Bài tập execl

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
639
lượt xem
316
download

Bài tập execl

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài tập execl

  1. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 1 LAÄP BAÛNG TÍNH VAØ LÖU TREÂN ÑÓA BAØI TAÄP SAU A B C D E F Ñieåm Ñieåm 1 Soá TT Hoï vaø teân Ñieåm THCB TB 2 Word Excel 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Töï nhaäp soá lieäu cho 10 hoïc vieân. Trình baøy theo maãu treân. 2. Tính TB=(Ñieåm THCB + Ñieåm Word + Ñieåm Excel)/3 Laäp baûng tính vaø löö treân ñóa vôùi teân BT02.XLS A B C D E F Ñieåm Ñieåm 1 Soá TT Hoï vaø teân Ñieåm THCB TB 2 Word Excel 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Töï nhaäp soá lieäu cho 10 hoïc vieân. Trình baøy theo maãu treân. 2. Tính TB (duøng haøm Average) B C D E F A G H I 2 NGAØY ÑIEÅM VÒ XEÁP STT HOÏ VAØ TEÂN ÑTB SINH THÖÙ LOAÏI 3 THCB WORD EXCEL 4 5.5 5.5 6.5 5 8.0 8.0 9.0 6 4.0 5.0 6.0 7 5.0 6.0 8.0 8 6.0 5.0 6.0 9 4.0 5.0 2.0 10 5.0 5.0 4.0 11 6.0 8.0 6.0 12 3.0 9.0 9.0 13 6.5 7.0 8.0 Yeâu caàu: 1. STT, hoï teân, ngaøy sinh hoïc vieân töï nhaäp. 3. Tính coät vò thöù theo thöù töï töø ñieåm cao ñeán ñieåm thaáp. 2. Tính ñieåm trung bình. 4. Xeáp loai Ñieåm TB: >=8: Gioûi, >=6,5: Khaù, >= 5: TB,
  2. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 2 Laäp baûng tính theo caùc yeâu caàu theo maãu sau: A B C D E F G 1 STT Haøng hoaù ÑVT Soá löôïng Ñôn giaù Thueá Thaønh tieàn 2 01 Saét Kg 3 02 Theùp Taán 4 03 Ximaêng Bao 5 04 Maùy vi tính Boä 6 05 Maùy vi tính Compaq Boä 7 06 Maùy vi tính IBM Boä 8 07 Maùy vi tính DEL Boä 9 08 Maùy Fax Rolex Caùi 10 m3 09 Ñaù 4 x 6 11 m3 10 Toân lôùp 12 Toång coäng Yeâu caàu: 1. Soá löôïng vaø ñôn giaù töï ñieàn soá lieäu. 2. Thueá = 5% * soá löôïng * ñôn giaù. 3. Thaønh tieàn = soá löôïng * ñôn giaù + thueá. Phaân bieät kieåu döõ lieäu ngaøy vaø giôø A B C D E 1 Soá BD Hoï teân Ngaøy sinh Ngaøy thi Giôø thi 2 001 Nguyeãn Vaên An 22/12/1984 15/06/2008 7:45 3 002 4 003 5 004 6 005 7 006 8 007 9 008 10 009 11 010 Yeâu caàu: 1. Nhaäp soá lieäu cho 10 hoïc vieân. 2. Nhaäp vaø ñònh daïng ngaøy sinh vaø ngaøy thi theo maãu dd/mm/yyyy. 3. Nhaâp vaø ñònh daïng giôø thi theo maãu hh:mm 13
  3. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 3 BAÛNG KEÂ TIEÀN BAÙN HAØNG Tyû giaù: 1 USD= 18100 VND B A C D E F G 1 MAÕ ÑÔN GIAÙ THUEÁ PHÍ VAÄN THAØNH STT TEÂN HAØNG SOÁ LÖÔÏNG 2 HAØNG (USD) SUAÁT CHUYEÅN TIEÀN 3 XMC50 Xe honda 50 100 1,200 4 XMC70 Xe honda 70 200 1,400 5 XMC90 Xe honda 90 300 1,300 6 XMC110 Xe honda 110 150 1,500 7 MTP300 Maùy vi tính 300 100 600 8 MTP400 Maùy vi tính 400 50 400 9 MTP600 Maùy vi tính 500 60 500 10 MTP700 Maùy vi tính 600 70 400 11 HDQ200 Ñóa cöùng Quantium 200 50 65 12 HDQ540 Ñóa cöùng Quantium 640 40 40 13 HDQ840 Ñóa cöùng Quantium 840 54 60 14 HDQ420 Ñóa cöùng Seagate 420 25 54 15 HDQ640 Ñóa cöùng Seagate 640 12 45 16 HDQ840 Ñóa cöùng Seagate 840 45 70 Yeâu caàu: 1. Thueá suaát = Soá löôïng * ñôn giaù * 5% ñoåi ra VND 2. Phí vaän chuyeån = Soá löôïng + ñông giaù *7% ñoåi ra VND 3. Thaønh tieàn = Soá löôïng * ñôn giaù + thueá + phí vaän chuyeån. ñoåi ra VND BAØI 4 KEÁT QUAÛ TUYEÅN SINH A B C G H I D E F 3 MAÕ MOÂN TOÅNG KEÁT HOÏC ÑIEÅM HOÏ VAØ TEÂN SOÁ CHUYEÂN ÑIEÅM QUAÛ BOÅNG 4 TOAÙN LYÙ HOAÙ 5 B102 Lyù 8 5 10 6 A102 Toaùn 8 8 8 7 A001 Toaùn 9 5 6 8 B007 Lyù 6 7 9 9 C102 Hoaù 7 8 8 10 C111 Hoaù 8 9 8 11 B205 Lyù 5 3 4 Cao nhaát Thaáp nhaát Soá thí sinh ñaäu: Yeâu caàu: 1. Hoïc vieân töï nhaäp soá lieäu: hoï & teân. 2. Moân chuyeân: Neáu kyù töï ñaàu cuûa maõ soá laø A: Toaùn, B: Lyù, C: Hoaù 3. Toång ñieåm = Ñieåm Toaùn + Lyù + Hoaù + Moân chuyeân 4. Keát quaû: Neáu toång ñieåm >=28 vaø khoâng coù moân naøo döôùi 5 thi ñaäu, coøn laïi rôùt 5. Hoïc boång: Neáu 3 moân Toaùn, Lyù, Hoaù ñeàu coù ñieåm >=8 thì 250.000ñ coøn laïi khoâng nhaän ñöôïc hoïc boång 6. Ñeám soá hoïc sinh ñaäu. 14
  4. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 5 A B C D E F G H 1 SỐ KHÁCH SỐ TRỊ CHI LOẠI THUẾ CỘNG 2 HĐ HÀNG LƯỢNG GIÁ PHÍ 3 A01 LIỄU DUONG 150 4 A02 CHÍ SUA 250 5 A03 HẠNH DUONG 235 6 B01 LAN SUA 654 7 B02 PHƯỢNG CACAO 129 8 B03 LOAN CAFE 134 9 C01 XUÂN CAFE 123 10 C02 THÚY CACAO 156 ? ? ? TỔNG CỘNG 11 ? ? ? TRUNG BÌNH 12 ? ? ? NHỎ NHẤT 13 ? ? ? LỚN NHẤT 14 15 BẢNG ĐƠN GIÁ 16 17 8000 DUONG 18 15500 CACAO 19 45000 CAFE 20 6200 SUA SỐ HĐ A01 A02 A03 B01 B02 B03 C01 10% 10% 10% 15% 15% 15% 20% TỶ LỆ % Yêu cầu : 1. Trị giá = Số lượng * Đơn giá Biết Đơn giá được tính dựa vào Loại và tra trong Bảng đơn giá. 2. Chi phí = Trị giá * Tỷ lệ % Biết Tỷ lệ % dựa vào Số HD và Bảng 2. 3. Thuế = (Trị giá + Chi phí )* 10% 4. Cộng = Trị giá + Chi phí + Thuế 5. Tính Tổng, trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất cho những ô có dấu chấm hỏi. 15
  5. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 6 BAÛNG THEO DOÕI CAÙC MAËT HAØNG A B C D E F G H I Sl m3 1 Soá Maõ Ngaøy xuaát Maõ Nôi xuaát Sl Ñôn Thaønh 2 Phieáu haøng NXÑ ñeán thuøng giaù tieàn 3 1001 A001 01/09/2000 D001 50 4 1001 A002 01/09/2000 D001 20 5 1002 C001 03/09/2000 C003 40 6 1003 C002 04/09/2000 D002 100 7 1004 C001 04/09/2000 C001 20 8 1005 A001 05/09/2000 C003 30 9 1006 C002 05/09/2000 D002 100 10 1007 C001 14/09/2000 C001 30 11 1007 B002 15/09/2000 C001 30 BAÛNG 1 BAÛNG 2 Maõ haøng Soá m3/thuøng 14 Maõ NXÑ Nôi xuaát ñeán Ñôn giaù 15 D001 Ñaïi lyù Minh Taâm A001 3.20 115000 16 D002 Ñaïi lyù Taán Phaùt A002 3.20 100000 17 C001 CH Toâ Hieán Thaønh B001 1.62 90000 18 C002 CH Trung Taâm B002 1.62 82000 19 C003 CH Haøm Töû C001 1.00 72000 C002 1.00 20000 YEÂU CAÀU 1 . Nôi xuaát ñeán: döïa vaøo Maõ NXÑ tra trong BAÛNG 1 2 . Sl m3= sl thuøng * soá m3 / thuøng. Bieát raèng soá m3/thuøng tra trong BAÛNG 2 3. Ñôn giaù: döïa vaøo Maõ Haøng trang trong BAÛNG 2. 4. Thaønh tieàn = Ñôn giaù * SL m3 5. Ñònh daïng caùc coät Ñôn giaù, Thaønh tieàn theo daïng: 1.000ñ. 6. Saép xeáp baûng tính theo thöù töï taêng daàn cuûa Maõ haøng, neáu truøng thì saùp giaûm theo SL thuøng. 16
  6. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 7 KEÁT QUAÛ KINH DOANH GAÏCH MEN A B C D E F H G TEN SO DON THANH PHI VAN TONG 1 STT MA HANG 2 HANG LUONG GIA TIEN CHUYEN CONG 3 SJ3 40 4 SJ1 50 5 SJ2 60 6 TT3 60 7 TT2 80 8 TT1 120 9 TT3 150 10 SJ2 170 BANG 2 BAÛNG 1 MA LOAI DON GIA MA NOI SX 14 1 LOAI 1 70000 15 SJ SIJA 2 LOAI 2 55000 16 TT THANH THANH 3 LOAI 3 45000 Yeâu caàu: 1. OÂ TEÂN HAØNG: caên cöù vaøo maõ haøng trang trong BAÛNG 1 keát hôïp vôùi BAÛNG 2.( vd: SIJA LOAI 3) 2. ÑÔN GIAÙ: caên cöù vaøo kyù töï cuoái cuûa Maõ haøng ñeå tra trong BAÛNG 2. 3. THAØNH TIEÀN = soá löôïng * ñôn giaù 4. PHÍ VAÄN CHUYEÅN: Neáu Soá löôïng töø 60 trôû leân thì phí vaän chuyeån = 2% thaønh tieàn, ngöôïc laïi 3%. 5. TOÅNG COÄNG = thaønh tieàn + phí vaän chuyeån 17
  7. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 8. BAÙO CAÙO BAÙN HAØNG A B C D E F G 16000 Tyû giaù (USD/VND): ÑÔN MAÕ HOAÙ SOÁ THAØNH THAØNH 2 STT TEÂN HAØNG HOAÙ ÑVT GIAÙ 3 ÑÔN LÖÔÏNG TIEÀN (USD) TIEÀN (VND) BAÙN 4 1 ABBC010 ? ? 600 ? ? ? 5 2 ABH02 300 6 3 ABDE0710 200 7 4 DFC193 150 8 5 ABBC010 100 9 6 ABH02 15 10 7 ABDE0710 250 11 8 DFC193 230 12 9 ABBC010 60 13 10 ABH02 70 14 11 ABDE0710 90 15 12 DFC193 50 COÄNG ? BAÛNG 1 ÑÔN GIAÙ GIAÛM 19 MAÕ TEÂN HAØNG ÑVT (USD) GIAÙ 20 21 BC010 Maùy vi tính Boä 999 10% 22 H02 Maùy bôm nöôùc Chieác 350 3% 23 DE0710 Ñeøn trang trí Noel Daây 30 5% 24 C193 Caây thoâng Noel Caùi 20 15% BAÛNG THOÁNG KEÂ THAØNH TIEÀN 27 MAÕ (VND) 28 29 ABBC010 ? 30 ABH02 ? 31 ABDE0710 ? 32 DFC193 ? YEÂU CAÀU: 1. Duøng haøm Vlookup ñeå laáy caùc giaù trò thích hôïp cho caùc oâ TEÂN HAØNG, ÑVT. 2. THAØNH TIEÀN(USD)= Soá löôïng * Ñôn giaù * (100% - giaûm giaù) 3. THAØNH TIEÀN(VND) = thaønh tieàn (USD) * tyû giaù. 4. Tính giaù trò cho Baûng Thoáng keâ 18
  8. Baøi taäp Excel Phaïm Traàn Ñình BAØI 9. BAÛNG PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC GIAÛI KHAÙT COÂNG TY BGI A B C D E F G MAÕ TEÂN SAÛN SOÁ THAØNH 3 TEÂN CÖÛA HAØNG ÑVT ÑÔN GIAÙ 4 HAØNG PHAÅM LÖÔÏNG TIEÀN 5 PXAQ6 167 6 PCBQ4 300 7 MTAQ5 100 8 MXBPN 356 9 ORAQ5 234 10 ORBQ5 134 11 SUAQ4 220 12 SDBPN 400 13 MCAPN 200 BAÛNG 1 BAÛNG 2 ÑÔN GIAÙ MAÕ CÖÛA 16 MAÕ SP TEÂN SAÛN PHAÅM CÖÛA HAØNG 17 HAØNG THUØNG KEÙT 18 PX PEPSI XANH 90000 70000 Q6 123 - Nguyeãn X Thöôûng 19 PC PEPSI CHANH 95000 75000 Q4 62 - Hoaøng Dieäu. 20 MT MIRINDA TAÙO 80000 78000 Q5 567 - Nguyeãn Traõi. 21 MD MIRINDA DAÂU 85000 80000 PN 890 - Hoaøng Vaên Thuï. 22 MC MIRINDA CAM 82000 78000 BAÛNG THOÁNG KEÂ 23 MX XAÙ XÒ MIRINDA 70000 65000 CÖÛA HAØNG T.SOÁ TIEÀN 24 OR ORANGINA 120000 112000 25 SU SEVEN UP 80000 70000 123 - Nguyeãn X Thöôûng 26 SD SEVEN UP DAÂU 75000 75000 62 - Hoaøng Dieäu. 567 - Nguyeãn Traõi. 890 - Hoaøng Vaên Thuï. MOÂ TAÛ: Hai kyù töï ñaàu cuûa Maõ haøng cho bieát Maõ SP Kyù töï thöù 3 cho bieát ÑVT (Thuøng/keùt) 2 kyù töï cuoái cho bieát maõ cöûa haøng YEÂU CAÀU: 1. Teân cöûa haøng: Döïa vaøo Maõ haøng tra trong BAÛNG 2. 2. Teân SP: Döïa vaø Maõ haøng tra trong BAÛNG 1. 3. ÑVT: Döïa vaøo kyùtöï thöù 3 cuûa Maõ Haøng ñeå laáy giaû trò töông öùng.(thuøng/keùt) 4. Ñôn giaù: Döïa vaøo Maõ SP vaø ÑVT cuûa Maõ haøng tra trong BAÛNG 1. 5. Thaønh tieàn: Soá löôïng * ñôn giaù. 6. Tính soá lieäu cho BAÛNG THOÁNG KEÂ. 19
Đồng bộ tài khoản