO4 bị mất màu. C. Có sủi bọt khí. B. Có kết tủa trắng. D. Không có hiện tượng gì. Câu 15: Số đồng phân thơm của chất có CTPT C8H10 là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 16: Benzen có thể điều chế bằng cách nào ? A. Chưng cất nhựa than đá hoặc dầu mỏ. C. Điều chế từ xicloankan. B. Điều chế từ ankan. D.Tấtcảcáccáchtrênđềuđúng Câu 17: Hãy chọn đúng hóa chất để phân biệt benzen, axetilen, stiren ? A. Dung dịch phenolphthalein. C. Dung dịch AgNO3. B. Dung dịch KMnO4, dung dịch AgNO3/NH3. D. Cu(OH) 2. Câu 18: Tìm mệnh đề đúng ? A. Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4. B. Stiren có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. C. Stiren vừa có tính không no, vừa có tính thơm. D. Tất cả đều đúng. Câu 19:Sản phẩm của phản ứng: C6H6 + 3Cl2 as → ? A. C6H6Cl6 C. C6H5Cl B. C6H4Cl2 D. Một sản phẩm khác. Câu 20 Một hiđrocacbon thơm A có thành phần %C trong phân tử là: 90,57%. CTPT của A là: A. C6H6 B. C8H10 C. C7H8 D. C9H12 Câu 21: Đun nóng 2,3g toluen với dung dịch KMnO4 thu được axit benzoic. Khối lượng axit benzoic tạo thành là: A. 3,5g B. 5,03g C. 5,3g D. 3,05g Câu 22: Chọn câu đúng: A. Naphtalen là đồng đẳng của benzen. B. Naphtalenm có CTPT là C10H8 C. Benzen có 3 liên kết đơn, 3 liên kết đôi. D. Stiren có một liên kết 3 đôi. Câu 23: Chọn câu đúng khi nói về polistiren: A. Là chất nhiệt dẻo, trong suốt. B. Dùng chế tạo đồ dùng gia đình. C. Dùng chế tạo các dụng cụ văn phòng. D. Tất cả đều đúng. Câu 24: Trong các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của benzen: 1, Toluen 2, etylbezen 3, p– xylen 4, Stiren A. 1 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2,3 D. 1, 2 Câu 25: Cho 5,2g stiren tác dụng với nước brom. khối lượng brom tối đa có thể phản ứng được là: A. 8 g B. 24 g C. 16 g D. 32 g Câu 26: Benzen phản ứng được với A. brom khan. B. dung dịch brom. C. dung dịch brom khi có Fe xúc tác. D. brom khan khi có Fe xúc tác. Câu 27: Trong phản ứng nitro hoá benzen A. H2SO4 đậm đặc đóng vai trò là chất hút nước. B. H2SO4 đậm đặc đóng vai trò là chất xúc tác. C. H2SO4 đậm đặc đóng vai trò là chất hút nước và là chất xúc tác.
  3. D. không cần H2SO4 đậm đặc, chỉ cần HNO3 đặc, nóng. Câu 28: Chất nào sau đây được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT? A. Benzen. B. Toluen. C. Stiren. D. Xilen. Câu 29: Stiren (C6H5-CH=CH2) không có khả năng phản ứng với A. dung dịch brom. B. brom khan có Fe xúc tác. C. dung dịch KMnO4. D. dung dịch AgNO3/NH3 Câu 30: Benzyl halogenua (C6H5-X) khi tham gia phản ứng thế với (Br2/Fe; HNO3 đặc/H2SO4 đặc …) thì nhóm thế thứ hai sẽ được định hướng vào vị trí A. o-. B. p-. C. m-. D. o- và p-. Câu 31 : Xét sơ đồ phản ứng sau : A → B → TNT (tri-nitro-toluen). A, B lần lượt là A. Toluen và heptan. B. Benzen và toluen. C. Hexan và toluen. D. Tất cả đều sai. Câu 32 : Trong các hiđrocacbon sau, những loại tham gia được phản ứng thế là A. Ankan. B. Ankin. C. Benzen. D. Ankan, Ankin, Benzen. Câu 33: Hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen có công thức thực nghiệm (C3H4)n. X có công thức phân tử nào dưới đây? A. C12H16. B. C9H12. C. C15H20. D. C12H16 và C15H20. Câu 34: Khi cho toluen (C6H5-CH3) tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 (askt) thu được sản phẩm thế là chất nào dưới đây? A. C6H5-CH2Cl. B. o-Cl-C6H4-CH3. C. p-Cl-C6H4-CH3. D. o-Cl-C6H4-CH3 và p-Cl-C6H4-CH3.
Đồng bộ tài khoản