Bài tập giải tích ( cơ số )

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
465
lượt xem
105
download

Bài tập giải tích ( cơ số )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập giải tích ( cơ số ) _ Tài liệu ôn tập cao học 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập giải tích ( cơ số )

  1. GI I TÍCH (CƠ S ) Tài li u ôn thi cao h c năm 2005 Phiên b n đã ch nh s a PGS TS Nguy n Bích Huy Ngày 26 tháng 1 năm 2005 §5. Bài ôn t p Bài 1: Trên X = C[0,1] ta xét metric h i t đ u. Cho t p h p A = {x ∈ X : x(1) = 1, 0 ≤ x(t) ≤ 1 x2 (t) dt. 1 ∀t ∈ [0, 1]} và ánh x f : X → R, f (x) = 0 1. Ch ng minh inf f (A) = 0 nhưng không t n t i x ∈ A đ f (x) = 0. 2. Ch ng minh A không là t p compact. Gi i 1. • Đ t α = inf f (A). Ta có f (x) ≥ 0 ∀x ∈ A nên α ≥ 0. V i xn (t) = tn , ta có xn ∈ A 1 1 t2n dt = α ≤ f (xn ) = −→ 0 (n → ∞) 2n + 1 0 Do đó α = 0. • N u f (x) = 0, ta có: 1 x2 (t) dt = 0, x2 (t) ≥ 0, x2 (t) liên t c trên [0, 1] 0 =⇒ x(t) = 0 ∀t ∈ [0, 1] =⇒ x ∈ A. / 2. Ta có: f liên t c trên X, nh n giá tr trong R (xem bài t p §3) ∀x ∈ A f (x) = inf f (A) =⇒ A không compact (xem lý thuy t §4). 1
  2. Bài 2: Cho (X, d) là không gian metric compact và ánh x X → X th a mãn ∀x, y ∈ X, x = y. d(f (x), f (y )) < d(x, y ) (1) Ch ng minh t n t i duy nh t đi m x0 ∈ X th a mãn x0 = f (x0 ) (ta nói x0 là đi m b t đ ng c a ánh x f ). Gi i Ta xét hàm g : X → R, g (x) = d(f (x), x), x ∈ X . Ta ch c n ch ng minh t n t i duy nh t x0 ∈ X sao cho g (x0 ) = 0. Áp d ng b t đ ng th c t giác và đi u ki n (1), ta có |g (x) − g (y )| = |d(f (x), x) − d(f (y ), y )| ≤ 2d(x, y ) nên g liên t c. T đây và tính compact c a X ta có: ∃x0 ∈ X : g (x0 ) = inf g (X ) (2) Ta s ch ng minh g (x0 ) = 0. Gi s g (x0 ) = 0; ta đ t x1 = f (x0 ) thì x1 = x0 , do đó: d(f (x1 ), f (x0 )) < d(x1 , x0 ) ⇒ d(f (x1 ), x1 ) < d(f (x0 ), x0 ) ⇒ g (x1 ) < g (x0 ), m u thu n v i (2). V y g (x0 ) = 0 hay f (x0 ) = x0 . Đ ch ng minh s duy nh t ta gi s trái l i, có x = x0 và x = f (x ). Khi đó: d(x , x0 ) = d(f (x ), f (x0 )) < d(x , x0 ) Ta g p mâu thu n. Bài 3: Cho các không gian metric (X, d), (Y, ρ) và ánh x f : X → Y . Trên X × Y ta xét metric (x, y ), (x , y ) ∈ X × Y. d1 ((x, y ), (x , y )) = d(x, x ) + ρ(y, y ), và xét t p h p G = {(x, f (x)) : x ∈ X }. 1. Gi s f liên t c, ch ng minh G là t p đóng. 2. Gi s G là t p đóng và (Y, ρ) là không gian compact, ch ng minh f liên t c. Gi i 1. Xét tùy ý dãy {(xn , f (xn ))} ⊂ G mà lim(xn , f (xn )) = (a, b) (1) Ta c n ch ng minh (a, b) ∈ G hay b = f (a). T (1), ta có lim xn = a (2), lim f (xn ) = b (3). 2
  3. T (2) và s liên t c c a f ta có lim f (xn ) = f (a); k t h p v i (3) ta có b = f (a) (đpcm). 2. Xét tùy ý t p đóng F ⊂ Y , ta c n ch ng minh f −1 (F ) là t p đóng trong X : Đ ch ng minh f −1 (F ) đóng, ta xét tùy ý dãy {xn } ⊂ f −1 (F ) mà lim xn = a và c n ch ng t a ∈ f −1 (F ). Ta có: f (xn ) ∈ F, n ∈ N ∗ F là t p compact (do F đóng, Y compact) =⇒ ∃{xnk } : lim f (xnk ) = b ∈ F . k→∞ Khi đó: lim (xnk , f (xnk )) = (a, b), (xnk , f (xnk )) ∈ G, G đóng k→∞ =⇒ (a, b) ∈ G hay b = f (a). V y f (a) ∈ F hay a ∈ f −1 (F ) (đpcm). Bài 4: Cho không giam metric compact (X,d) và các ánh x liên t c fn : X → R (n ∈ N ∗ ) th a mãn các đi u ki n sau: f1 (x) ≥ f2 (x) ≥ . . . , ∀x ∈ X (∗) lim fn (x) = 0 n→∞ Ch ng minh dãy {fn } h i t đ u trên X v không, nghĩa là: ∀ε > 0 ∃n0 : ∀n ≥ n0 =⇒ sup |fn (x)| < ε (∗∗) x∈ X Áp d ng phương pháp sau: v i ε > 0 đã cho, đ t n ∈ N∗ Gn = {x ∈ X : fn (x) < ε}, Ch c n ch ng minh t n t i n0 sao cho Gn0 = X . Gi i Trư c tiên t gi thi t (*) ta suy ra r ng fn (x) ≥ 0 ∀x ∈ X , ∀n ∈ N ∗ . Ta có: − Gn là t p m (do fn liên t c và Gn = fn 1 (−∞, ε)) Gn ⊂ Gn+1 , (do fn (x) ≥ fn+1 (x)) ∞ Gn (do ∀x ∈ X ∃nx : ∀n ≥ nx ⇒ fn (x) < ε) X= n=1 Do X là không gian compact ta tìm đư c n1 , n2 , . . . , nk sao cho k X= Gni i=1 3
  4. Đ t n0 = max{n1 , . . . , nk } ta có X = Gn0 . Khi n ≥ n0 ta có Gn ⊃ Gn0 nên Gn = X . T đây ta th y (**) đúng. Bài 5: Cho không gian metric compact (X, d) và ánh x liên t c f : X → X . Ta đ nh nghĩa ∞ A1 = f (X ), An+1 = f (An ), n = 1, 2, . . . , A= An . n=1 Ch ng minh A = ∅ và f (A) = A. Gi i Ta có ∅ = A1 ⊂ X, A1 compact (do X compact và f liên t c). Dùng quy n p, ta ch ng minh đư c r ng ∅ = An ⊃ An+1 , An compact ∀n = 1, 2, . . . T đây ta có {An } là h có tâm các t p đóng trong không gian compact. Do đó A = 0. • Bao hàm th c f (A) ⊂ A đư c suy t f (A) ⊂ f (An−1 ) = An ∀n = 1, 2, . . . ( do A ⊂ An−1 , v i quy ư c A0 = X ). • Đ ch ng minh A ⊂ f (A), ta xét tùy ý x ∈ A. Vì x ∈ An+1 = f (An ) nên ∀n = 1, 2, . . . ∃xn ∈ An : x = f (xn ). Do X compact nên có dãy con {xnk }, lim xnk = a. Khi đó k→∞ lim f (xnk ) (do cách xây d ng {xn }) x= k→∞ = f (a) (do f liên t c) Ta còn ph i ch ng minh a ∈ A. C đ nh n, ta có xnk ∈ An khi nk ≥ n (do xnk ∈ Ank ⊂ An ) =⇒ a = lim xnk ∈ An (do An đóng). k→∞ V y a ∈ An ∀n = 1, 2, . . . ; do đó a ∈ A và x = f (a) ∈ f (A). (đpcm). 4
Đồng bộ tài khoản