intTypePromotion=1

Bài tập Dung Sai

Chia sẻ: Trần Xuân Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:202

0
1.021
lượt xem
367
download

Bài tập Dung Sai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập Dung sai tập hợp bài tập của các chương: những khái niệm cơ bản về kích thước, sai lệch, dung sai và lắp ghép; sai số gia công chi tiết, dung sai lắp ghép các bề mặt trơn, dung sai truyền động bánh răng, giải chuỗi kích thước. Mỗi chương đều có phần tóm tắt lý thuyết giúp học viên trước khi làm bài tập ôn lại phần đã học và bài tập áp dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Dung Sai

 1. NguyÔn ®øc h¸t - l-u v¨n bång HiÖu ®Ýnh PGS-TSKH Phan b¸ bµi tËp dung sai F häc viÖn kü thuËt qu©n sù Hµ néi n¨m 2000 1
 2. Lêi nãi ®Çu Cuèn s¸ch “Bµi tËp dung sai” bao gåm c¸c d¹ng bµi tËp mÉu vµ nh÷ng ®Ò bµi tËp ®iÓn h×nh nh»m vËn dông nh÷ng lý thuyÕt ®· häc trong m«n häc dung sai vµ ®o l-êng trong c¬ khÝ t¹i HVKTQS. Trong ®ã bao gåm phÇn lín nh÷ng bµi tËp vÒ tÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c h×nh häc c¸c chi tiÕt vò khÝ, trang bÞ kü thuËt. S¸ch dïng chñ yÕu cho häc viªn bËc ®¹i häc ngµnh c¬ khÝ cña HVKTQS. Nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ, chÕ t¹o; C¸n bé gi¶ng d¹y; còng nh- sinh viªn d¹i häc vµ cao ®¼ng chuyªn ngµnh c¬ khÝ còng cã thÓ tham kh¶o Néi dung cuèn s¸ch bao gåm hai phÇn Bµi tËp ®iÓn h×nh cho c¸c ch-¬ng Ch-¬ng I. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kÝch th-íc - sai lÖch , dung sai vµ l¾p phÐp Ch-¬ng II. Sai sè gia c«ng chi tiÕt Ch-¬ng III. Dung sai l¾p ghÐp c¸c bÒ mÆt tr¬n Ch-¬ng IV. Dung sai mèi ghÐp ren hÖ mÐt Ch-¬ng V. Dung sai truyÒn ®éng b¸nh r¨ng Ch-¬ng VI. Gi¶i chuçi kÝch th-íc Mçi ch-¬ng ®Òu cã phÇn tãm t¾t vÒ lý thuyÕt (gióp cho häc viªn tr-íc khi lµm bµi tËp «n l¹i phÇn ®· häc trªn líp) vµ phÇn bµi tËp ¸p dông Bµi tËp tæng hîp So víi cuèn s¸ch “ H-íng dÉn bµi tËp c¬ së tÝnh ®æi lÉn trong chÕ t¹o m¸y” in n¨m 1984 lÇn biªn so¹n nµy t¸c gi¶ ®· bæ xung mét sè néi dung bµi 2
 3. tËp cho phï hîp víi ®èi t-îng chÝnh lµ häc viªn HVKTQS còng nh- yªu cÇu chuÈn ho¸ cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o. C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam míi nhÊt vÒ dung sai h×nh häc cña c¸c chi tiÕt m¸y ®· ®-îc sö dông thay thÕ cho c¸c tiªu chuÈn t-¬ng øng tr-íc ®©y. Do khu«n khæ cuèn s¸ch cã h¹n vµ viÕt theo ch-¬ng tr×nh m«n häc nªn cã nh÷ng phÇn ®-îc bá qua nh- thiÕt kÕ CalÝp kiÓm tra c¸c chi tiÕt ren, then hoa vµ ®o l-êng. Tuy ®· cã cè g¾ng, song kh«ng tr¸nh khái cßn cã sai sãt. RÊt mong ®-îc sù gãp ý phª b×nh. Mäi ý kiÕn xin gøi vÒ ®Þa chØ “Bé m«n ChÕ t¹o m¸y- Häc viÖn kü thuËt qu©n sù”. Chóng t«i ch©n thµnh c¶m ¬n PGS-TSKH Phan B¸, PGS-TS Lª V¨n ChiÓu vµ c¸c ®ång nghiÖp trong bé m«n ChÕ t¹o m¸y – HVKTQS ®· cã nhiÒu ®ãng gãp quý b¸u trong qu¸ tr×nh biªn so¹n vµ chuÇn bÞ xuÊt b¶n tµi liÖu nµy C¸c t¸c gi¶ 3
 4. Bµi tËp ®iÓn h×nh cho c¸c ch-¬ng Ch-¬ng I. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kÝch th-íc - sai lÖch - dung sai - l¾p ghÐp 1.1. KÝch th-íc - sai lÖch - dung sai. 1.1.1. KÝch th-íc : KÝch th-íc lµ mét ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho ®é lín vÒ kho¶ng c¸ch (dµi, gãc) Gi÷a c¸c vÞ trÝ t-¬ng quan cña bÒ mÆt, ®-êng, ®iÓm cña mét hay nhiÒu chi tiÕt. KÝch th-íc bao gåm (b¶ng 1-1) B¶ng 1-1. C¸c lo¹i kÝch th-íc Thø Ký hiÖu tù Tªn gäi §èi víi lç §èi víi trôc (chi tiÕt bao) (chi tiÕt bÞ bao) 1 KÝch th-íc danh nghÜa D d 2 KÝch th-íc thùc Dt dt 3 KÝch th-íc giíi h¹n: - Lín nhÊt Dmax dmax - Nhá nhÊt Dmin dmin §Ó lo¹t chi tiÕt gia c«ng ®¶m b¶o tÝnh ®æi lÉn chøc n¨ng th× kÝch th-íc thùc cña c¸c chi tiÕt thuéc lo¹t ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. * §iÒu kiÖn chi tiÕt ®¹t chÝnh phÈm: §èi víi lç : Dmin  Dt  Dmax §èi víi trôc : dmin  dt  dmax 4
 5. 1.1.2. Sai lÖch giíi h¹n: (ViÕt t¾t SLGH) SLGH lµ hiÖu ®¹i sè gi÷a kÝch th-íc giíi h¹n vµ kÝch th-íc danh nghÜa. Sai lÖch giíi h¹n bao gåm (b¶ng 1-2) B¶ng 1-2 . C¸c lo¹i sai lÖch ghiíi h¹n T.T Tªn gäi Ký hiÖu C«ng thøc tÝnh §èi víi lç §èi víi trôc 1 Sai lÖch giíi h¹n trªn ES ES = Dmax - D es es = dmax - d 2 Sai lÖch giíi h¹n d-íi EI EI = Dmin - D ei ei = dmin - d 1.1.3. Dung sai kÝch th-íc: Ký hiÖu: H×nh 1-1.L¾p ghÐp gi÷a trôc vµ ç -Dung sai: T 5
 6. -Dung sai lç (chi tiÕt bao): TD -Dung sai trôc (chi tiÕt bÞ bao): Td C«ng thøc tÝnh: -Lç (chi tiÕt bao): TD = Dmax - Dmin = ES - EI (1-1) -Trôc (chi tiÕt bÞ bao): Td = dmax - dmin = es - ei (1-2) 1.2. L¾p ghÐp. B¶ng 1-3. C¸c nhãm l¾p ghÐp Thø Tªn gäi §¹i l-îng ®Æc tr-ng C«ng thøc tÝnh tù vµ ký hiÖu 1 Nhãm l¾p ghÐp - §é hë lín nhÊt Smax Smax = Dmax - dmin cã ®é hë - §é hë nhá nhÊt Smin Smin = Dmin - dmax - §é hë trung b×nh Stb S m ax  S m in Stb = 2 - Dung sai ®é hë TS TS = Smax - Smin = TD + Td 2 Nhãm l¾p ghÐp - §é d«i lín nhÊt Nmax Nmax = dmax - Dmin cã ®é d«i - §é d«i nhá nhÊt Nmin Nmin = dmin - Dmax - §é d«i trung b×nh Ntb N max  N min Ntb = 2 - Dung sai ®é d«i TN = Nmax - Nmin TN = TD + Td 3 Nhãm l¾p ghÐp - §é d«i lín nhÊt Nmax Nmax = dmax - Dmin trung gian - §é hë lín nhÊt Smax Smax = Dmax - dmin -Dung sai cña mèi l¾p TNS = Nmax + Smax TNS = TD + Td TÝnh chÊt l¾p ghÐp ®-îc x¸c ®Þnh bëi hiÖu sè gi÷a kÝch th-íc lç vµ kÝch th-íc trôc. 6
 7. NÕu Dt - d t > 0 ta cã l¾p ghÐp cã ®é hë - Ký hiÖu ®é hë lµ S: S = Dt - dt > 0 NÕu dt - Dt > 0 ta cã l¾p ghÐp cã ®é d«i - Ký hiÖu ®é d«i lµ N: N = dt - Dt > 0 Tuú thuéc t-¬ng quan gi÷a kÝch th-íc giíi h¹n cña lç vµ trôc, l¾p ghÐp chia thµnh ba nhãm (b¶ng 1-3). 1.3. S¬ ®å ph©n bè dung sai cña l¾p ghÐp. Khi biÓu diÔn s¬ ®å ph©n bè dung sai - Th-êng chän trôc hoµnh (trong hÖ to¹ ®é §Ò c¸c) lµm ®-êng 0-0, t-¬ng øng víi kÝch th-íc danh nghÜa. KÝch th-íc danh nghÜa ®-îc chän lµm gèc ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th-íc giíi h¹n vµ sai lªch giíi h¹n. - BiÓu diÔn sù ph©n bè c¸c sai lÖch kÝch th-íc so víi kÝch th-íc danh nghÜa (trôc tung) theo tØ lÖ hîp lý. VÝ dô: VÏ s¬ ®å ph©n bè dung sai cña l¾p ghÐp cã: KÝch th-íc danh nghÜa: D = d = 20 mm Sai lÖch giíi h¹n: ES = + 0,021 mm; EI = 0 es = - 0,065 mm; ei = - 0,086 mm Bµi gi¶i: Dùa vµo s¬ ®å ph©n bè dung sai H×nh 1-1, chóng ta x¸c ®Þnh ®-îc tÝnh chÊt l¾p ghÐp vµ c¸c ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cña chóng. Smax = 20,021 - 19,914 = 0,107 mm Smin = 20,000 - 19,935 = 0,065 mm Stb = ( 0,107 + 0,065 ) / 2 = 0,086 mm TS = Smax - Smin = 0,107 - 0,065 = 0,042 mm 7
 8. 0,021 TD 0 D=d=20mm -0,065 Td -0,086 H×nh 1-1. S¬ ®å ph©n bè dung sai. Bµi tËp sè 1 1.1. X¸c ®Þnh kÝch th-íc ®-êng kÝnh danh nghÜa cña chèt (h×nh 1-2a) nÕu kÝch th-íc tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh- trong b¶ng 1-4.a vµ lç b¹c (H×nh 1-2b) nÕu kÝch th-íc tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh- trong b¶ng 1-4.b H-íng dÉn: Dùa theo d·y kÝch th-íc -u tiªn (b¶ng 1  I ) B¶ng 1-4a. KÝch th-íc Ph-¬ng ¸n (mm) 1 2 3 4 5 d 9,7 13 19,5 25,5 31 8
 9. a) b) H×nh 1-2 B¶ng 1-4b. KÝch th-íc Ph-¬ng ¸n (mm) 1 2 3 4 5 D 7,6 9,8 16 19 33,7 1.2. KÝch th-íc cña c¸c chi tiÕt cã ®¹t yªu cÇu kh«ng, nÕu kÝch th-íc danh nghÜa, sai lÖch vµ kÝch th-íc thùc nh- b¶ng 1-5. B¶ng 1-5. Ph-¬ng ¸n 1 2 3 4 5 KÝch th-íc danh nghÜa (mm) 10 16 25 32 60 Sai lÖch giíi h¹n trªn (mm) - 0,280 + 0,043 + 0,106 + 0,085 - 0,100 Sai lÖch giíi h¹n d-íi (mm) - 0,370 -0 0,073 + 0,060 - 0,290 9
 10. KÝch th-íc thùc (mm) 9,628 16,037 25,109 32,078 60,015 1.3. Cho kÝch th-íc danh nghÜa vµ sai lÖch giíi h¹n kÝch th-íc lç vµ trôc nh- b¶ng 1-6, yªu cÇu: - LËp s¬ ®å ph©n bè kho¶ng dung sai kÝch th-íc cña l¾p ghÐp (víi tØ lÖ xÝch: 1mm øng víi 1m). - X¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc giíi h¹n cña chi tiÕt. - X¸c ®Þnh c¸c ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cña l¾p ghÐp. B¶ng 1-6. Sai lÖch giíi h¹n (mm) Ph-¬ng ¸n KÝch th-íc danh ES EI es ei nghÜa (mm) 1  20 + 0,021 0 - 0,006 - 0,017 2  30 + 0,006 - 0,015 0 - 0,013 3 40 + 0,039 0 + 0,008 - 0,008 4  35 + 0,064 + 0,025 + 0,099 + 0,060 5  45 + 0,062 0 + 0,027 + 0,002 1.4. Víi c¸c sè liÖu ®· cho trong b¶ng 1-7. - LËp s¬ ®å ph©n bè kho¶ng dung sai kÝch th-íc l¾p ghÐp (víi tØ lÖ xÝch: 1mm øng víi 1 m). - X¸c ®Þnh c¸c sai lÖch giíi h¹n kÝch th-íc. 10
 11. B¶ng 1-7. KÝch th-íc C¸c yÕu tè cho tr-íc (m) Ph-¬ng danh ¸n nghÜa (mm) TS , TN S,N TD Td EI , es 1 18 TS = 66 Smin = 0 TD = 33 Td = 33 EI = 0 2 30 TS = 104 Smin = 40 TD = 52 Td = 52 es = 0 3 40 TN = 87 Nmax = 85 TD = 62 Td = 25 EI = 0 4 40 TN = 126 Nmax = 253 TD = 63 Td = 63 EI = 0 5 40 TN = 187 Nmax = 77 TD = 72 Td = 115 EI = 0 6  50 Smax = 260 TD = 100 Td = 100 EI = 0 11
 12. Ch-¬ng II Sai sè gia c«ng c¸c yÕu tè h×nh häc cña chi tiÕt 2.1. Quy LuËt ph©n bè kÝch th-íc thùc khi gia c«ng. Do ¶nh h-ëng bëi rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, c¸c kÝch th-íc cña lo¹t chi tiÕt xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh gia c«ng trong cïng mét ®iÒu kiÖn nãi chung lµ kh«ng gièng nhau. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng lo¹t víi cïng mét qui tr×nh c«ng nghÖ, kÝch th-íc cña lo¹t chi tiÕt gia c«ng cïng lo¹i th-êng ph©n bè theo luËt ph©n bè chuÈn (qui luËt Gauss) ph-¬ng tr×nh ®-êng cong ph©n bè cã d¹ng: x  x2  y 1 e 2 2 (2-1)  2 Trong ®ã:  - Sai lÖch b×nh ph-¬ng trung b×nh cña c¸c kÝch th-íc gia c«ng. x - Sai lÖch cña kÝch th-íc trung b×nh cña lo¹t chi tiÕt gia c«ng so víi _ kÝch th-íc danh nghÜa. nghÜa lµ x = dtb - d _ x - Sai lÖch cña c¸c kÝch th-íc gia c«ng so víi kÝch th-íc danh nghÜa. øng víi kÝch th-íc di bÊt kú th× xi = di - d e - C¬ sè l«garit tù nhiªn. D¹ng ®-êng cong ph©n bè chuÈn nh- H×nh 2-1. Trôc ®èi xøng cña ®-êng cong t¹i hoµnh ®é dtb - gäi lµ trung t©m ph©n bè (TTPB). TrÞ sè dtb quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña ®-êng cong ph©n bè (so víi trôc tung); cßn  quyÕt ®Þnh d¹ng cña ®-êng cong, khi  cµng lín ®-êng cong cµng thÊp vµ kho¶ng ph©n t¸n kÝch th-íc cµng lín cßn  cµng nhá th× ng-îc l¹i. Do ®ã  ®Æc tr-ng cho sai sè gia c«ng. 12
 13. KÝch th-íc cña lo¹t chi tiÕt gia c«ng ph©n bè theo luËt ph©n bè chuÈn nªn x¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c chi tiÕt cã kÝch th-íc gia c«ng n»m trong kho¶ng (x1  x2) nµo ®ã lµ P(x1  x2) sÏ lµ: x  x2 x2 x2  P(x1  x2) =  ydx  .e 2 .dx 1 2 x1  2 ý nghÜa h×nh häc cña P(x1  x2) chÝnh lµ diÖn tÝch gi÷a ®-êng cong mËt x1 ®é x¸c suÊt y vµ trôc hoµnh trong kho¶ng (x1 + x2) (diÖn tÝch phÇn g¹ch- H×nh 2-2). x H×nh 2-1 x H×nh 2-2 13
 14. x NÕu ®æi biÕn sè: z= th×  z2 z2 1  P(x1  x2) = P(z1  z2) =  e 2 . dz = (z2) - (z1) (2-2) 2 z1 V× ®-êng cong ®èi xøng nªn: z2 z2 1  P(- z  z) = 2   e 2 . dz = 2(z) (2-3) 2 z1 Gi¸ trÞ cña (z) vµ 2 (z) ®-îc tÝnh s½n vµ lËp thµnh b¶ng (xem B¶ng 4 [I]) (z) vµ (- z) lµ hµm tÝch ph©n Laplass. Qua tÝnh to¸n ng-êi ta rót ra kÕt luËn: 1- HÇu hÕt c¸c chi tiÕt gia c«ng ®Òu cã kÝch th-íc n»m trong kho¶ng 6 nghÜa lµ kho¶ng ph©n t¸n cña kÝch th-íc gia c«ng ph©n bè tõ x 1 = - 3 ®Õn x2 = +3 so víi TTPB( kÝch th-íc dtb). 2- Sè chi tiÕt cã kÝch th-íc cµng gÇn trung t©m ph©n bè cµng lín. 3- §iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó kÝch th-íc chi tiÕt ®¹t tÝnh ®æi lÉn lµ 6  T vµ trung t©m ph©n bè trïng víi trung t©m dung sai. Sù dÞch chuyÓn trung t©m ph©n bè so víi trung t©m dung sai lµ do ¶nh h-ëng cña sai sè hÖ thèng. §é dÞch chuyÓn ®ã ®-îc x¸c ®Þnh b»ng ®¹i l-îng T . (h×nh 2-3) vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: 2 T . = dtb -(d + ) (2-4) 2 14
 15. x H×nh 2-3 Trong ®ã:  - To¹ ®é trung t©m dung sai tÝnh tõ kÝch th-íc danh nghÜa.  - HÖ sè ph©n bè t-¬ng ®èi gi÷a TTPB vµ TTDS. TrÞ sè  cã gi¸ trÞ d-¬ng khi trung t©m ph©n bè dÞch chuyÓn vÒ phÝa sai lÖch d-¬ng vµ ng-îc l¹i (so víi dtb). VÝ dô 2-1: Gia c«ng mét lo¹t trôc gåm 2000 chiÕc ®¹t yªu cÇu kÝch th-íc lµ +0,343 ö160 + 0,280 TÝnh sè l-îng chi tiÕt trôc cã kÝch th-íc n»m trong giíi h¹n tõ -  ®Õn +  vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b»ng sè cña c¸c giíi h¹n ®ã so víi kÝch th-íc trung b×nh. Cho biÕt sai sè gia c«ng cña lo¹t chi tiÕt tu©n theo luËt ph©n bè chuÈn. Bµi gi¶i: Theo ®iÒu kiÖn ®· cho, x¸c suÊt xuÊt hiÖn sè chi tiÕt cã kÝch th-íc n»m trong kho¶ng -  +  ®-îc tÝnh theo c«ng thøc (2-2) P (-   + ) = (z2) - (z1) x1   x  Víi z1 =  = -1; z2 = 2  = +1     15
 16. Th×: P( -   + ) = 2 (1) Theo b¶ng 3 [I] x¸c ®Þnh ®-îc: 2 (1) = 0,6826 VËy x¸c suÊt xuÊt hiÖn sè chi tiÕt cã kÝch th-íc n»m trong giíi h¹n -   +  lµ 68,26% (biÓu thÞ b»ng diÖn tÝch miÒn g¹ch trªn h×nh 2-4). Sè l-îng trôc cã kÝch th-íc n»m trong giíi h¹n -   +  lµ: 68,26  2000  1365 trôc 100 §iÒu kiÖn cÇn ®Ó lo¹t trôc cã kÝch th-íc ®¹t yªu cÇu lµ: 6  T. ë ®©y T = 0,343 - 0,280 = 0,063 mm T 63 Nªn    10 m 6 6 Gi¸ trÞ b»ng sè cña giíi h¹n x1 = -  vµ x2 = +  lµ: 63 x1 = -  = - 1. = - 10 m 6 x2 = +  = 1. 10 m = + 10 m H×nh 2-4 VÝ dô 2-2: 16
 17. X¸c ®Þnh sè l-îng tèi thiÓu chi tiÕt trôc (theo tØ lÖ %) cña lo¹t trôc cã +0,034 kÝch th-íc  40 ®Ó khi l¾p chóng víi lo¹t chi tiÕt lç cã kÝch th-íc +0,009 10+0,025 b¶o ®¶m ch¾c ch¾n cho mèi ghÐp cã ®é d«i nÕu kÝch th-íc lo¹t chi tiÕt trôc gia c«ng tu©n theo luËt ph©n bè chuÈn vµ trung t©m ph©n bè trïng víi trung t©m dung sai. Bµi gi¶i: Tõ s¬ ®å ph©n bè dung sai (h×nh 2-5a) chóng ta thÊy chØ cã nh÷ng chi tiÕt trôc cã kÝch th-íc n»m trong kho¶ng 40,025 mm  40,034 mm khi l¾p + 0 025 víi mäi lç Ö40 ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cã ®é d«i. X¸c ®Þnh sè chi tiÕt trong 0 kho¶ng ®ã theo c«ng thøc (2-2). - X¸c ®Þnh sai lÖch x1, x2 cña c¸c kÝch th-íc 40,025 mm vµ 40,034 mm so víi kÝch th-íc trung b×nh lµ: d max  d min 40,034  40,009 dtb =  = 40,0215 mm 2 2 D=d=20mm H×nh 2-5a. S¬ ®å ph©n bè dung sai 17
 18. H×nh 2-5 b. §å thÞ ®-êng cong ph©n bè x1 = 40,025 - 40,0215 = + 0,0035 mm x2 = 40,034 - 40,0215 = + 0,0125 mm X¸c ®Þnh sai lÖch b×nh ph-¬ng trung b×nh cña lo¹t kÝch th-íc trôc: T 25 =  = 4.17 m 6 6 §æi biÕn x  z x1 3, 5 Z1 =   0,84  4,17 x 2 12 ,5 Z2 =   3,0  4,17 X¸c suÊt xuÊt hiÖn sè chi tiÕt trôc cã kÝch th-íc trong kho¶ng x1  x2 (miÒn g¹ch g¹ch - h×nh 2-5b) lµ: P(x1 + x2) =  (Z2) - (Z1) = (3) - (0,84) = 0,49865 - 0,2995 = 0,19915 Sè l-îng chi tiÕt trôc tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn (theo %): 19,91% VÝ dô 2-3: Cho lo¹t chi tiÕt trôc cã kÝch th-íc Ö10000.120 ph©n bè theo - qui luËt Gauss. 18
 19. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ  ®Ó phÕ phÈm kh«ng ®-îc > 5% - X¸c ®Þnh ®é dÞch chuyÓn cÇn thiÕt cña trung t©m ph©n bè ®Ó cã thÓ chØ nhËn ®-îc nh÷ng chi tiÕt cã kÝch th-íc phÕ phÈm cã thÓ söa ®-îc (kÝch th-íc phÕ phÈm söa ®-îc ®èi víi chi tiÕt bÞ bao: di > dmax; ®èi víi chi tiÕt bao Di < Dmin). Bµi gi¶i: V× chi tiÕt lµ trôc (bÞ bao) nªn phÕ phÈm cã thÓ söa ®-îc lµ nh÷ng kÝch th-íc di > dmax , do ®ã trung t©m ph©n bè ph¶i dÞch chuyÓn vÒ phÝa sai lÖch d-¬ng (h×nh 2-6). Theo ®iÒu kiÖn ®· cho th× x¸c suÊt xuÊt hiÖn c¸c chi tiÕt ®¹t yªu cÇu lµ 95%. Dùa vµo h×nh 2-6 ta cã: P(x1 + x2) = (Z2) - (Z1) = 0,95 Kho¶ng kÝch th-íc (x1 + x2) = T nªn T =  x1 +  x2 = 120 m x1, x2 ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: (Z1) = 0,5 tra b¶ng tÝch ph©n Laplass (b¶ng 3[I]) ta ®-îc Z1 = - 3 vËy x1 = -3  (Z2) = 0,45 tra b¶ng tÝch ph©n Laplass (b¶ng 3[I]) ta ®-îc Z2 = 1,65 vËy x2 = 1,65 . H×nh 2-6 19
 20. Thay vµo: T =  x1 +  x2 =  -3  +  1,65  = 4,65  T 120 =   26 m 4,65 4,65 Theo h×nh 2-6 th× ®é dÞch chuyÓn cÇn thiÕt cña trung t©m ph©n bè b»ng x3 (®iÓm øng víi trung t©m dung sai): x1 + x2 3ó + 1,65ó  x3 = = =0,877  2 2  x3 = 17,55 m Trung t©m ph©n bè dÞch chuyÓn vÒ phÝa sai lÖch d-¬ng mét kho¶ng: T  = 17,55 m 2 Bµi tËp sè 2 2.1. X¸c ®Þnh sè l-îng chi tiÕt (Theo %) cã sai lÖch kÝch th-íc n»m trong giíi h¹n  2  vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n ®ã theo mm so víi trung t©m ph©n. bè nÕu sai sè ngÉu nhiªn tu©n theo luËt Gauss, c¸c kÝch th-íc nh- b¶ng 2-1 B¶ng 2-1. Ph-¬ng ¸n 1 2 3 4 5 +0,030 -0,038 +0,083 0,000 +0,038 KÝch th-íc (mm) ö80 0,000 ö100 - 0,073 ö140 + 0,040 ö50 -0,062 ö120 + 0,003 2-2. Víi c¸c kÝch th-íc lç cho trong b¶ng 2-2. H·y x¸c ®Þnh sè l-îng chi tiÕt lç (theo tØ lÖ %) ®Ó khi l¾p chóng víi lo¹t trôc cã kÝch th-íc t-¬ng øng ®Òu cho l¾p ghÐp cã ®é hë, biÕt sai sè kÝch th-íc tu©n theo luËt ph©n bè chuÈn Gauss. B¶ng 2-2. Ph-¬ng ¸n 1 2 3 4 5 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2