intTypePromotion=1

Bài tập cơ sở dữ liệu phân tán

Chia sẻ: Tran Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
457
lượt xem
138
download

Bài tập cơ sở dữ liệu phân tán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Hãy sửacaau lạc bộ có mã câu lạc bộ từ 5 thuộc khoa K3 thành mã câu lạc bộ 1 thuộc khoa K2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập cơ sở dữ liệu phân tán

 1. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 1 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: caâulaïcboä (maõclb, teânclb, teânkhoa) giaûngvieân (maõgv, hoïteângv, maõclb) sinhvieân (maõsv, hoïteânsv, maõclb) lôùpnaêngkhieáu (maõlôùp, ngaøymôû, maõgv, hoïcphí) bieânlai (soábl, thaùng, naêm, maõlôùp, maõsv, soátieàn) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: caâulaïcboäù maõ caâu laïc boä (maõclb), teân caâu laïc boä (teânclb), thuoäc khoa teânkhoa giaûngvieân maõ giaûng vieân (maõgv), hoï teân giaûng vieân (hoïteângv), thuoäc caâu laïc boä (maõclb) sinhvieân maõ sinh vieân (maõsv), hoï teân sinh vieân (hoïteânsv), thuoäc caâu laïc boä (maõclb) lôùpnaêngkhieáu maõ lôùp (maõlôùp), môû vaøo ngaøy (ngaøymôû), do giaûng vieân (maõgv) daïy vaø coù tieàn hoïc phí (hoïcphí) bieânlai soá bieân lai (soábl) cuûa sinh vieân (maõsv) ñoùng tieàn hoïc phí (soátieàn) cho lôùp (maõlôùp) trong thaùng, naêm Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: caâulaïcboä ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘K1’, ‘K2’ vaø ‘K3’ cuûa teânkhoa. giaûngvieân, sinhvieân ñöôïc phaân maûnh ngang theo caâulaïcboä döïa vaøo maõclb. lôùpnaêngkhieáu ñöôïc phaân maûnh ngang theo giaûngvieân döïa vaøo maõgv. bieânlai ñöôïc phaân maûnh ngang theo lôùpnaêngkhieáu döïa vaøo maõlôùp. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Haõy söûa caâu laïc boä coù maõ caâu laïc boä töø 5 thuoäc khoa ‘K3’ thaønh maõ caâu laïc boä 1 thuoäc khoa ‘K2’. Caâu 2. Haõy cho bieát soá bieân lai, thaùng, naêm, soá tieàn cuûa caùc bieân lai thuoäc caùc lôùp do giaûng vieân coù maõ ‘GV5’ daïy. Caâu 3. Nhaäp vaøo maõ lôùp vaø maõ sinh vieân laàn löôït gaùn cho caùc bieán $maõlôùp vaø $maõsv, haõy cho bieát toång soá tieàn maø sinh vieân naøy ñoùng tieàn hoïc phí cho lôùp naøy. 1
 2. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 4. Haõy cho bieát maõ lôùp, ngaøy môû cuûa caùc lôùp maø caùc lôùp naøy ñöôïc môû trong thaùng 08 naêm 1998. 2
 3. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 2 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: boämoân (maõbm, teânbm, teânkhoa) giaûngvieân (maõgv, hoïteân, phaùi, tuoåi, ñòa chæ, maõbm) moânhoïc (maõmh, teânmh, maõbm, soátieát) ñeàaùn (maõña, teânña, maõgv, keátquaû) daïy (maõgv, maõmh) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: boämoân maõ boä moân (maõbm), teân boä moân (teânbm), thuoäc khoa (teânkhoa) giaûngvieân maõ giaûng vieân (maõgv), hoï teân giaûng vieân (hoïteân), phaùi (phaùi), tuoåi (tuoåi), ñòa chæ (ñòachæ), thuoäc boä moân (maõbm) moânhoïc maõ moân hoïc (maõmh), teân moân hoïc (teânmh), thuoäc boä moân (maõbm) ñeàaùn maõ ñeà aùn (maõña), teân ñeà aùn (teânña), do giaûng vieân (maõgv) höôùng daãn, coù keát quaû ñaùnh giaù (keátquaû) daïy giaûng vieân (maõgv) daïy moân hoïc (maõmh) Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: boämoân ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘K1’ vaø ‘K2’ cuûa teânkhoa. moânhoïc, giaûngvieân ñöôïc phaân maûnh ngang theo boämoân döïa vaøo maõbm. ñeàaùn, daïy ñöôïc phaân maûnh ngang theo giaûngvieân döïa vaøo maõgv. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc thuoäc boä moân naøy maø chöa coù giaûng vieân naøo daïy. Caâu 2. Nhaäp vaøo maõ giaûng vieân vaø gaùn cho bieán $maõgv, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc do giaûng vieân naøy daïy vaø caùc moân hoïc naøy khoâng thuoäc boä moân cuûa giaûng vieân naøy. Caâu 3. Haõy cho bieát maõ boä moân, teân boä moân cuûa caùc boä moân maø coù giaûng vieân phaùi ‘Nam’ vaø caùc giaûng vieân naøy khoâng daïy baát kyø moân hoïc naøo. Caâu 4. Nhaäp vaøo maõ giaûng vieân vaø gaùn cho bieán $maõgv, haõy cho bieát maõ ñeà aùn, teân ñeà aùn cuûa caùc ñeà aùn do giaûng vieân naøy thöïc hieän vaø keát quaû ñöôïc ñaùnh giaù laø “toát”. 3
 4. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 5. Nhaäp vaøo maõ giaûng vieân vaø gaùn cho bieán $maõgv, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc do giaûng vieân naøy daïy vaøø caùc moân hoïc naøy thuoäc boä moân cuûa giaûng vieân naøy. Caâu 6. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ ñeà aùn, teân ñeà aùn cuûa caùc ñeà aùn do caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy thöïc hieän. Caâu 7. Haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc maø chöa coù giaûng vieân naøo daïy. Caâu 8. Maûnh giaûngvieân cuûa khoa ‘K1’ ñöôïc chia thaønh hai maûnh döïa vaøo hai taäp thuoäc tính: taäp {maõgv, hoïteân, phaùi} vaø taäp {maõgv, ngaøysinh, ñòachæ, maõbm}. Maûnh giaûngvieân cuûa khoa ‘K2’ ñöôïc chia thaønh hai maûnh döïa vaøo hai taäp thuoäc tính: taäp {maõgv, hoïteân, maõbm} vaø taäp {maõgv, phaùi, ngaøysinh, ñòachæ}. Ñöôïc bieát boä moân maõ ‘BM1’ thuoäc khoa ‘K1’ vaø boä moân maõ ‘BM2’ thuoäc khoa ‘K2’. Haõy söûa maõ boä moân töø ‘BM1’ thaønh ‘BM2’ cuûa giaûng vieân coù maõ ‘GV1’. Caâu 9. Nhaäp vaøo teân boä moân vaø gaùn cho bieát $teânbm, haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy maø coù tuoåi lôùn hôn 50. Caâu 10. Haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân coù tuoåi lôùn nhaát so vôùi caùc giaûng vieân khaùc thuoäc cuøng boä moân cuûa mình. Caâu 11. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát coù bao nhieâu moân hoïc khaùc nhau maø caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy ñaõ daïy. Caâu 12. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy maø coù toång soá tieát daïy nhoû nhaát so vôùi taát caû giaûng vieân cuûa taát caû boä moân. Caâu 13. Haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân khoâng daïy baát kyø moân hoïc naøo. Caâu 14. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát toång soá tieát cuûa caùc moân hoïc thuoäc boä moân naøy quaûn lyù maø caùc moân hoïc naøy coù giaûng vieân daïy. Caâu 15. Haõy cho bieát maõ giaûng vieân vaø hoï teân cuûa caùc giaûng vieân daïy nhieàu moân nhaát. Chæ xeùt caùc giaûng vieân coù daïy. Caâu 16. Haõy cho bieát maõ boä moân, teân boä moân vaø soá löôïng moân hoïc cuûa moãi boä moân vôùi ñieàu kieän soá löôïng moân hoïc töø 5 trôû leân. Caâu 17. Haõy cho bieát maõ boä moân, teân boä moân vaø soá löôïng giaûng vieân cuûa moãi boä moân vôùi ñieàu kieän soá löôïng giaûng vieân töø 10 trôû leân. Caâu 18. Haõy cho bieát maõ moân hoïc vaø teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc coù soá löôïng giaûng vieân daïy nhieàu nhaát. Caâu 19. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy quaûn lyù vaø chöa coù daïy moân hoïc naøo. 4
 5. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 3 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: boämoân (maõbm, teânbm, teânkhoa) giaûngvieân (maõgv, hoïteân, phaùi, tuoåi, ñòa chæ, maõbm) moânhoïc (maõmh, teânmh, maõbm, soátieát) ñeàaùn (maõña, teânña, maõgv, keátquaû) daïy (maõgv, maõmh) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: boämoân maõ boä moân (maõbm), teân boä moân (teânbm), thuoäc khoa (teânkhoa) giaûngvieân maõ giaûng vieân (maõgv), hoï teân giaûng vieân (hoïteân), phaùi (phaùi), tuoåi (tuoåi), ñòa chæ (ñòachæ), thuoäc boä moân (maõbm) moânhoïc maõ moân hoïc (maõmh), teân moân hoïc (teânmh), thuoäc boä moân (maõbm) ñeàaùn maõ ñeà aùn (maõña), teân ñeà aùn (teânña), do giaûng vieân (maõgv) höôùng daãn, coù keát quaû ñaùnh giaù (keátquaû) daïy giaûng vieân (maõgv) daïy moân hoïc (maõmh) Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: boämoân ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘K1’ vaø ‘K2’ cuûa teânkhoa. moânhoïc, giaûngvieân ñöôïc phaân maûnh ngang theo boämoân döïa vaøo maõbm. ñeàaùn ñöôïc phaân maûnh ngang theo giaûngvieân döïa vaøo maõgv. daïy ñöôïc phaân maûnh ngang theo moânhoïc döïa vaøo maõmh. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc thuoäc boä moân naøy maø chöa coù giaûng vieân naøo daïy. Caâu 2. Nhaäp vaøo maõ giaûng vieân vaø gaùn cho bieán $maõgv, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc do giaûng vieân naøy daïy vaø caùc moân hoïc naøy khoâng thuoäc boä moân cuûa giaûng vieân naøy. Caâu 3. Haõy cho bieát maõ boä moân, teân boä moân cuûa caùc boä moân maø coù giaûng vieân phaùi ‘Nam’ vaø caùc giaûng vieân naøy khoâng daïy baát kyø moân hoïc naøo. Caâu 4. Nhaäp vaøo maõ giaûng vieân vaø gaùn cho bieán $maõgv, haõy cho bieát maõ ñeà aùn, teân ñeà aùn cuûa caùc ñeà aùn do giaûng vieân naøy thöïc hieän vaø keát quaû ñöôïc ñaùnh giaù laø “toát”. 5
 6. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 5. Nhaäp vaøo maõ giaûng vieân vaø gaùn cho bieán $maõgv, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc do giaûng vieân naøy daïy vaøø caùc moân hoïc naøy thuoäc boä moân cuûa giaûng vieân naøy. Caâu 6. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ ñeà aùn, teân ñeà aùn cuûa caùc ñeà aùn do caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy thöïc hieän. Caâu 7. Haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc maø chöa coù giaûng vieân naøo daïy. Caâu 8. Maûnh giaûngvieân cuûa khoa ‘K1’ ñöôïc chia thaønh hai maûnh döïa vaøo hai taäp thuoäc tính: taäp {maõgv, hoïteân, phaùi} vaø taäp {maõgv, ngaøysinh, ñòachæ, maõbm}. Maûnh giaûngvieân cuûa khoa ‘K2’ ñöôïc chia thaønh hai maûnh döïa vaøo hai taäp thuoäc tính: taäp {maõgv, hoïteân, maõbm} vaø taäp {maõgv, phaùi, ngaøysinh, ñòachæ}. Ñöôïc bieát boä moân maõ ‘BM1’ thuoäc khoa ‘K1’ vaø boä moân maõ ‘BM2’ thuoäc khoa ‘K2’. Haõy söûa maõ boä moân töø ‘BM1’ thaønh ‘BM2’ cuûa giaûng vieân coù maõ ‘GV1’. Caâu 9. Nhaäp vaøo teân boä moân vaø gaùn cho bieát $teânbm, haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy maø coù tuoåi lôùn hôn 50. Caâu 10. Haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân coù tuoåi lôùn nhaát so vôùi caùc giaûng vieân khaùc thuoäc cuøng boä moân cuûa mình. Caâu 11. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát coù bao nhieâu moân hoïc khaùc nhau maø caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy ñaõ daïy. Caâu 12. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy maø coù toång soá tieát daïy nhoû nhaát so vôùi taát caû giaûng vieân cuûa taát caû boä moân. Caâu 13. Haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân khoâng daïy baát kyø moân hoïc naøo. Caâu 14. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát toång soá tieát cuûa caùc moân hoïc thuoäc boä moân naøy quaûn lyù maø caùc moân hoïc naøy coù giaûng vieân daïy. Caâu 15. Haõy cho bieát maõ giaûng vieân vaø hoï teân cuûa caùc giaûng vieân coù soá löông moân hoïc daïy nhieàu nhaát. Chæ xeùt caùc giaûng vieân coù daïy. Caâu 16. Haõy cho bieát maõ boä moân, teân boä moân vaø soá löôïng moân hoïc cuûa moãi boä moân vôùi ñieàu kieän soá löôïng moân hoïc töø 5 trôû leân. Caâu 17. Haõy cho bieát maõ boä moân, teân boä moân vaø soá löôïng giaûng vieân cuûa moãi boä moân vôùi ñieàu kieän soá löôïng giaûng vieân töø 10 trôû leân. Caâu 18. Haõy cho bieát maõ moân hoïc vaø teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc coù soá löôïng giaûng vieân daïy nhieàu nhaát. Caâu 19. Nhaäp vaøo maõ boä moân vaø gaùn cho bieán $maõbm, haõy cho bieát maõ giaûng vieân, hoï teân cuûa caùc giaûng vieân thuoäc boä moân naøy quaûn lyù vaø chöa coù daïy moân hoïc naøo. 6
 7. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 4 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: khoa (mskhoa, teânkhoa) moânhoïc (msmh, teânmh) ctñaøotaïo (mskhoa, khoùahoïc, msmh) sinhvieân (mssv, hoïteân, mskhoa, khoùahoïc) ñaêngkyù (mssv, msmoân, ñieåmthi) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: khoa maõ khoa (mskhoa), teân khoa (teânkhoa) moânhoïc maõ moân hoïc (msmh), teân moân hoïc (teânmh) ctñaøotaïo chöông trình ñaøo taïo: khoa (mskhoa), khoùa hoïc (khoùahoïc), hoïc moân hoïc (msmh). Chöông trình ñaøo taïo cuûa moät khoa–khoùa hoïc qui ñònh caùc moân hoïc maø sinh vieân thuoäc khoa–khoùa hoïc naøy phaûi hoïc ñaït thì môùi ñöôïc toát nghieäp. sinhvieân maõ sinh vieân (mssv), hoï teân sinh vieân (hoïteân), thuoäc khoùa hoïc (khoùahoïc) cuûa khoa (mskhoa) ñaêngkyù maõ sinh vieân (mssv) hoïc moân hoïc (msmoân) coù ñieåm thi (ñieåmthi) Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: khoa ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘K1’ vaø ‘K2’ cuûa teânkhoa. ctñaøotaïo, sinhvieân ñöôïc phaân maûnh ngang theo khoa döïa vaøo mskhoa. ñaêngkyù ñöôïc phaân maûnh ngang theo sinhvieân döïa vaøo mssv. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo maõ sinh vieân vaø gaùn cho bieán $mssv, haõy cho bieát teân moân hoïc, ñieåm thi cuûa taát caû moân hoïc maø sinh vieân naøy ñaõ hoïc vaø ñaït töø ñieåm 5 trôû leân. Caâu 2. Nhaäp vaøo teân khoa vaø gaùn cho bieán $teânkhoa, haõy cho bieát taát caû caùc khoùa hoïc cuûa khoa naøy. Caâu 3. Nhaäp vaøo maõ sinh vieân vaø gaùn cho bieán $mssv, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc trong chöông trình ñaøo taïo maø sinh vieân naøy baét buoäc phaûi hoïc ñaït (coù ñieåm thi töø 5 trôû leân) thì môùi ñöôïc toát nghieäp. 7
 8. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 4. Haõy cho bieát maõ sinh vieân, ho teân cuûa caùc sinh vieân ñuû ñieàu kieän ñeå toát nghieäp. 8
 9. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 5 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: lôùp (mslôùp, teânlôùp, khoa) sinhvieân (mssv, hoïteân, phaùi, ngaøysinh, mslôùp, hoïcboång) ñaêngkyù (mssv, msmoân, ñieåm1, ñieåm2, ñieåm3) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: lôùp maõ lôùp (mslôùp), teân lôùp (teânlôùp), thuoäc khoa (khoa) sinhvieân maõ sinh vieân (mssv), hoï teân sinh vieân (hoïteân), phaùi (phaùi), ngaøy sinh (ngaøysinh), thuoäc lôùp (mslôùp), ñöôïc tieàn hoïc boång (hoïcboång) ñaêngkyù maõ sinh vieân (mssv) hoïc moân hoïc (msmoân) coù ñieåm cuûa ba laàn thi (ñieåm1, ñieåm2, ñieåm3) Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: lôùp ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘K1’ vaø ‘K2’ cuûa khoa; giaû söû mslôùp chæ coù ba giaù trò laø ‘L1’ vaø ‘L2’ thuoäc khoa ‘K1’, ‘L3’ thuoäc khoa ‘K2’. sinhvieân ñöôïc phaân maûnh ngang theo lôùp döïa vaøo mslôùp. ñaêngkyù ñöôïc phaân maûnh doïc döïa vaøo hai taäp thuoäc tính: maûnh ñaêngkyùa coù caùc thuoäc tính {mssv, msmoân, ñieåm1} vaø maûnh ñaêngkyùb coù caùc thuoäc tính {mssv, msmoân, ñieåm2, ñieåm3}. Maûnh ñaêngkyùb laïi ñöôïc phaân maûnh ngang theo sinhvieân döïa vaøo mssv. Sau ñoù, sinh vieân haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo maõ sinh vieân vaø gaùn cho bieán $mssv, haõy cho bieát khoa cuûa sinh vieân naøy. Caâu 2. Nhaäp vaøo maõ sinh vieân vaø gaùn cho bieán $mssv, haõy cho bieát ba ñieåm (goàm ñieåm1, ñieåm2 vaø ñieåm3) cuûa taát caû caùc moân hoïc maø sinh vieân naøy ñaêng kyù. 9
 10. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 6 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: ñoäiboùng (maõñb, teânñb, clboä) caàuthuû (maõct, hoïteân, maõñb) traänñaáu (maõtñ, maõñb1, maõñb2, troïngtaøi, saânñaáu) thamgia (maõtñ, maõct, soátraùi) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: ñoäiboùng maõ ñoäi boùng (maõñb), teân ñoäi boùng (teânñb), thuoäc caâu laïc boä (clboä) caàuthuû maõ caàu thuû (maõct), hoï teân (hoïteân), thuoäc ñoäi boùng (maõñb) traänñaáu maõ traän ñaáu (maõtñ), coù troïng taøi chính (troïngtaøi) ñieàu khieån traän ñaáu dieãn ra taïi saân ñaáu (saânñaáu). Moãi traän ñaáu chæ coù 2 ñoäi boùng khaùc nhau laø maõñb1 vaø maõñb2 ñaáu vôùi nhau. thamgia caàu thuû (maõct) tham gia vaøo traän ñaáu (maõtñ) vaø coù soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông (soátraùi), neáu caàu thuû khoâng ghi baøn thì soátraùi baèng 0. Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: ñoäiboùng ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘CLB1’ vaø ‘CLB2’ cuûa clboä. caàuthuû ñöôïc phaân maûnh ngang theo ñoäiboùng döïa vaøo maõñb. traänñaáu ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘SD1’ vaø ‘SD2’ cuûa saânñaáu. thamgia ñöôïc phaân maûnh ngang theo traänñaáu döïa vaøo maõtñ. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo caâu laïc boä vaø gaùn cho bieán $clboä, haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû thuoäc caâu laïc boä naøy. Caâu 2. Nhaäp vaøo hoï teân caàu thuû vaø gaùn cho bieán $hoïteân, haõy cho bieát caàu thuû naøy tham gia bao nhieâu traän ñaáu. Caâu 3. Nhaäp vaøo saân ñaáu vaø gaùn cho bieán $saânñaáu, haõy cho bieát saân ñaáu naøy coù bao nhieâu traän ñaáu hoøa (soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa hai ñoäi boùng ñaáu vôùi nhau laø baèng nhau). Caâu 4. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû laø vua phaù löôùi (coù toång soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa taát caû caùc traän ñaáu laø nhieàu nhaát). 10
 11. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 5. Nhaäp vaøo hoï teân caàu thuû vaø troïng taøi laàn löôït gaùn cho caùc bieán $hoïteân vaø $troïngtaøi, haõy cho bieát maõ traän ñaáu cuûa caùc traän ñaáu do troïng taøi naøy ñieàu khieån vaø coù caàu thuû naøy tham gia caùc traän ñaáu naøy. Caâu 6. Nhaäp vaøo hoï teân cuûa hai caàu thuû laàn löôït gaùn cho caùc bieán $hoïteân1 vaø $hoïteân2, haõy cho bieát hai caàu thuû naøy thuoäc cuøng moät caâu laïc boä khoâng? Caâu 7. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû coù tham gia traän ñaáu nhöng toång soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa moãi caàu thuû naøy baèng 0. Caâu 8. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû tham gia töø ba traän ñaáu trôû leân. Caâu 9. Nhaäp vaøo maõ ñoäi boùng vaø gaùn cho bieán $maõñb, haõy cho bieát toång soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa ñoäi boùng naøy taïi taát caû caùc traän ñaáu. Caâu 10. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû chöa tham gia caùc traän ñaáu naøo. 11
 12. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 7 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: ñoäiboùng (maõñb, teânñb, clboä) caàuthuû (maõct, hoïteân, maõñb) traänñaáu (maõtñ, maõñb1, maõñb2, troïngtaøi, saânñaáu) thamgia (maõtñ, maõct, soátraùi) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: ñoäiboùng maõ ñoäi boùng (maõñb), teân ñoäi boùng (teânñb), thuoäc caâu laïc boä (clboä) caàuthuû maõ caàu thuû (maõct), hoï teân (hoïteân), thuoäc ñoäi boùng (maõñb) traänñaáu maõ traän ñaáu (maõtñ), coù troïng taøi chính (troïngtaøi) ñieàu khieån traän ñaáu dieãn ra taïi saân ñaáu (saânñaáu). Moãi traän ñaáu chæ coù 2 ñoäi boùng khaùc nhau laø maõñb1 vaø maõñb2 ñaáu vôùi nhau. thamgia caàu thuû (maõct) tham gia vaøo traän ñaáu (maõtñ) vaø coù soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông (soátraùi), neáu caàu thuû khoâng ghi baøn thì soátraùi baèng 0. Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: ñoäiboùng ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘C1’ vaø ‘C2’ cuûa clboä. caàuthuû ñöôïc phaân maûnh ngang theo ñoäiboùng döïa vaøo maõñb. traänñaáu ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘S1’ vaø ‘S2’ cuûa saânñaáu. thamgia ñöôïc phaân maûnh ngang theo caàuthuû döïa vaøo maõct. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo caâu laïc boä vaø gaùn cho bieán $clboä, haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû thuoäc caâu laïc boä naøy. Caâu 2. Nhaäp vaøo hoï teân caàu thuû vaø gaùn cho bieán $hoïteân, haõy cho bieát caàu thuû naøy tham gia bao nhieâu traän ñaáu. Caâu 3. Nhaäp vaøo saân ñaáu vaø gaùn cho bieán $saânñaáu, haõy cho bieát saân ñaáu naøy coù bao nhieâu traän ñaáu hoøa (soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa hai ñoäi boùng ñaáu vôùi nhau laø baèng nhau). Caâu 4. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû laø vua phaù löôùi (coù toång soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa taát caû caùc traän ñaáu laø nhieàu nhaát). 12
 13. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 5. Nhaäp vaøo hoï teân caàu thuû vaø troïng taøi laàn löôït gaùn cho caùc bieán $hoïteân vaø $troïngtaøi, haõy cho bieát maõ traän ñaáu cuûa caùc traän ñaáu do troïng taøi naøy ñieàu khieån vaø coù caàu thuû naøy tham gia caùc traän ñaáu naøy. Caâu 6. Nhaäp vaøo hoï teân cuûa hai caàu thuû laàn löôït gaùn cho caùc bieán $hoïteân1 vaø $hoïteân2, haõy cho bieát hai caàu thuû naøy thuoäc cuøng moät caâu laïc boä khoâng? Caâu 7. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû coù tham gia traän ñaáu nhöng toång soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa moãi caàu thuû naøy baèng 0. Caâu 8. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû tham gia töø ba traän ñaáu trôû leân. Caâu 9. Nhaäp vaøo maõ ñoäi boùng vaø gaùn cho bieán $maõñb, haõy cho bieát toång soá traùi boùng ñaù loït löôùi ñoái phöông cuûa ñoäi boùng naøy taïi taát caû caùc traän ñaáu. Caâu 10. Haõy cho bieát maõ caàu thuû, hoï teân cuûa caùc caàu thuû chöa tham gia caùc traän ñaáu naøo. 13
 14. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 8 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: nhoùmnc (maõnhoùm, teânnhoùm, teânphoøng) nhaânvieân (maõnv, hoïteân, maõnhoùm) ñeàaùn (maõña, teânña, maõnhoùm) thamgia (maõnv, maõña) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: nhoùmnc maõ nhoùm nghieân cöùu (maõnhoùm), teân nhoùm nghieân cöùu (teânnhoùm), thuoäc phoøng (teânphoøng) nhaânvieân maõ nhaân vieân (maõnv), hoï teân (hoïteân), thuoäc nhoùm nghieân cöùu (maõnhoùm) ñeàaùn maõ ñeà aùn (maõña), teân ñeà aùn (teânña), do nhoùm nghieân cöùu (maõnhoùm) thöïc hieän thamgia nhaân vieân (maõnv) tham gia vaøo ñeà aùn (maõña). Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: nhoùmnc ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘P1’ vaø ‘P2’ cuûa teânphoøng. nhaânvieân, ñeàaùn ñöôïc phaân maûnh ngang theo nhoùmnc döïa vaøo maõnhoùm. thamgia ñöôïc phaân maûnh ngang theo nhaânvieân döïa vaøo maõnv. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo maõ nhoùm nghieân cöùu vaø gaùn cho bieán $maõnhoùm, haõy cho bieát maõ ñeà aùn, teân ñeà aùn cuûa caùc ñeà aùn thuoäc nhoùm nghieân cöùu naøy thöïc hieän maø coù nhaân vieân cuûa nhoùm nghieân cöùu khaùc tham gia. Caâu 2. Haõy söûa teân phoøng töø ‘P2’ thaønh ‘P1’ cuûa nhoùm nghieân cöùu coù maõ ‘NC01’. Caâu 3. Cho bieát maõ ñeà aùn, teân ñeà aùn cuûa caùc ñeà aùn maø chöa coù nhaân vieân naøo tham gia. 14
 15. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 9 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: nhaøxb (maõnxb, teânnxb, thaønhphoá) saùch (maõsaùch, teânsaùch, naêmxb, maõnxb, maõtg) ñoäcgiaû (maõñg, teânñg, ñoáitöôïng) taùcgiaû (maõtg, teântg, chuyeânmoân) möôïn (maõñg, maõsaùch, ngaøymöôïn, ngaøytraû) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: nhaøxb maõ nhaø xuaát baûn (maõnxb), teân nhaø xuaát baûn (teânnxb), ñaët taïi thaønh phoá (thaønhphoá) saùch maõ saùch (maõsaùch), teân saùch (teânsaùch), naêm xuaát baûn (naêmxb), do nhaø xuaát baûn (maõnxb) in, taùc giaû vieát (maõtg) ñoäcgiaû maõ ñoäc giaû (maõñg), hoï teân ñoäc giaû (teânñg), thuoäc ñoái töôïng (ñoáitöôïng) taùcgiaû maõ taùc giaû (maõtg), hoï teân taùc giaû (teântg), coù chuyeân moân (chuyeânmoân) möôïn ñoäc giaû (maõñg) möôïn saùch (maõsaùch) töø ngaøy (ngaøymöôïn) ñeán ngaøy (ngaøytraû), neáu chöa traû saùch thì ngaøytraû laø null. Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: nhaøxb ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘T1’ vaø ‘T2’ cuûa thaønhphoá. saùch ñöôïc phaân maûnh ngang theo nhaøxb döïa vaøo maõnxb. ñoäcgiaû ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘HS’ vaø ‘SV’ cuûa ñoáitöôïng. taùcgiaû ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘DT’ vaø ‘MT’ cuûa chuyeânmoân. möôïn ñöôïc phaân maûnh ngang theo saùch döïa vaøo maõsaùch. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo teân nhaø xuaát baûn vaø gaùn cho bieán $teânnxb, haõy cho bieát toång soá teân saùch khaùc nhau cuûa nhaø xuaát baûn naøy ñöôïc xuaát baûn trong naêm 1998. Caâu 2. Nhaäp vaøo teân nhaø xuaát baûn vaø gaùn cho bieán $teânnxb, haõy cho bieát maõ saùch, teân saùch cuûa caùc saùch cuûa nhaø xuaát baûn naøy maø chöa coù ñoäc giaû naøo möôïn. 15
 16. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 3. Haõy cho bieát maõ vaø teân cuûa caùc nhaø xuaát baûn coù saùch ñöôïc caùc ñoäc giaû möôïn. Caâu 4. Nhaäp vaøo maõ taùc giaû vaø gaùn cho bieán $maõtg, haõy cho bieát maõ saùch, teân saùch cuûa caùc saùch cuûa taùc giaû naøy ñöôïc möôïn maø coù ngaøy möôïn trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy 01/01/1999 ñeán ngaøy 30/06/1999. Caâu 5. Haõy söûa thaønh phoá töø ‘T2’ thaønh ‘T1’ cuûa nhaø xuaát baûn coù teân laø ‘KHKT’. Caâu 6. Haõy cho bieát maõ vaø teân cuûa caùc nhaø xuaát baûn coù soá löôïng saùch ñöôïc in laø nhieàu nhaát. Chæ xeùt caùc nhaø xuaát baûn coù in saùch. Caâu 7. Nhaäp vaøo teân nhaø xuaát baûn gaùn cho bieán $teânnxb vaø maõ taùc giaû gaùn cho bieán $maõtg, haõy cho bieát maõ vaø teân cuûa caùc saùch do taùc giaû naøy vieát maø do nhaø xuaát baûn naøy in. 16
 17. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 10 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: chinhaùnh (maõcn, teâncn, thaønhphoá) nhaânvieân (maõnv, hoïteân, maõcn) khaùchhaøng (maõkh, teânkh, maõcn) hôïpñoàng (soáõhñoàng, ngaøykyù, maõkh, soáñieänkeá, kwñònhmöùc, ñôngiaùkw) hoùañôn (soáhñôn, thaùng, naêm, soáhñoàng, maõnv, soátieàn) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: chinhaùnh maõ chi nhaùnh (maõcn), teân chi nhaùnh (teâncn), thuoäc thaønh phoá (thaønhphoá) nhaânvieân maõ nhaân vieân (maõnv), hoï teân (hoïteân), thuoäc chi nhaùnh (maõcn) khaùchhaøng maõ khaùch haøng (maõkh), teân khaùch haøng (teânkh), thuoäc chi nhaùnh (maõcn) hôïpñoàng soá hôïp ñoàng (soáhñoàng), ngaøy kyù (ngaøykyù), cuûa khaùch haøng (maõkh), soá hieäu ñieän keá (soáñieänkeá), soá kw ñònh möùc (kwñònhmöùc), ñôn giaù cuûa 1kw (ñôngía) hoùañôn soá hoùa ñôn (soáhñôn), ñöôïc ghi trong thaùng (thaùng), naêm (naêm), cuûa hôïp ñoàng (soáhñoàng), do nhaân vieân (maõnv) thu tieàn (soátieàn) Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: chinhaùnh ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘TP1’, ‘TP2’ vaø ‘TP3’ cuûa thaønhphoá. nhaânvieân, khaùchhaøng ñöôïc phaân maûnh ngang theo chinhaùnh döïa vaøo maõcn. hôïpñoàng ñöôïc phaân maûnh ngang theo khaùchhaøng döïa vaøo maõkh. hoùañôn ñöôïc phaân maûnh ngang theo hôïpñoàng döïa vaøo soáhñoàng. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo maõ nhaân vieân vaø maõ khaùch haøng laàn löôït gaùn cho caùc bieán $maõnv vaø $maõkh, haõy cho bieát toång soá tieàn maø nhaân vieân naøy thu tieàn cuûa khaùch haøng naøy. Caâu 2. Haõy cho bieát soá hoùa ñôn, soá kw söû duïng, soá kw ñònh möùc cuûa caùc hoùa ñôn coù soá kw söû duïng vöôït quaù soá kw ñònh möùc. Bieát raèng soá kw söû duïng baèng soá tieàn chia cho ñôn giaù kw ñöôïc ghi trong hôïp ñoàng. 17
 18. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 11 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema) nhö sau: boämoân (maõbm, teânbm, teânkhoa) moânhoïc (maõmh, teânmh, maõbm) lôùp (maõlôùp, teânlôùp, teânkhoa) phoønghoïc (maõphoøng, teânkhoa) tkb (thöù, tieátbaétñaàu, maõphoøng, tieátkeátthuùc, maõlôùp, maõmh) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: boämoân maõ boä moân (maõbm), teân boä moân (teânbm), thuoäc khoa (teânkhoa) moânhoïc maõ moân hoïc (maõmh), teân moân hoïc (teânmh), thuoäc boä moân (maõbm) lôùp maõ lôùp (maõlôùp), teân lôùp (teânlôùp), thuoäc khoa (teânkhoa) phoønghoïc maõ phoøng (maõphoøng), thuoäc khoa (teânkhoa) tkb thôøi khoùa bieåu: lôùp (maõlôùp) hoïc moân hoïc (maõmh) vaøo ngaøy thöù (thöù) taïi phoøng (maõphoøng) töø tieát (tieátbaétñaàu) ñeán tieát (tieátkeátthuùc) Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: boämoân, lôùp, phoønghoïc ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘K1’ vaø ‘K2’ cuûa teânkhoa. moânhoïc ñöôïc phaân maûnh ngang theo boämoân döïa vaøo maõbm. tkb ñöôïc phaân maûnh ngang theo lôùp döïa vaøo maõlôùp. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo maõ lôùp vaø gaùn cho bieán $maõlôùp, haõy cho bieát toång soá tieát hoïc cuûa lôùp naøy trong moät tuaàn. Caâu 2. Nhaäp vaøo teân khoa vaø gaùn cho bieán $teânkhoa, haõy cho bieát maõ moân hoïc, teân moân hoïc cuûa caùc moân hoïc thuoäc khoa naøy quaûn lyù. Caâu 3. Nhaäp vaøo maõ lôùp vaø gaùn cho bieán $maõlôùp, haõy cho bieát lôùp naøy hoïc taïi caùc phoøng naøo maø caùc phoøng naøy thuoäc cuøng khoa quaûn lyù lôùp naøy. Caâu 4. Haõy cho bieát maõ lôùp, teân lôùp cuûa caùc lôùp coù hoïc taïi caùc phoøng maø caùc phoøng naøy khoâng thuoäc khoa cuûa lôùp naøy quaûn lyù. Caâu 5. Haõy söûa teân khoa töø ‘K1’ thaønh ‘K2’ cuûa lôùp coù maõ ‘L1’. 18
 19. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Baøi 12 Cho moät löôïc ñoà toaøn cuïc (global schema): ñaïilyù (maõñl, teânñl, teâncty) xe (soásöôøn, soámaùy, maøu, kieåu, nöôùcsx, maõñl, soáhñôn) baûnggiaù (maõñl, kieåu, nöôùcsx, ngaøy, giaùbaùn) khaùchhaøng (maõkh, teânkh, thaønhphoá) hoùañôn (soáhñôn, ngaøybaùn, maõkh) YÙ nghóa cuûa caùc quan heä toaøn cuïc treân nhö sau: ñaïilyù maõ ñaïi lyù (maõñl), teân ñaïi lyù (teânñl), thuoäc coâng ty (teâncty) xe soá söôøn (soásöôøn), soá maùy (soámaùy), maøu (maøu), kieåu xe (kieåu), nöôùc saûn xuaát (nöôùcsx), ñöôïc baùn trong hoùa ñôn (soáhñôn). Neáu xe chöa baùn thì soáhñôn laø null. baûnggiaù maõ ñaïi lyù (maõñl), kieåu xe (kieåu), nöôùc saûn xuaát (nöôùcsx), coù giaù baùn (giaùbaùn) vaøo ngaøy (ngaøy) khaùchhaøng maõ khaùch haøng (maõkh), teân khaùch haøng (teânkh), ôû taïi thaønh phoá (thaønhphoá) hoùañôn soá hoùa ñôn (soáhñôn), ngaøy baùn (ngaøybaùn), cuûa khaùch haøng (maõkh) Caùc thuoäc tính ñöôïc gaïch döôùi laø caùc thuoäc tính khoùa, caùc khoùa ngoaïi khaùc roãng. Haõy vieát caùc bieåu thöùc phaân maûnh nhö sau: ñaïilyù ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘CT1’ vaø ‘CT2’ cuûa teâncty. xe, baûnggiaù ñöôïc phaân maûnh ngang theo ñaïilyù döïa vaøo maõñl. khaùchhaøng ñöôïc phaân thaønh caùc maûnh ngang töông öùng vôùi caùc giaù trò ‘TP1’ vaø ‘TP2’ cuûa thaønhphoá. hoùañôn ñöôïc phaân maûnh theo khaùchhaøng döïa vaøo maõkh. Sau ñoù, haõy thöïc hieän caùc caâu sau ñaây ôû möùc 1 (fragmentation transparency) vaø möùc 2 (location transparency): Caâu 1. Nhaäp vaøo teân ñaïi lyù vaø gaùn cho bieán $teânñl, haõy cho bieát soá söôøn, soá maùy cuûa caùc xe thuoäc ñaïi lyù naøy do nöôùc ‘Nhaät’ saûn xuaát. Caâu 2. Haõy cho bieát soá söôøn, soá maùy cuûa caùc xe coù maøu xanh vaø coù giaù baùn cao nhaát so vôùi caùc xe khaùc thuoäc cuøng ñaïi lyù. Caâu 3. Nhaäp vaøo maõ ñaïi lyù vaø gaùn cho bieán $maõñl, haõy cho bieát coù bao nhieâu maøu khaùc nhau cuûa caùc xe maø ñaïi lyù naøy ñaõ baùn. 19
 20. Nguyeãn Trung Tröïc – Baøi taäp Cô sôû döõ lieäu phaân taùn Caâu 4. Nhaäp vaøo maõ khaùch haøng vaø gaùn cho bieán $maõkh, haõy cho bieát khaùch haøng naøy ñaõ mua bao nhieâu xe. Caâu 5. Nhaäp vaøo teân ñaïi lyù vaø gaùn cho bieán $teânñl, haõy cho bieát ñaïi lyù naøy hieän coù bao nhieâu xe chöa baùn. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2