intTypePromotion=1

Bài tập EXcel Kế toán

Chia sẻ: Nguyen Tien | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:152

0
1.407
lượt xem
919
download

Bài tập EXcel Kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bài tập Microsoft Excel Kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập EXcel Kế toán

 1. CÔNG TY MAY TÂN TẠO BẢNG SỐ DƯ ĐẦU KỲ QUÝ I NĂM 2007 Số dư đầu kỳ Tài Tên tài khoản khoản Nợ Tiền mặt 111 26,200,000 Tiền gửi ngân hàng 112 50,800,000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 50,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 Phải thu của khách hàng 131 1,376,000,000 Thuế GTGT được khấu trừ 133 Phải thu khác 138 60,200,000 Dự phòng phải thu khó đòi 139 Tạm ứng 141 46,000,000 Chi phí trả trước ngắn hạn 142 4,100,000 Nguyên vật liệu 152 376,400,000 Công cụ, dụng cụ 153 20,800,000 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 154 64,300,000 Tài sản cố định hữu hình 211 3,700,000,000 Tài sản cố định vô hình 213 500,000,000 Hao mòn tài sản cố định 214 Vốn góp liên doanh 222 900,000,000 Đầu tư dài hạn khác 228 100,000,000 Xây dựng cơ bản dở dang 241 100,000,000 Chi phí trả trước dài hạn 242 800,000,000 Vay ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 331 Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước 333 Phải trả cho công nhân viên 334 Chi phí phải trả 335 Phải trả, phải nộp khác 338 Nguồn vốn kinh doanh 411 Quỹ đầu tư phát triển 414 Lợi nhuận chưa phân phối 421 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 511 Doanh thu hoạt động tài chính 515 Hàng bán bị trả lại 531 Chi phí nguyên vật liệu 621 622 Chi phí nhân công Chi phí sản xuất chung 627
 2. Giá vốn hàng bán 632 635 Chi phí tài chính 641 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doannh nghiệp 642 Thu nhập khác 711 811 Chi phí khác Chi phí hoạt động tài chính 821 Xác định kết quả kinh doanh 911 Tổng cộng 8,174,800,000
 3. Số dư đầu kỳ STT MÃ KH Có 1 VT 2 NB 3 TK 8,000,000 0 1,680,000,000 900,000,000 185,800,000 3,200,000 32,400,000 219,000,000 51,700,000 4,800,000,000 258,400,000 21,000,000 15,300,000
 4. 8,174,800,000
 5. DANH MỤC KHÁCH HÀNG MUA MS THUẾ ĐỊA CHỈ TÊN KHÁCH HÀNG Công ty may xuất khẩu Việt Tiến 70 Lê Duẩn 01-9856732-1-1 Công ty may xuất khẩu Nhà Bè 40 Nguyễn Văn Linh 01-9112345-6-1 Công ty may xuất khẩu Thiên Kim 60 Nguyễn Văn Quá 01-9372035-5-1 Tổng cộng
 6. ÀNG MUA SỐ DƯ ĐẦU KỲ GHI CHÚ STT NỢ CÓ Hóa đơn số 42 ngày 05/11/2006 520,000,000 1 Hóa đơn số 44 ngày10/12/2006 900,000,000 2 44,000,000 Phiếu thu số 100 ngày 25/12/2006 3 1,420,000,000 44,000,000 4 5 6 7 8 9 10
 7. DANH MỤC KHÁCH HÀNG BÁN MS THUẾ ĐỊA CHỈ MÃ KH TÊN KHÁCH HÀNG Công ty Dệt Thắng Lợi 70 Trường Chinh TL 01-1234567-1-1 Công ty Dệt Thành Công 120 Trường Chinh TC 01-1234667-3-1 Công ty Vận tải số 3 100 Cách Mạng Tháng 8 VT3 01-1235567-2-1 Công ty Dệt Tân Tiến Khu CN Sóng Thần TT 01-1234577-4-1 Thủ Đức PP Công ty Phong Phú 01-2244567-5-1 Công ty Tiến Thịnh 50 Trường Chinh TTh 01-4564567-5-1 Hợp tác xã Ôtô Vận tải số 1 60 Cách Mạng Tháng 8 VT1 01-1234123-4-1 30 Bạch Đằng GP Công ty Gia phát 01-1224466-8-1 Công ty Vạn Lợi 20 Nguyễn Văn Thủ VL 01-1133557-7-1 20 Phạm Viết Chánh TN Công ty Thiên Nam 01-1234567-1-1 Tổng cộng
 8. H HÀNG BÁN SỐ DƯ ĐẦU KỲ GHI CHÚ STT NỢ CÓ 225,800,000 Hóa đơn số 102 ngày 12/12/2006 1 Ủy nhiệm chi số 63 ngày 20/12/2006 40,000,000 2 40,000,000 225,800,000
 9. DANH MỤC PHẢI THU KHÁC SỐ TIỀN HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN MÃ NHÂN VIÊN NỢ BVK Bùi Văn Kha 26,200,000 Nguyễn Văn Tiến NVT Phòng kinh doanh 34,000,000 Tổng cộng 60,200,000
 10. ẢI THU KHÁC SỐ TIỀN GHI CHÚ STT CÓ Phiếu chi 134 ngày 20/10/2006 1 Quyết định bắt bồi thường số 03 ngày 28/11/2006 2 0 3
 11. DANH MỤC TẠM ỨNG SỐ TIỀN HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN MÃ NHÂN VIÊN NỢ Nguyễn Văn Bình NVB Phòng kinh doanh 46,000,000 Nguyễn Quốc Tiến NQT Phòng kinh doanh Nguyễn Văn An NVA Phòng kinh doanh Tổng cộng 46,000,000
 12. ANH MỤC TẠM ỨNG SỐ TIỀN CÓ 0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2